زندگی پیامبرص زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق آیات شیطانی

زندگی پیامبرص زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق آیات شیطانی

زندگی پیامبر(ص) - زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق (آیات شیطانی)

"دانلود متن کامل زندگی پیامبر اسلام ص شامل ده بخش وشرح آیات منسوب به آیات شیطانی مربوط به ماجرای غرانیق که مربوط به همین آیات منسوب به آیات شی زندگی پیامبر(ص) - زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق (آیات شیطانی) دانلود آیات شیطانی پیامبر اسلام زندگی پیامبر سوره نجم غرانیق تاریخ طبری ماجرای آیات شیطانی تفسیر طبری آیات سوره نجم سوره نجم"

پیامبر صزندگی نامه رسالت وحی معراج غزوات ماجرای غراغیق  منسوب به آیات شیطانیکرین آرمسترانگبه مناسبت هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت باسعادت فخرعالم امکان پیامبرخاتم حضرت محمد ص لازم دانسته شد تا متنی فاخرودرخورشأن این شحصیت بزرگ عالم بشریت که خداوند می فرماید ( لولآك لا خلقتني افلاك) ( ای پیامبر) اگرتو نبودی هرگز آسمان ها وزمین را خلق نمی کردم) شخصیت عظیم الشأنی که خداوند یکی از شروط پیامبران قبل ازایشان را گواهی دادن آنها به خاتمیت پیامبری توسط سیدالمرسلین محمد ص قرارداد ونشانه های ایشان را برای همه ی پیامبران آشکارنمود وازهمه ی پیامبران میثاق گرفت که بر پیامبری وخاتمیت پیامبری او ونیزسلاله ووصی وجانشین ایشان وامامان پس از وصی ی ایشان  گواهی دهند علاوه برآنکه ازهمه ی انسانها قبل از هبوط به زمین عهد گرفت که جز اورا نپرستندوجزاز پیامبرووصی ی پیامبر او اطاعت نکنند ( الم اعهد یا بنی آدم ان لا تعبدو الشیطان انه لکم  عدومبین ووان اعبدونی  هذا صراط المستقیم) ای انسان آیا ازتوعهد نگرفتیم که شیطان را نپرستید که دشمن شماست ومرا عبادت کنیدکه این راه مستقیم است براین اساس یک متن کامل وجامع والبته فاخرازنویسنده ای محقق درزمینه ی اسلام بخصوص پیامبری حضرت محمد ص که پژوهشگری قابل اطمینان والبته معتبردردنیا است این متن کامل انتخاب شد دلایل دیگرانتخاب این متن این است خود نویسنده درپژوهش های دامنه دارش برای نوشتن این کتاب از تاریخ طبری وتفسیر طبری که هردو منسوب به محمدبن جریرطبری تاریخدان وتاریخ نگاربزرگ مسلمان ایرانی است استناد می کند بخصوص درپرداختن به ماجرای غراغیق که به آیات شیطانی شهره است گروهی که همواره با سطحی نگری حتی به تاریخ نگاه می کنند واسنادمعتبر تاریخی را نیز سرسرانه مطالعه می کنند نباید درحوزه هایی که قدرت تحلیل وبررسی عقلانی ماجرایی را ندارندیا سواد شان کفایت نمی کند مطلب بنویسند ازجمله افرادی که اصل ماجرای آیات شیطانی را از تفسیروتاریخ طبری می دانند اینان مدعی اندکه آیات شیطانی نه ابتکارواختراع متوهم سلمان رشدی است بلکه اصل این ماجری که به ماجرای غراغیق معروف است را اولین بار محمدبن جریرطبری درتاریخ وتفسیر خود ازسوره ی مبارکه ی نجم آورده است این گروه فقط تا همین قسمت از تفسیر وتاریخ طبری را بیان می کنند درحالیکه طبری درادامه این آیات با شرح واستناد وعقلی ومنطقی خودش ماجرای غراغیق رارد می کند اما ماجرای غرانیق چیستغراغیق یعنی پرندگان بلند پرواز وآیات ۱۹ تا ۲۳سوره ی مبارکه ی نجم  دربردارنده ی همین آیات موسوم به آیات شیطانی است طبری هم درتفسیروهم در تاریخ خود دربخشی که مربوط به زندگی پیامبر اسلام می شود می گوید این آیات ادامه آیات سوره ی اسری هستند که اشاره به معراج پیامبر دارد وادامه ی آیات درسوره نجم مربوط به مشاهدات پیامبر وپرسش وپاسخ خداوند است نه اصل آیات قرآن یعنی پیامبر وقتی معراج خودشان را تعریف می کردند عده ای ازمشرکان درهمان اطراف به این سخنان پیامبرگوش می دادند ووقتی پیامبرص به سخن خداوندکه فقط بین خدا وپیامبر جریان گرفت نه بصورت آیه ازاصل قرآن مشرکان خوشحال شدندکه خداوند وپیامبر بتهای آنان را مدح کرده است واین خبر را همه جا پخش نمودند اما اصل ماجری  ( سبحان الذی اسری بعبده لیلأمن المسجدالحرام الی المسجدالاقصی الذی بارکنا حوله لنریه آیاتنا......وآیه هجدهم از سوره ی مبارکه ی نجم  اشاره کرده که ( لقد رآی من آیات ربه الکبری..... ( پیامبر) نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد  به عبارتی آیاتی که به آیات شیطانی موسومند درحقیقت خود خداوند بصورت پرسش وپاسخ درهنگام معراج پیامبر نه در متن واصل قرآن بلکه بصورت تعریف پیامبر ازشب معراج بیان می کندبطوریکه جزو آیات قرآن بشمارنمی رود درواقع این یک سوء استفاده ازنقل روایت معراج وآیاتی از قرآن کریم است که نام بتها درآن آیات آمده است روشن تراینکه مشرکان مکه سخنان پیامبررا جزو آیات الهی جا زدندطبری می نویسد پیامبر درهنگام تعریف ازوقایع شب معراج درحلقه ی یاران بودند ومشرکان اطراف خوب به سخنان پیامبرگوش می دادند که پیامبر فرمودند خداوند فرمود عقیده ی مشرکان درمورد بتهایشان چیست اما قبل ازاینکه پیامبر پاسخ دهد خود خداوند می فرماید افرئتم اللات ووالعزي...

