حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو مهندسی شیمی

حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو مهندسی شیمی

حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی

"حل کامل وفارسی تمامی مسائل شیمی فیزیک اتکینز بارو شامل حل کامل وفارسی تمامی مسائل فصل های اول ودوم شیمی فیزیک اتکینز بارو فارسی حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی حل المسائل فارسی حل المسائل شیمی فیزیک اتکینز بارو حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز حل المسائل فاریی شیمی فیزیک بارو "

حل المسائل فارسی شیمی فیزیکآتکینز- باروکارشناسی  مهندسی  شیمیPDFدو فایل زوج صفحه ای ازحل فارسی فصل های یک ودو11 صفحه فارسی فایل فصل اول 22 صفحه12 صفحه فایل فصل دوم 24 صفحهکیفیت   عالیدر دو محصول قبلی درواقع بعد ازاین محصول یک محصول متن درسی فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو ارایه شده است البته درمحصولی به همین نام متن فارسی این درس قبلأ ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است ویکصدوهفتاد وهشت صفحه دارد اما محصول موردنظر ارایه شده متن درسی فارسی شیمی فیزیک بارو هشتادوهفت صفحه دارد اما اگرچه تعداد صفحات کمتراست محتوای مطالب محصول فعلی متن درسی به روز تر وجامع تراست گذشته ازاینکه محصول قبلی نیز محتوایی مناسب دارد وقابل استفاده بوده ومفید است ومحصول حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز بارو که درمحصول بعدی همین لیست است نسخه ی اصلی حل کل مسائل این درس است لاکن این محصول که درحال مطالعه ی معرفی اجمالی آن هستید حل المسائل فارسی فصل اول ودوم شیمی فیزیک اتکینز بارو یعنی همان فصول تعیین شده ولازم برای مهندسی شیمی درمقطع کارشناسی است که شامل حل کامل وفارسی مسائل فصل اول ودوم شیمی فیزیک اتکینز بارو است که شامل صورت مسئله شماره مسئله وحل فارسی وکامل مسائل است صورت مسئله ی اولین مسئله ی فصل اول وحل آن از همین متن به شرح ذیل استیک گاز ایده آل درفشار0/032 آتمسفرat چه حجمی را اشغال خواهد کرد درصورتیکه بدانیم دما ثابت نگه داشته می شود حجم 3 لیتررا درفشار12 آتمسفر at اشغال می کندقبل ازحل مسئله باید متذکرشد خود صورت مسئله واین طرح مسئله اشکال دارد اما حل مسئله از خود همین متن حل فارسی مسائل فصل اول شیمی فیزیک باروحل - P1V1=P2V2     , P1= 0/032at P1V1/T1=P2V2/T2    ,  V2= 3 litr    ,P1= 0/032at    ,P2= 12at  , V1=? , یعنی حجم اولیه V1 چقدراست که با جایگذاری اطلاعات مسئله دررابطه داریم V1= 1112litr و از آنجا دما می شود P1V1/T1=P2V2/T2   ,  با جایگذاری V1  در رابطه وتوجه اینکه دما ثابت است یعنی T1=T2 ,پس P1V1/T1=P2V2/T2  ,لذا با جایگذاری مقادیر عددی T1=T2=etc= etrC= constant= ثابتصورت مسئله ی دوم فصل اول - یک گازایده آل دردمای 100سلسیوس  C حجم 8/93 لیتررااشغال می کند حجم همین گاز با ثابت نگه داشتن فشار دردمای 0 سانتیگراد چقدراست ؟ که این مسئله هم به روش وازطریق رابطه ی مسئله ی اول حل می شود فقط توجه شود دما باید کلوین شود اگر برحسب سایرکمیات نیاز باشد  تمامی مسائل فصل اول شیمی فیزیک اتکینزبارو به همین روش وبا زبان فارسی وکامل حل شده اند که درفایل اول است درفایل دوم حل تمامی وکامل وبه زبان فارسی...

حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی

حل المسائل فارسی شیمی فیزیک

آتکینز- بارو

کارشناسی  مهندسی  شیمی

PDF

دو فایل زوج صفحه ای ازحل فارسی فصل های یک ودو

11 صفحه فارسی فایل فصل اول 22 صفحه

12 صفحه فایل فصل دوم 24 صفحه

کیفیت   عالی

در دو محصول قبلی درواقع بعد ازاین محصول یک محصول متن درسی فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو ارایه شده است البته درمحصولی به همین نام متن فارسی این درس قبلأ ارایه شده ودرلیست محصولات بوده وقابل دریافت است ویکصدوهفتاد وهشت صفحه دارد اما محصول موردنظر ارایه شده متن درسی فارسی شیمی فیزیک بارو هشتادوهفت صفحه دارد اما اگرچه تعداد صفحات کمتراست محتوای مطالب محصول فعلی متن درسی به روز تر وجامع تراست گذشته ازاینکه محصول قبلی نیز محتوایی مناسب دارد وقابل استفاده بوده ومفید است ومحصول حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز بارو که درمحصول بعدی همین لیست است نسخه ی اصلی حل کل مسائل این درس است لاکن این محصول که درحال مطالعه ی معرفی اجمالی آن هستید حل المسائل فارسی فصل اول ودوم شیمی فیزیک اتکینز بارو یعنی همان فصول تعیین شده ولازم برای مهندسی شیمی درمقطع کارشناسی است که شامل حل کامل وفارسی مسائل فصل اول ودوم شیمی فیزیک اتکینز بارو است که شامل صورت مسئله شماره مسئله وحل فارسی وکامل مسائل است صورت مسئله ی اولین مسئله ی فصل اول وحل آن از همین متن به شرح ذیل است

