متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی ویرایش دوم 2010جلد اول

متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی ویرایش دوم 2010جلد اول

متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول

"متن کامل وفارسی جلد اول مکانیک کوآنتومی مفاهیم کاربردها زتیلی شامل شش فصل کامل وبه زبان فارسی جلد اول مکانیک کوآنتومی زتیلی متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی جلد اول مکانیک کوآنتومی زتیلی متن فارسی مکانیک کوآنتومی متن کامل متن فارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی "

مکانیک    کوآنتومی متن  کامل  وفارسی مکانیک      کوآنتومی  مفاهیم وکاربردهانور  الدین   زتیلی 552 صفحه  فارسیویرایش  دوم  سال 2010 میلادیPDFکیفیت   ممتازما آنچه را تکرارمی کنیم به آن عادت می کنیم هستیم بنابراین عالی بودن عمل نیست بلکه عادت است ارسطوپس سعی کنیم عالی بودن عادت وتکرارما باشددرتشابه یادگیری مکانیک کوآنتومی ومفاهیم وکاربردهای مفاهیم با کوهنوردی ورسیدن وفتح قله نیازبه آویزگاههای مطمئن ومحکم داریم درمکانیک کوآنتومی این آویزگاهها همان مفاهیم ونحوه ی کاربرد این مفاهیم درحل مسائل درسی یا فراتردر پژوهش ها ومطالعات خودمان برای یافتن رهیافت بعنوان نظریه وتئوری جدید است بله تعجب نکنیم ما می توانیم مثال کوهنوردی را مرورکنیم درمطالعه ی مکانیک کوآنتومی این آویزگاهها همان مفاهیم وواقعیت های غیرقابل انکارمکانیک کوآنتومی است که درصورت دست یابی به این آویزگاهها والبته سعی وکوشش وعدم خستگی مثل کوهنورد می توان به اوج وقله رسید ودست یافت  واما درمقایسه این متن از زتیلی با متون مشابه ازگاسیوریچ شیف بالنتاین و..... که همگی منابعی شفاهی والبته دهه ی شصت میلادی هستند این متون فاقد این آویزگاهها یا به عبارتی آویزگاههای مطمئن هستند اما این متن اززتیلی قرن بیست ویکمی است که براساس روش ها ومتد آموزشی جدید ووقایع وحقایق به اثبات رسیده ی حال حاضر نوشته شده با این مقیاس ها وتشابهات می توان گفت دانشجوی یا طالب علم کوآنتوم قرن بیست ویکمی دارای انگیزه وباهمت می تواند درعین دانشجو بودن یک فیزیکدان دراین حوزه یعنی مکانیک کوآنتومی باشد تعجب نکنیم چراکه اگرچه یک هدف بلند پروازانه است اما غیزقابل دسترسی نیست چنین طالب ودانشجویی می تواند پس ازتسلط کامل برمفاهیم مکانیک کوآنتومی وشناخت واقعیت های به اثبات رسیده وشناسایی نقاط ضعف ونارسای این نظریه با کوشش خودش وبا تسلط برمطالب چنین متنی ازمکانیک کوآنتوم ذره را مهارکندواطلاعات مورد نیازش را درآزمایشگاه ازرفتارذره بیرون کشد وبه زیبا ترین هدف که طراحی وساخت ابزار تراز ( منظور تراز انرژی درمقیاس کوچک وکوآنتومی است) دست یابد این هدف روبروی همه ی ما است ورسیدن به آن به میزان علم سواد...

متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول

مکانیک    کوآنتومی

متن  کامل  وفارسی

مکانیک      کوآنتومی  مفاهیم وکاربردها

نور  الدین   زتیلی

552 صفحه  فارسی

ویرایش  دوم  سال 2010 میلادی

PDF

کیفیت   ممتاز

ما آنچه را تکرارمی کنیم به آن عادت می کنیم هستیم بنابراین عالی بودن عمل نیست بلکه عادت است ارسطو

پس سعی کنیم عالی بودن عادت وتکرارما باشد

درتشابه یادگیری مکانیک کوآنتومی ومفاهیم وکاربردهای مفاهیم با کوهنوردی ورسیدن وفتح قله نیازبه آویزگاههای مطمئن ومحکم داریم درمکانیک کوآنتومی این آویزگاهها همان مفاهیم ونحوه ی کاربرد این مفاهیم درحل مسائل درسی یا فراتردر پژوهش ها ومطالعات خودمان برای یافتن رهیافت بعنوان نظریه وتئوری جدید است بله تعجب نکنیم ما می توانیم مثال کوهنوردی را مرورکنیم درمطالعه ی مکانیک کوآنتومی این آویزگاهها همان مفاهیم وواقعیت های غیرقابل انکارمکانیک کوآنتومی است که درصورت دست یابی به این آویزگاهها والبته سعی وکوشش وعدم خستگی مثل کوهنورد می توان به اوج وقله رسید ودست یافت  واما درمقایسه این متن از زتیلی با متون مشابه ازگاسیوریچ شیف بالنتاین و..... که همگی منابعی شفاهی والبته دهه ی شصت میلادی هستند این متون فاقد این آویزگاهها یا به عبارتی آویزگاههای مطمئن هستند اما این متن اززتیلی قرن بیست ویکمی است که براساس روش ها ومتد آموزشی جدید ووقایع وحقایق به اثبات رسیده ی حال حاضر نوشته شده با این مقیاس ها وتشابهات می توان گفت دانشجوی یا طالب علم کوآنتوم قرن بیست ویکمی دارای انگیزه وباهمت می تواند درعین دانشجو بودن یک فیزیکدان دراین حوزه یعنی مکانیک کوآنتومی باشد تعجب نکنیم چراکه اگرچه یک هدف بلند پروازانه است اما غیزقابل دسترسی نیست چنین طالب ودانشجویی می تواند پس ازتسلط کامل برمفاهیم مکانیک کوآنتومی وشناخت واقعیت های به اثبات رسیده وشناسایی نقاط ضعف ونارسای این نظریه با کوشش خودش وبا تسلط برمطالب چنین متنی ازمکانیک کوآنتوم ذره را مهارکندواطلاعات مورد نیازش را درآزمایشگاه ازرفتارذره بیرون کشد وبه زیبا ترین هدف که طراحی وساخت ابزار تراز ( منظور تراز انرژی درمقیاس کوچک وکوآنتومی است) دست یابد این هدف روبروی همه ی ما است ورسیدن به آن به میزان علم سواد تجربه دانش وهمت ما درخواستن به رسیدن به همین هدف است هدف بالا وبلندپروازانه است اما به مراتب از مرتبه ی همت وخواستن ما بعنوان انسان پست تروپایین تراست