زندگی پیامبر(ص) - زندگی پیامبر رسالت وحی غزوه وماجرای غراغیق (آیات شیطانی)

پیامبر ص

زندگی نامه رسالت وحی معراج غزوات ماجرای غراغیق  منسوب به آیات شیطانی

کرین آرمسترانگ

به مناسبت هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت باسعادت فخرعالم امکان پیامبرخاتم حضرت محمد ص لازم دانسته شد تا متنی فاخرودرخورشأن این شحصیت بزرگ عالم بشریت که خداوند می فرماید ( لولآك لا خلقتني افلاك) ( ای پیامبر) اگرتو نبودی هرگز آسمان ها وزمین را خلق نمی کردم) شخصیت عظیم الشأنی که خداوند یکی از شروط پیامبران قبل ازایشان را گواهی دادن آنها به خاتمیت پیامبری توسط سیدالمرسلین محمد ص قرارداد ونشانه های ایشان را برای همه ی پیامبران آشکارنمود وازهمه ی پیامبران میثاق گرفت که بر پیامبری وخاتمیت پیامبری او ونیزسلاله ووصی وجانشین ایشان وامامان پس از وصی ی ایشان  گواهی دهند علاوه برآنکه ازهمه ی انسانها قبل از هبوط به زمین عهد گرفت که جز اورا نپرستندوجزاز پیامبرووصی ی پیامبر او اطاعت نکنند ( الم اعهد یا بنی آدم ان لا تعبدو الشیطان انه لکم  عدومبین ووان اعبدونی  هذا صراط المستقیم) ای انسان آیا ازتوعهد نگرفتیم که شیطان را نپرستید که دشمن شماست ومرا عبادت کنیدکه این راه مستقیم است

براین اساس یک متن کامل وجامع والبته فاخرازنویسنده ای محقق درزمینه ی اسلام بخصوص پیامبری حضرت محمد ص که پژوهشگری قابل اطمینان والبته معتبردردنیا است این متن کامل انتخاب شد دلایل دیگرانتخاب این متن این است خود نویسنده درپژوهش های دامنه دارش برای نوشتن این کتاب از تاریخ طبری وتفسیر طبری که هردو منسوب به محمدبن جریرطبری تاریخدان وتاریخ نگاربزرگ مسلمان ایرانی است استناد می کند بخصوص درپرداختن به ماجرای غراغیق که به آیات شیطانی شهره است

گروهی که همواره با سطحی نگری حتی به تاریخ نگاه می کنند واسنادمعتبر تاریخی را نیز سرسرانه مطالعه می کنند نباید درحوزه هایی که قدرت تحلیل وبررسی عقلانی ماجرایی را ندارندیا سواد شان کفایت نمی کند مطلب بنویسند ازجمله افرادی که اصل ماجرای آیات شیطانی را از تفسیروتاریخ طبری می دانند اینان مدعی اندکه آیات شیطانی نه ابتکارواختراع متوهم سلمان رشدی است بلکه اصل این ماجری که به ماجرای غراغیق معروف است را اولین بار محمدبن جریرطبری درتاریخ وتفسیر خود ازسوره ی مبارکه ی نجم آورده است این گروه فقط تا همین قسمت از تفسیر وتاریخ طبری را بیان می کنند درحالیکه طبری درادامه این آیات با شرح واستناد وعقلی ومنطقی خودش ماجرای غراغیق رارد می کند اما ماجرای غرانیق چیست