یک گاز ایده آل درفشار0/032 آتمسفرat چه حجمی را اشغال خواهد کرد درصورتیکه بدانیم دما ثابت نگه داشته می شود حجم 3 لیتررا درفشار12 آتمسفر at اشغال می کند

قبل ازحل مسئله باید متذکرشد خود صورت مسئله واین طرح مسئله اشکال دارد اما حل مسئله از خود همین متن حل فارسی مسائل فصل اول شیمی فیزیک بارو

حل - P1V1=P2V2     , P1= 0/032at P1V1/T1=P2V2/T2    ,  V2= 3 litr    ,P1= 0/032at    ,P2= 12at  , V1=? , یعنی حجم اولیه V1 چقدراست که با جایگذاری اطلاعات مسئله دررابطه داریم V1= 1112litr و از آنجا دما می شود P1V1/T1=P2V2/T2   ,  با جایگذاری V1  در رابطه وتوجه اینکه دما ثابت است یعنی T1=T2 ,پس P1V1/T1=P2V2/T2  ,لذا با جایگذاری مقادیر عددی T1=T2=etc= etrC= constant= ثابت

صورت مسئله ی دوم فصل اول - یک گازایده آل دردمای 100سلسیوس  C حجم 8/93 لیتررااشغال می کند حجم همین گاز با ثابت نگه داشتن فشار دردمای 0 سانتیگراد چقدراست ؟

که این مسئله هم به روش وازطریق رابطه ی مسئله ی اول حل می شود فقط توجه شود دما باید کلوین شود اگر برحسب سایرکمیات نیاز باشد  تمامی مسائل فصل اول شیمی فیزیک اتکینزبارو به همین روش وبا زبان فارسی وکامل حل شده اند که درفایل اول است درفایل دوم حل تمامی وکامل وبه زبان فارسی تمامی مسائل فصل دوم است که اولین مسئله ی فصل دوم وحل آن از همین متن عبارت است از

صورت مسئله ی  مسئله ی اول فصل دوم شیمی فیزیک بارو- کوچکترین حباب یک گازدرمیکروسکوپ دیده می شود درحدود 1μm قطر دارد اگرفشاریک آتمسفرودما 35 C باشد با فرض اینکه هوا مجموعه ای ازاین حبابها است دریک حباب چند مولکول وجود دارد ؟

حل مسئله درمتن - قبل از نوشتن حل مسئله توجه کنیم که باید کمیت هایی را تبدیل نمود مثل میکرون به متر لیتربه حجم یعنی مترمکعب m3 ونیز عددآوواوگادرویعنی Na= 6/02 ×1023 یعنی شش ممیز صفردو درده به توان بیست وسه  حل مسئله -

d= 1μm   ,  r=1/2 μm=0/5×10-7m , V=4/3πr3= 4/3 3/14 .0×0/5×10-7×0/5×10-7×0/5×10-7=5/23×1019 litr

باید لیتر به مترمکعب تبدیل شود لذا

1m3/5/23×1019=1000litr/V ,   V=5/23×10-16 litr

PV=nRT  ,  که R ثابت جهانی گازها برابربا 0/082 ,   PV=nRT , n    ,      n=1×5/23×10-16/0/082×298   , n= 2/1 × 1017 molekoul  ,N=Na n= 6/02×1023×2/1×10-17=1/264×107= 12640000  molekoul

تمامی مسائل فصل اول ودوم شیمی فیزیک اتکینزبارو به همین صورت وبا صورت مسئله وحل فارسی مسائل حل شده اند که این محصول حل المسائل فارسی فصل اول ودوم است از شیمی فیزیک اتکینزبارو که نمونه مسئله وحل ازفصل اول ودوم دربالا نوشته شد

