مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث

مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث

مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث

"متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی جلدهای اول ودوم وسوم گریفیث کامل وفارسی 12 فصل وبخش های هرفصل کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث کوآنتومی کتاب مکانیک کوآنتومی گریفیتث متن کامل مکانیک کوآنتومی به فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفتیث"

مکانیک  کوآنتومیمتن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی دیوید گریفیث628 صفحه ی فارسیPDFکیفیت عالیدرتجارب روزمره ازدوران کودکی تا دوران تحصیل دردانشگاه با پدیده هایی روبرو هستیم که خواه یا ناخواه ازنظرما وعقل پذیرفته شده اند همه افتادن یک...

مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث

مکانیک  کوآنتومی

متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی دیوید گریفیث

628 صفحه ی فارسی

PDF

کیفیت عالی

درتجارب روزمره ازدوران کودکی تا دوران تحصیل دردانشگاه با پدیده هایی روبرو هستیم که خواه یا ناخواه ازنظرما وعقل پذیرفته شده اند همه افتادن یک شئ ی یا سقوط اجسام را دیده ایم همه ی ما مکان یک جسم قابل روئت را با دقت اندازه می گیریم همه ی ما حرکت وبه تبع آن اندازه حرکت خطی یک جرم قابل مشاهده ولمس را می توانیم حساب کنیم گرما را حس کرده ایم اما کدامیک ازما گذار یا جهش یک ذره مثل الکترون ازیک مداربه مدار دیگررا درطول زندگی مان شاهدبوده ودیده ایم کدامیک ازما حرکت نوسانی یک اتم را دیده ایم پاندول را دیده ایم نوسان یک اتم درحوزه ی بعد ومسافت بسیارکوچک تقریبأ شبیه اند اگرنه لااقل نوسان جرم وفنردیگر خیلی نزدیک به نوسان یک اتم یا الکترون یک اتم است لذا حرکت نوسانی پاندول را دیده ایم حرکت نوسانی جرم وفنر را دیده ایم حتی یک فنررا لمس کرده وجرمی را به انتهای فنر متصل کرده ودرحالات مختلف زاویه ای قرارداده ایم اما کدامیک ازما نوسان اتم یا نوسان یک الکترون را به چشم دیده است جواب قاطع هیچ یک است لذا جنبه ای مهم که مکانیک کوآنتومی ودرک درست آن را دشوارمی کند همین عدم شهود قبلی است چون درمواجهه با کوآنتوم ومکانیک کوآنتوم خودرا دربرابردنیایی که هیچگاه ندیده ایم می یابیم ازاین گذشته جنبه ی آماری مکانیک کوآنتومی نیز ازدلایل عدم درک درست است  بنابراین نیازبه متنی داریم که در حین آموزش مکانیک کوآنتومی مارا با پدیده هایی که گمان می کنیم ندیده ایم اما دیده ایم آشنا کند یعنی متنی با قدرت انتقال مفهوم بسیاربالا وپرداختن به جمیع جنبه ها دریک موضوع متن مکانیک کوآنتومی از گریفتیث است که هم به مفاهیم هم به جنبه های فلسفی هم به تابع موج هم تشریح قابل درک همراه با مثال های قابل تجسم وبطورکلی یک متن خود آموز مکانیک کوآنتومی جلد اول ودوم وسوم است که همگی دریک متن یعنی متن حاضربرای تقدیم تجمیع شده اند حالت خشک وکسالت آوررا ازاین شاخه ی مهم گرفته است زیرا روش بیان گریفیث برپایه ی تجارب روزمره است به عبارتی گریفیث برعکس اصل مکانیک کوآنتومی که تفسیر دنیای بزرگ مقیاس براساس متوسط گیری ازدنیای ریزمقیاس است از دنیای بزرگ مقیاس برای درک دنیای ریزمقیاس متبحرانه وچیره دستانه با قدرت تخیل قوی سود برده است بدیهی است درواقعیت الکترون مثل کره ی زمین دور خورشید نمی چرخد اما برای هدف موردنظر گاهی اشکال ندارد این تصوررابه الکترون تعمیم دهیم که البته بعد با کوچک کردن فضا ومقیاس به نتایج تقریبی می رسیم وآنگاه با تقریب زنی های پی درپی به همان مفهوم مورد نظر درکوآنتوم بصورتی معجزه وارمی رسیم نویسنده این متن ششصدوبیست وهشت صفحه ای را کمتراز بیست وچهارساعت مطالعه ی کامل نموده وبدون خستگی آن را به اتمام رسانده چراکه روش بیان جذابیتی خاص دارد که لذتبخش است بخصوص وقتی بعد ازمطالعه کتب دیگردرسی را مرورمی کنیم متوجه می شویم مفاهیم چقدرآشنا ونزدیک به ذهن ما شده اند سیگماها مهمند بخصوص در مطالعه ی مکانیک ماتریسی پس باید به خاطرشان سپرد اما دراین متن روشی بیان شده که نیازی به به خاطرسپاری نیست عدد مختلط بصورت  Z= X +iY  نوشته می شود بردارهای یکه هم ex=(1,0) , ey=(0,1),ez=(0,-1) سطر پایین برعکس که سیگمای ایکس σx=(0,1) سطر پایین برعکس σy=(0,-i) سطر پایین برعکس وσz=(1,0) سطر پایین برعکس به هرروی این متن متنی کامل وجذاب وجامع مکانیک کوآنتومی به زبان فارسی ازگریفیث با عناوین ذیل است

