متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی ویراست 2010

متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی ویراست 2010

متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010

"متن کامل وفارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی شامل پنج فصل کامل جلد دوم ازفصل هفت تا پایان فصل یازدهم کامل وفارسی متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010 مکانیک کوآنتومی متن فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی فارسی کامل زتیلی جلد دوم متن کامل وفارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی م"

مکانیک  کوآنتومی مفاهیم  وکاربردهامتن کامل وفارسی جلد دومنورالدین  زتیلی351 صفحه  فارسیPDFکیفیت   عالیهمانگونه که درمعرفی محصول متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مفاهیم وکاربردها از نورالدین زتیلی بیان شد وهمان محصول بعد ازاین محصول درصفحه ی فروشگاه است این متن اززتیلی متنی فوق العاده مستند وجدید است ونیازی به آنچه درمعرفی جلد اول بیان شد نیست اما با این حال باید توجه کرد وقتی با کوآنتوم سر وکارداریم وکمیت های فوق یز یا ریزمقیاس نباید توقع آنچه راکه درمورد اجسام قابل روئت داریم داشته باشیم مکانیک کوآنتومی درمورد ذراتی است که بسیارریزاند به معنی واقعی ذره اند تعداد 10 به توان 32 تا از یک نمونه تازه درحالتی...

متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010

مکانیک  کوآنتومی

مفاهیم  وکاربردها

متن کامل وفارسی جلد دوم

نورالدین  زتیلی

351 صفحه  فارسی

PDF

کیفیت   عالی

همانگونه که درمعرفی محصول متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مفاهیم وکاربردها از نورالدین زتیلی بیان شد وهمان محصول بعد ازاین محصول درصفحه ی فروشگاه است این متن اززتیلی متنی فوق العاده مستند وجدید است ونیازی به آنچه درمعرفی جلد اول بیان شد نیست اما با این حال باید توجه کرد وقتی با کوآنتوم سر وکارداریم وکمیت های فوق یز یا ریزمقیاس نباید توقع آنچه راکه درمورد اجسام قابل روئت داریم داشته باشیم مکانیک کوآنتومی درمورد ذراتی است که بسیارریزاند به معنی واقعی ذره اند تعداد 10 به توان 32 تا از یک نمونه تازه درحالتی قرارمی گیرد که بشود نام ذره آنطورکه درذهن ما است به آن نسبت داد به بزرگی عدد ذکرشده نگاه کنید وکمی فکر یک ده ودرمقابل این ده سی ودو صفر حساب کنید اصلأ این عددرا می شود خواند لذا نباید توقع داشته باشیم ویا درذهن خود یک ذره را تصورکنیم که درحال چرخش گردیک مرکز است این تصورات مجاز نیستند بطوریکه حتی اثر نوک یک مدادروی کاغذ به مراتب بسیاربیشترازنظر جرم واندازه ی حجمی ذره بیشتروخیلی بیشتراز خود ذره است نکته ی دوم این است ذرات هم ماهیت موجی دارند هم ذره ای اما ایرادی که بر کوآنتوم ومکانیک کوآنتومی وارد است این موضوع است که امواج ازنوعی که این ذرات به آنها وابسته اند یعنی الکترومغناطیسی همگی با سرعت نور سیروحرکت می کنند نظریه خاص نسبیت هم سرعت نوریا درحدود سرعت نوررابرای ذره مجازنمی داند لذا وقتی ذره راازجنبه ی موجی مطالعه می کنیم باید کل کمیت های خاص ذره درحالت ذره بودن را درنظر نگیریم با بیان این مطالب قصد ورودبه این سؤال را داریم چرا شخصی مثل انیشتن که درهنگام فرمول بندی مکانیک کوآنتومی درقید حیات بود وناظربراین کشفیات ونظرات دخالتی درمکانیک کوآنتومی ندارد ؟ نویسنده درپی یافتن جواب همین سؤال منابع مختلفی را بررسی نموده است دلیل اصلی انیشتن درعدم شرکت درنظریه مکانیک کوآنتومی به گفته ی خودش بنیاد متزلزل ومتناقض یا شالوده ی ضعیف غیرمطمئن نظریه مکانیک کوآنتومی است وبعد هم ورود احتمال به علم فیزیک بعنوان یک علم دقیق است احتمال علیت را نه همیشه بلکه می تواند نادیده بگیرد اصلی محکم وقاطع لذا انیشتن به گفته ی خودش معتقد است قوانین طبیعت بازی نرد نمی کنند یعنی با انداختن تاس بازی دوتا شش ویک پنج یا یک شش یک سه یک یک یا سه تا شش یا ..... یا ....... یا ...... یا .....والی آخر وبالآخره سومین دلیل انیشتن نقض ثبات سرعت نوردرمکانیک کوآنتومی است البته نامتقارن یعنی دریک سو اطلاعات با سرعتی بیشترازنور انتقال می یابند ودرسوی خلاف یا متقارن با سرعت دقیق نور البته انیشتن هیچ نگرانی بابت اینکه اصل اول نظریه ی خاص نسبیت او مخدوش یا عدم صحت آن به اثبات برسد یعنی عدم ثبات سرعت نور را ودرنتیجه زیرسؤال رفتن صحت نسبیت خاص را نداشت چون خودش اقرارداشت نسبیت خاص وعام او  یک حدازیک نظریه ی کامل تروبزرگ تراست وتا آخرعمرهم برای  کشف این نظریه فرگیر کوشش نمود اما عدم تقارن تغییرات سرعت نور را وبطورکلی مکانیک کوآنتومی به صورت کنونی را هیچگاه نپذیرفت به هرحال این متن متن کامل وفارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی مفاهیم وکاربردها اززتیلی است البته این دوجلد دریک جلد بوده انداما به دوجلد تفکیک شده اند برای همین صفحه ی اول جلد دوم با عدد پانصدوپنجاه وسه شروع می شود وبه صفحه ی هشتصدوسه ختم می شود که البته درفروشگاه جمهور توالی صفحات ازیک تا سیصدوپنجاه ویک درکنار اصل عددصفحات قرارداده شده است عنوان هفت فصل جلد دوم ونام بعضی بخش های مربوط عبارتند از