غراغیق یعنی پرندگان بلند پرواز وآیات ۱۹ تا ۲۳سوره ی مبارکه ی نجم  دربردارنده ی همین آیات موسوم به آیات شیطانی است

طبری هم درتفسیروهم در تاریخ خود دربخشی که مربوط به زندگی پیامبر اسلام می شود می گوید این آیات ادامه آیات سوره ی اسری هستند که اشاره به معراج پیامبر دارد وادامه ی آیات درسوره نجم مربوط به مشاهدات پیامبر وپرسش وپاسخ خداوند است نه اصل آیات قرآن یعنی پیامبر وقتی معراج خودشان را تعریف می کردند عده ای ازمشرکان درهمان اطراف به این سخنان پیامبرگوش می دادند ووقتی پیامبرص به سخن خداوندکه فقط بین خدا وپیامبر جریان گرفت نه بصورت آیه ازاصل قرآن مشرکان خوشحال شدندکه خداوند وپیامبر بتهای آنان را مدح کرده است واین خبر را همه جا پخش نمودند اما اصل ماجری  ( سبحان الذی اسری بعبده لیلأمن المسجدالحرام الی المسجدالاقصی الذی بارکنا حوله لنریه آیاتنا......وآیه هجدهم از سوره ی مبارکه ی نجم  اشاره کرده که ( لقد رآی من آیات ربه الکبری..... ( پیامبر) نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد  به عبارتی آیاتی که به آیات شیطانی موسومند درحقیقت خود خداوند بصورت پرسش وپاسخ درهنگام معراج پیامبر نه در متن واصل قرآن بلکه بصورت تعریف پیامبر ازشب معراج بیان می کندبطوریکه جزو آیات قرآن بشمارنمی رود درواقع این یک سوء استفاده ازنقل روایت معراج وآیاتی از قرآن کریم است که نام بتها درآن آیات آمده است روشن تراینکه مشرکان مکه سخنان پیامبررا جزو آیات الهی جا زدندطبری می نویسد پیامبر درهنگام تعریف ازوقایع شب معراج درحلقه ی یاران بودند ومشرکان اطراف خوب به سخنان پیامبرگوش می دادند که پیامبر فرمودند خداوند فرمود عقیده ی مشرکان درمورد بتهایشان چیست اما قبل ازاینکه پیامبر پاسخ دهد خود خداوند می فرماید افرئتم اللات ووالعزي ۱۹ومناة الثالثة الاخري ۲۰  تا اینجا آیات مبارکه ی ۱۹ و۲۰سوره ی نجم است که دراصل ومتن قرآن بعنوان آیه به فرمان واذن خداوند قرارداده شد واما پیامبربه یاران خود درادامه می فرماید درحالیکه مشرکان گمان می برند اینان پرندگان والامقام وبلند پروازی اند که نزد خدا ارج داشته وامید به شفاعت آنان یعنی بتها ؟ است  تلك الغراغيق العلي  وان شفاعتهن لترجي که این قسمت فقط روایت سخن خداست که درشرح تصورغلط مشرکان پیامبربه یارانشان می گویند درحالیکه آیه نیستند وسخن خود پیامبرص آنهم درروایت تصورغلط مشرکان ازبتها است که مشرکان به عمد درهمه جا پخش کردندکه قرآن وخدا وپیامبر بتها را ستوده است درحالیکه اگرادعای مشرکان درست بود بایستی بین آیات قبل وبعد پیوستگی یا لااقل هم سنخی محتوایی وجود می داشت درحالیکه چنین نیست وخداوند بعدازآیه نوزدهم آیه مورد نظرمشرکین را نیاورده ووحی نفرموده است(تلک الغراغیق العلی وان شفاعتهن لترجی ) غیرازاین اولأ اهل کلام هیچگونه تشابهی بین این جمله وآیات قبل نیافته اند توجه داشته باشیم عرب جاهلی اگرچه ازعلم بی بهره بود ولی شعرمی سرودوبه شعرعلاقه داشت وبعد اینکه پیامبرآیات ۱۸٫۱۹٫۲۰ راتلاوت فرمودند وقبل از آیه ۲۰تا ۲۳ سؤال وجواب خدا را که نظرمشرکین درمورد بتهایشان چیست وسخن خود خدا که مشرکان تصورمی کنند اینان بعلاوه ی سومینشان مناة مرغان بلندپروازی اندکه نزد خداارج دارندوشفاعت آنها را خواهند نمود مشرکان این سخن پیامبرراادامه ی آیات قلمدادنمودند درحالیکه این آیه نیست بعلاوه   اگرچنین بود پس جنگ علیه پیامبر برای چه بود ؟طرح نقشه ی قتل پیامبر برای چه بود؟ هجرت پیامبر برای چه بود ؟اصلأ دیگر دلیل دشمنی مشرکان ومحاصره اقتصادی وفشار وعذاب وانواع آزارها ازسوی مشرکان نسبت به پیامبر ص ومسلمانان چه بود؟ پاسخ وفکربه این سؤالات ونتیجه گیری که زیاد مشکل نیست کافی است آن گروه برای بی اساس بودن چنین توهماتی کمی فقط کمی زحمت فکرکردن را به خود بدهند  ودرحالیکه ادامه ی این آیات اشاره به نکوهش فرق گذاشتن بین دختروپسر دارد چراکه مشرکان برای بتها روح قائل بودند وآنها را دختران خدا می دانستندوخداوند به این تقسیم بندی اشاره می کند الکم الذکر وانثی آیا سهم خدا را دختروسهم خودتان را پسر می دانید که نکته ی ظریف دراینجاست که خداوند ازطریق همین عقیده تناقض موجود را به رخ مشرکین می کشد اگر دختر مربوط به خداست پس چرا دخترانتان را زنده به گور می کنید واز داشتن دختر شرم دارید به هرحال آنچه نوشته شد خلاصه ای ازکل ماجرای غرانیق وآیات ۱۹ تا ۲۳سوره نجم است ومحکوم کردن مشرکان براساس اعتقاد خودشان است واصلأ ربطی به بتها درهروجهی چه ستایش چه نکوهش ندارد بلکه نام بتها برای نتیجه گیری دیگری در آیات آمده که مربوط به فرق گذاشتن مشرکان بین دختروپسروبه چالش کشیدن این عقیده براساس آنچه خود مشرکان قبول داشتند است ودرواقع یک خلط موضوع ازآیه وسخن پیامبراست که آیه نیست که شرح ومتن اصلی وگسترده وبیشتر درخود متن این محصول است که ارایه شده است