فصل 1:تابع موج 6 بخش - فصل 2: معادله شرودینگرمستقل اززمان 6 بخش - فصل 3: صورتبندی ریاضی 6 بخش - فصل 4: مکانیک کوآنتومی درسه بعد 4 بخش - فصل 5: ذرات یکسان 4 بخش - فصل 6: نظریه ی اختلال مستقل اززمان 5 بخش - فصل 7: اصل وردش 3بخش - فصل 8: تقریب WBA 3 بخش - فصل 9: نظریه ی اختلال وابسته به زمان 3 بخش - فصل 10: تقریب بی دررو 2 بخش - فصل 11: پراکندگی 4 بخش - فصل 12: گفتار پایانی شامل پارادوکس EPR قضیه ی بل گربه ی شرودینگر پارادوکس زنوی ( تشدید - زنش ) کوآنتومی  بردارها جبر بردارها دترمینان ماتریس جبر دترمینان ماتریس هرمیت تبدیلات هرمیتی  انتگرالهای مهم انتگرال نمایی وحاصل انتگرالهای مهم نمایی

این محصول متن کامل وجامع جلدهای اول ودوم وسوم مکانیک کوآنتومی گریفتیث به زبان فارسی کامل دوازده فصل کامل با بخش های هرفصل در ششصدو بیست وهشت صفحه ی فارسی دریک فایل اصلی پی دی اف pdf درون یک فایل زیپ zip عرضه شده استمحصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)
 • حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی
 • حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو
 • متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو
 • متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم
 • فرهنگ لغت لغتنامه دیکشنری پزشکی انگلیسی - فارسی
 • حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین
 • حل مسائل کامل حل المسائل کامل ریاضی عمومی استوارت
 • کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی الاستیسیته - تیمو شینکو
 • حل مسائل حل المسائل مکانیک کوآنتومی زتیلی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی وکامل فیزیک پایه دو دانشگاهی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی کامل فیزیک دانشگاهی پایه یک - هالیدی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی مبانی آمار ریاضی فروند
 • متن کامل وفارسی وحل المسائل فارسی مدارمنطقی موریس مائو
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی وکامل طراحی اجزای ماشین شیگلی ویرایش آخر
 • حل مسائل حل المسائل فارسی وکامل سیگنال وسیستم ها اپنهایم
 • حل مسائل حل المسائل فارسی وکامل مبانی آمار متغییرهای تصادفی فرآیندهای اتفاقی پاپولیس
 • حل مسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز-بارو
 • حل مسائل حل المسائل کامل وفارسی مبانی آمارواحتمال شلدون رایس
 • حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات یونس سنجل
 • متن کامل وفارسی مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات فاکس - فریچارد
 • حل مسائل حل المسائل مکانیک مهندسی کنترل رباتیک - کریگ
 • حل مسائل حل المسائل کامل مهندسی کنترل مدرن - اوگاتا
 • راهنمای حل مسائل وحل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته با متلب ویلسون -هالپرن
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازسیالات پرانتیز-گومز
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن گلی ن جیمز
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل ماشین های الکتریکی چاپمن
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان مایکل لی
 • حل مسائل حل المسائل مقاومت مصالح بیرجانسون
 • حل المسائل کامل انتقال جرم وگرما(انرژی) اینکوپترا
 • متن کامل وفارسی مقدمه ای بر مکانیک آماری وترمودینامیک کیت استاو- باقری
 • حل کامل وفارسی حل المسائل کامل فارسی مکانیک آماری پاتریا
 • حل مسائل حل المسائل فارسی کامل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان - رابین
 • حل المسائل کامل وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو- آرفکن
 • حل المسائل کامل وفارسی فیزیک جدید یک - فیزیک مدرن سلز وایدنر
 • حل وتشریح فارسی مسائل ریاضی فیزیک 2- حل المسائل فارسی ریاضی فیزیک دو
 • حل مسائل حل المسائل کامل دینامیک ذرات ماریون
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)