فصل هفتم جمع تکانه های زاویه ای بخش های چرخش درمکانیک کلاسیک چرخش درمکانیک کوآنتومی چرخش های بی نهایت کوچک چرخش های متناهی ویژگی های عملگرچرخش چرخش های اویلر ماتریس های چرخش وهماهنگ کروی جمع تکانه های زاویه ای صورت بندی عمومی محاسبه ی ضرایب کلایش - گوردون جفت شدگی جفت شدگی L-S مداراسپین ایزواسپین عملگرهای نرده ای برداری وتانسوری مسائل حل شده -فصل هشتم سیستمهای چند ذره ای معادله ی شرودینگرتقارن تعویض سیستمهای متشکل ازذرات یکسان برهم کنشی وغیربرهم کنشی ذرات یکسان درمکانیک کوآنتومی واگنی اصل طرد پاؤلی - فصل نهم روش های تقریب برای حالت های مانا روش وردشی روش ونتزل - کرامرز-بریلوئن بخش هی دیگر مسائل حل شده - فصل دهم نظریه اختلال وابسته به زمان تصویرشرودینگر تصویرهایزنبرگ درمکانیک کوآنتومی ( روش بیان وطرح = تصویر) وبخش های دیگر مسائل حل شده ضمائم مفید سه گانه - فصل یازدهم نظریه پراکندگی ده بخش مسائل حل شده پیوست های مفید

این محصول متن کامل وفارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی شامل پنج فصل جلد دوم فصل هفت هشت نه ده یازده با بخش های مربوط هرفصل کامل وبه زبان فارسی دریک فایل اصلی پی دی اف pdf در 351 صفحه که درون یک فایل زیپ شده zip تقدیم شده استمحصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)
 • حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی
 • حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو
 • متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو
 • پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی
 • متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین
 • حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز
 • متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم
 • حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین
 • حل مسائل کامل حل المسائل کامل ریاضی عمومی استوارت
 • کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن
 • برگزیده ای از تاریخ بیهقی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی الاستیسیته - تیمو شینکو
 • حل مسائل دینامیک حل المسائل دینامیک گازها جیمزجان
 • حل مسائل حل المسائل مکانیک کوآنتومی زتیلی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی وکامل فیزیک پایه دو دانشگاهی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی کامل فیزیک دانشگاهی پایه یک - هالیدی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی مبانی آمار ریاضی فروند
 • حل مسائل حل المسائل فارسی وکامل سیگنال وسیستم ها اپنهایم
 • حل مسائل حل المسائل فارسی وکامل مبانی آمار متغییرهای تصادفی فرآیندهای اتفاقی پاپولیس
 • حل مسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز-بارو
 • حل مسائل حل المسائل کامل وفارسی مبانی آمارواحتمال شلدون رایس
 • حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات یونس سنجل
 • متن کامل وفارسی مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات فاکس - فریچارد
 • راهنمای حل مسائل وحل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته با متلب ویلسون -هالپرن
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازسیالات پرانتیز-گومز
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان مایکل لی
 • حل مسائل حل المسائل مقاومت مصالح بیرجانسون
 • حل المسائل کامل انتقال جرم وگرما(انرژی) اینکوپترا
 • حل کامل وفارسی حل المسائل کامل فارسی مکانیک آماری پاتریا
 • حل المسائل کامل وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو- آرفکن
 • حل المسائل کامل وفارسی فیزیک جدید یک - فیزیک مدرن سلز وایدنر
 • حل وتشریح فارسی مسائل ریاضی فیزیک 2- حل المسائل فارسی ریاضی فیزیک دو
 • حل مسائل حل المسائل کامل دینامیک ذرات ماریون
 • تشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانیک کوآنتومی - حل المسائل فارسی
 • حل مسائل مکانیک کوآنتومی یک
 • حل مسائل فیزیک حالت جامد یک کیتل - حل المسائل فیزیک حالت جامد کیتل
 • متن کامل فارسی فیزیک حالت جامد کیتل
 • حل کامل مسائل اصول ومبانی بنیادی محاسبات ( موازنه)مهندسی شیمی - همیل بالاو
 • حل وتشریح کامل مسائل ارتعاشات - حل المسائل کامل فارسی ارتعاشات
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • زندگینامه ی کامل پیامبر ص وشرح واقعه ی غراغیق آیات شیطانی از تاریخ طبری
 • زندگی پیامبر(ص) - زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق (آیات شیطانی)
 • متن فارسی وحل فارسی فصول ۳۸تا ۴۶ فیزیک هالیدی
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۱ ونمونه سؤال وپاسخنامه
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۲وجزوه وخلاصه مطالب مهم و نمونه سؤالات وپاسخنامه
 • حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنر
 • آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر
 • خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی
 • شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص
 • حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی
 • متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی
 • حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام
 • متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی
 • مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی
 • متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)