ابتدا قصد بود تا ماجرای غراغیق را از خود تفسیر وتاریخ طبری به عنوان محصول ارائه کنیم اما با مطالعه ی متن حاضرومتن طبری دریافته شد این متن به جهاتی مناسب تر است چون ازطرف یک محقق هم وطن با نویسنده ی آیات شیطانی است وبعد خود نویسنده این ماجری را شرح داده وطبری را ازاتهام ساختن آیات شیطانی ونسبت دادن به طبری تبرئه نموده است که البته بسیار دقیق وموشکافانه وبا دلایل نقلی ازخود قرآن ونیز با ادله ی عقلی این کاررا انجام داده است که اصل این متن بسیار خواندنی وروشنگراست

این محصول با نام پیامبرص با فهرست محمد دشمن - محمد انسان الهی - جاهلیت - وحی -بشارت دهنده - آیه های شیطانی -هجرت راه جدید -جنگ مقدس - صلح مقدس - وفات پیامبرص بصورت یک محصول درفایل اصلی pdf در ۲۳۵صفحه درون یک فایل Zip ارایه می شود

التماس دعامحصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • زندگینامه ی کامل پیامبر ص وشرح واقعه ی غراغیق آیات شیطانی از تاریخ طبری
 • حل المسائل ری آکتور مهندسی شیمی لوان شمپل کنترل حرارت وانتقال
 • متن فارسی وحل فارسی فصول ۳۸تا ۴۶ فیزیک هالیدی
 • حل المسائل کامل الکترومغناطیس- Marionهلد ماریون
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۱ ونمونه سؤال وپاسخنامه
 • متن کامل اندیشه اسلامی ۲وجزوه وخلاصه مطالب مهم و نمونه سؤالات وپاسخنامه
 • حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه - داگلاس اسگوک
 • حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنر
 • حل المسائل کامل شیمی آلی (۲۰۱۶)- جان مک موری
 • آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر
 • خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی
 • شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص
 • حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی
 • متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی
 • حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام
 • متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی
 • مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی
 • متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی
 • جزوه آموزشی وراهنمای الکترونیک دو
 • شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی
 • حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)