متنی که ارایه می شود متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مفاهیم وکاربردها ویرایش دوم سال 2010 میلادی از زتیلی است که دربردارنده ی فصول وبخش های هرفصل با عناوین ذیل است

فصل اول منشأ پیدایش مکانیک کوآنتومی یازده بخش - فصل دوم ابزارهای مکانیک کوآنتومی بیست ویک بخش( ابزارریاضی مثل عملگرها نوع عملگر تعریف هرمیتی قواعد مثل قواعد کوآنتش و.....) - فصل سوم اصول موضوعه ی مکانیک کوآنتومی  یازده بخش - فصل چهارم مسئله های یک بعدی دوازده بخش - فصل پنجم تکانه زاویه ای دوازده بخش - فصل ششم مسائل سه بعدی  ودرپایان تصاویر بسیار زیبا از رفتارذره موج که تعدادی ازاین تصاویر واقعی هستند یعنی از رفتارذره درآزمایشگاه تصویربرداری شده است  پایان جلد اول کوآنتوم زتیلی

این محصول متن کامل وبا زبان فارسی جلد اول مکانیک کوآنتومی مفاهیم وکاربردها از نورالدین زتیلی شامل شش فصل کامل با بخش های هرشش فصل ویرایش دوم سال 2010 در552 صفحه دریک فایل پی دی اف pdf درون یک فایل زیپ شده zip عرضه شده است

 

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)
 • حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی
 • حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو
 • متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو
 • پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال
 • متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال
 • متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti
 • خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی
 • خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین
 • حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم
 • حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین
 • کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی الاستیسیته - تیمو شینکو
 • حل مسائل دینامیک حل المسائل دینامیک گازها جیمزجان
 • حل مسائل حل المسائل مکانیک کوآنتومی زتیلی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی وکامل فیزیک پایه دو دانشگاهی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی کامل فیزیک دانشگاهی پایه یک - هالیدی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی مبانی آمار ریاضی فروند
 • متن کامل وفارسی مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات فاکس - فریچارد
 • راهنمای حل مسائل وحل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته با متلب ویلسون -هالپرن
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازسیالات پرانتیز-گومز
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن گلی ن جیمز
 • حل المسائل کامل وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو- آرفکن
 • حل المسائل کامل وفارسی فیزیک جدید یک - فیزیک مدرن سلز وایدنر
 • حل وتشریح فارسی مسائل ریاضی فیزیک 2- حل المسائل فارسی ریاضی فیزیک دو
 • متن فارسی جامعه شناسی تاریخی یک از آنا گرین وکات تروپ
 • تشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانیک کوآنتومی - حل المسائل فارسی
 • متن کامل فارسی مفردات قرآن کریم - طلاب حوزه های علمیه رشته علوم قرآنی وحدیث
 • متن کامل کتاب بلاغت قرآن کریم یک - رشته علوم قرآنی وحدیث کارشناسی
 • متن کامل کتاب البرهان فی العلوم القرآن - کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
 • حل المسائل فارسی مسائل سیگنال
 • متن کامل آیین دادرسی مدنی یک - رشته ی حقوق
 • حل المسائل حساب معادلات دیفرانسیل وانتگرال آدامز
 • حل مسائل مکانیک کوآنتومی یک
 • حل مسائل فیزیک حالت جامد یک کیتل - حل المسائل فیزیک حالت جامد کیتل
 • متن کامل فارسی فیزیک حالت جامد کیتل
 • حل کامل مسائل اصول ومبانی بنیادی محاسبات ( موازنه)مهندسی شیمی - همیل بالاو
 • حل وتشریح کامل مسائل ارتعاشات - حل المسائل کامل فارسی ارتعاشات
 • حل کامل - حل المسائل ذرت بنیادی گریفتیث
 • متن کامل وفارسی ریاضیات مهندسی پیشرفته ی جلددو م اروین کرویت سینگ
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • متن کامل وفارسی ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • زندگینامه ی کامل پیامبر ص وشرح واقعه ی غراغیق آیات شیطانی از تاریخ طبری
 • زندگی پیامبر(ص) - زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق (آیات شیطانی)
 • متن فارسی وحل فارسی فصول ۳۸تا ۴۶ فیزیک هالیدی
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۱ ونمونه سؤال وپاسخنامه
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۲وجزوه وخلاصه مطالب مهم و نمونه سؤالات وپاسخنامه
 • حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنر
 • حل المسائل کامل شیمی آلی (۲۰۱۶)- جان مک موری
 • آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر
 • خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی
 • شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص
 • حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی
 • متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی
 • حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام
 • متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی
 • مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی
 • متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی
 • شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)