این محصول حل المسائل کامل وفارسی حل تمامی مسائل فصل اول وفصل دوم شیمی فیزیک اتکینز بارو شامل حل کامل تمامی مسائل فصول اول ودوم به فارسی در دوفایل مجزا که یک محصول هستند حل فارسی مسائل فصل اول در یک فایل پی دی اف یازده زوج صفحه یعنی بیست ودو صفحه وفایل حل فارسی تمامی مسائل فصل دوم شیمی فیزیک اتکینزبارو دریک فایل پی دی اف در دوازده زوج صفحه یعنی بیست وچهارصفحه هریک دریک فایل زیپ مجزا با مشخص نمودن حل فصل ها ارایه شده استمحصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو
 • متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو
 • اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی
 • پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی
 • پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی
 • پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی
 • راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL
 • متن فارسی شناخت داروها
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل
 • متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال
 • متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti
 • جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش
 • خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی
 • خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین
 • حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز
 • متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم
 • فرهنگ لغت لغتنامه دیکشنری پزشکی انگلیسی - فارسی
 • حل مسائل حل المسائل الکترونیک لیزر یوسف وردین
 • حل مسائل کامل حل المسائل کامل ریاضی عمومی استوارت
 • کامل ترین حل مسائل حل المسائل ریاضی فیزیک فارسی آرفکن
 • برگزیده ای از تاریخ بیهقی
 • حل مسائل دینامیک حل المسائل دینامیک گازها جیمزجان
 • حل مسائل حل المسائل مکانیک کوآنتومی زتیلی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی وکامل فیزیک پایه دو دانشگاهی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی کامل فیزیک دانشگاهی پایه یک - هالیدی
 • حل فارسی مسائل حل المسائل فارسی مبانی آمار ریاضی فروند
 • حل مسائل حل المسائل فارسی وکامل مبانی آمار متغییرهای تصادفی فرآیندهای اتفاقی پاپولیس
 • حل مسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک اتکینز-بارو
 • حل مسائل حل المسائل کامل وفارسی مبانی آمارواحتمال شلدون رایس
 • حل کامل حل المسائل کامل فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم - مکانیک
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات یونس سنجل
 • متن کامل وفارسی مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات فاکس - فریچارد
 • راهنمای حل مسائل وحل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته با متلب ویلسون -هالپرن
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات وایت
 • حل کامل مسائل حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازسیالات پرانتیز-گومز
 • حل کامل مسائل حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته مدرن گلی ن جیمز
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان مایکل لی
 • حل المسائل کامل انتقال جرم وگرما(انرژی) اینکوپترا
 • متن کامل وفارسی مقدمه ای بر مکانیک آماری وترمودینامیک کیت استاو- باقری
 • حل کامل وفارسی حل المسائل کامل فارسی مکانیک آماری پاتریا
 • حل مسائل حل المسائل فارسی کامل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان - رابین
 • حل المسائل کامل وفارسی ریاضی فیزیک یک ودو- آرفکن
 • حل المسائل کامل وفارسی فیزیک جدید یک - فیزیک مدرن سلز وایدنر
 • متن فارسی جامعه شناسی تاریخی یک از آنا گرین وکات تروپ
 • تشریح وحل کامل فارسی مسائل مکانیک کوآنتومی - حل المسائل فارسی
 • متن کامل فارسی مفردات قرآن کریم - طلاب حوزه های علمیه رشته علوم قرآنی وحدیث
 • متن کامل کتاب بلاغت قرآن کریم یک - رشته علوم قرآنی وحدیث کارشناسی
 • متن کامل کتاب البرهان فی العلوم القرآن - کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
 • متن کامل آیین دادرسی مدنی یک - رشته ی حقوق
 • حل مسائل مکانیک کوآنتومی یک
 • حل مسائل فیزیک حالت جامد یک کیتل - حل المسائل فیزیک حالت جامد کیتل
 • متن کامل فارسی فیزیک حالت جامد کیتل
 • حل کامل تمامی مسائل ترمودینامیک دو 2سنجل - حل المسائل ترمودینامیک دو سنجل
 • متن کامل وفارسی ریاضیات مهندسی پیشرفته ی جلددو م اروین کرویت سینگ
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • حل المسائل کامل مسائل ترمودینامیک سنجل
 • متن کامل فارسی ترمودینامیک جانس سنجل
 • متن کامل وفارسی ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • حل وتشریح فارسی مسائل ترمودینامیک حل المسائل فارسی ترمودینامیک
 • حل وتشریح کامل فارسی انتقال گرما هولمن - حل المسائل فارسی انتقال گرما هولمن
 • زندگینامه ی کامل پیامبر ص وشرح واقعه ی غراغیق آیات شیطانی از تاریخ طبری
 • زندگی پیامبر(ص) - زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق (آیات شیطانی)
 • حل المسائل ری آکتور مهندسی شیمی لوان شمپل کنترل حرارت وانتقال
 • متن فارسی وحل فارسی فصول ۳۸تا ۴۶ فیزیک هالیدی
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۱ ونمونه سؤال وپاسخنامه
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۲وجزوه وخلاصه مطالب مهم و نمونه سؤالات وپاسخنامه
 • حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه - داگلاس اسگوک
 • حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنر
 • حل المسائل کامل شیمی آلی (۲۰۱۶)- جان مک موری
 • آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر
 • خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی
 • شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص
 • حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی
 • متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی
 • متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی
 • مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی
 • متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی
 • شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)