آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

"دانلود شأن نزول وتفسیر آیه مباهله وشرح واقعه ی مباهله وبیان جزئیات این واقعه مناسب پروژه تحقیق وپژوهش آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر آیه آیات شأن مباهله دانلود شأن نزول دانلود شأن نزول آیات دانلود تفسیرآیات دانلود شأن نزول آیه مباهله دانلود تفسیر آیه مباهله "

أعوذبالله من الشيطان الرجيمإ ن مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون - الحق من ربك فلا تكن من الممترين - فمن حاجك من بعد ماجاء ك من العلم  فقل تعالو ندع ابنائنا وابنائكم نسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل  لعنة الله علي الكاذبين ..... پس (ای پیامبرص) به آنها بگو بیائید ما فرزندان خودرادعوت کنیم وشما فرزندانتان را ما زنان خویش را دعوت کنیم وشما زنانتان را ما نفسهای خویش را وشما (نیز) نفسهای خودتان را آنگاه مباهله کنیم (ودروغگویان را به خداواگذارنماییم) ولعنت خدارابردروغگویان قراردهیم (آیات 60 و61 سوره مبارکه ی آل عمران)آیه مبارکه ی مباهله وشأن نزول وتفسیر این آیه آیه مباهله آیه شصت ویکم ازسوره ی مبرکه ی آل عمران است ویکی ازآیاتی است که برامامت ووصی وجانشینی علی بن ابیطالب بعدازپیامبرونیز عصمت ایشان وامامین حسنین وذریه وسلاله ی پاکشان دلالت دارد درمورد شأن نزول این آیه قول کثیرومتواترچنین استپس ازاعلام پیامبری ازسوی خاتم الانبیاء حضرت محمد ص وابلاغ این رسالت به مردم گروهی ازعلمای اهل نصرانی وبخصوص یهودی با اینکه به حقیقت ماجری یعنی پیامبربودن حضرت خاتم ص آگاه بودند ودرکتب وحیانی خویش ازظهور پیامبرخاتم در شبه جزیره ی حجاز مطلع بوده وبرای همین امرنیز حتی پدرانشان به سرزمین حجاز هجرت کرده وسکنی گزیده بودند اما با ظهورپیامبر خاتم ص از قبول این حقیقت سرباززدند دلیل این کارآنها متفاوت نقل شده اما نقل صحیح ترومورد تأکید این است که این علما تصورمی کردند پیامبر خاتم باید ازنسل یهودا واز بنی اسرائیل باشد اما وقتی دیدند چنین نشد وخداوند نیز درپاسخ به همین تصورشان می فرماید خدا بهترمی داندرسالتش را در کجا وبرعهده ی کدام بنده اش قراردهد روی همین مطلب علمای بنی اسرائیل وگروهی ازنصرانیان از پذیرش وبه رسمیت شناختن رسالت پیامبرص طفره می رفتند حکومت اسلامی که توسط پیامبرشکل گرفت ایشان حکومت را قبول نکردند چراکه اصل رسالت را منکرشده بودند اما ای کاش ماجرا به همین انکارختم می شد درحقیقت با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبرص این گروه درصدد تضعیف حکومت بودند به این شرح که چون بیشترمشرکین مکه ومدینه ازقبل با این علما آشنایی داشتند واین علما نیز وعده ی ظهور پیامبرخاتم را درسرزمین آنها داده بودند نگاه به قبول یا عدم تأیید پیامبر ازسوی آن عالمان داشتند واین عالمان متعصب ازاین احوال سوء استفاده کرده وبا عدم تأیید خود ایجاد شک وشبهه دردل مسلمانان تازه مسلمان شده ودیگران برای قبول پیامبری رسول اکرم ص وپذیرش اسلام کردند ونیز از پرداخت جزیه به حکومت نیز خودداری نمودند درچنین شرایطی آیات مذکور برپیامبر ص توسط جبرئیل وحی شد که ترجمه نوشته شده است درشب موعود (به تعبیری) پیامبر ص خودشان وحضرت علی ع حضرت فاطمه سلام الله علیها وامام حسن ع وامام حسین ع راهمراه خود برای مباهله( نفرین کردن) بردند درحقیقت این دستور وامرخداوند بود که پیامبرص خودشان همراه گرامیان مزبوربه محل مباهله بروند ازآن سو علمای یهود وبرخی نصرانی افراد زیادی از زن ومرد قبیله های خود را سر قرار آوردند دریک سو پنج نفر ( پیامبرص علی...

آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

أعوذبالله من الشيطان الرجيم

إ ن مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون - الحق من ربك فلا تكن من الممترين - فمن حاجك من بعد ماجاء ك من العلم  فقل تعالو ندع ابنائنا وابنائكم نسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل  لعنة الله علي الكاذبين

..... پس (ای پیامبرص) به آنها بگو بیائید ما فرزندان خودرادعوت کنیم وشما فرزندانتان را ما زنان خویش را دعوت کنیم وشما زنانتان را ما نفسهای خویش را وشما (نیز) نفسهای خودتان را آنگاه مباهله کنیم (ودروغگویان را به خداواگذارنماییم) ولعنت خدارابردروغگویان قراردهیم (آیات 60 و61 سوره مبارکه ی آل عمران)

آیه مبارکه ی مباهله وشأن نزول وتفسیر این آیه

آیه مباهله آیه شصت ویکم ازسوره ی مبرکه ی آل عمران است ویکی ازآیاتی است که برامامت ووصی وجانشینی علی بن ابیطالب بعدازپیامبرونیز عصمت ایشان وامامین حسنین وذریه وسلاله ی پاکشان دلالت دارد درمورد شأن نزول این آیه قول کثیرومتواترچنین است

پس ازاعلام پیامبری ازسوی خاتم الانبیاء حضرت محمد ص وابلاغ این رسالت به مردم گروهی ازعلمای اهل نصرانی وبخصوص یهودی با اینکه به حقیقت ماجری یعنی پیامبربودن حضرت خاتم ص آگاه بودند ودرکتب وحیانی خویش ازظهور پیامبرخاتم در شبه جزیره ی حجاز مطلع بوده وبرای همین امرنیز حتی پدرانشان به سرزمین حجاز هجرت کرده وسکنی گزیده بودند اما با ظهورپیامبر خاتم ص از قبول این حقیقت سرباززدند دلیل این کارآنها متفاوت نقل شده اما نقل صحیح ترومورد تأکید این است که این علما تصورمی کردند پیامبر خاتم باید ازنسل یهودا واز بنی اسرائیل باشد اما وقتی دیدند چنین نشد وخداوند نیز درپاسخ به همین تصورشان می فرماید خدا بهترمی داندرسالتش را در کجا وبرعهده ی کدام بنده اش قراردهد روی همین مطلب علمای بنی اسرائیل وگروهی ازنصرانیان از پذیرش وبه رسمیت شناختن رسالت پیامبرص طفره می رفتند حکومت اسلامی که توسط پیامبرشکل گرفت ایشان حکومت را قبول نکردند چراکه اصل رسالت را منکرشده بودند اما ای کاش ماجرا به همین انکارختم می شد درحقیقت با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبرص این گروه درصدد تضعیف حکومت بودند به این شرح که چون بیشترمشرکین مکه ومدینه ازقبل با این علما آشنایی داشتند واین علما نیز وعده ی ظهور پیامبرخاتم را درسرزمین آنها داده بودند نگاه به قبول یا عدم تأیید پیامبر ازسوی آن عالمان داشتند واین عالمان متعصب ازاین احوال سوء استفاده کرده وبا عدم تأیید خود ایجاد شک وشبهه دردل مسلمانان تازه مسلمان شده ودیگران برای قبول پیامبری رسول اکرم ص وپذیرش اسلام کردند ونیز از پرداخت جزیه به حکومت نیز خودداری نمودند درچنین شرایطی آیات مذکور برپیامبر ص توسط جبرئیل وحی شد که ترجمه نوشته شده است درشب موعود (به تعبیری) پیامبر ص خودشان وحضرت علی ع حضرت فاطمه سلام الله علیها وامام حسن ع وامام حسین ع راهمراه خود برای مباهله( نفرین کردن) بردند درحقیقت این دستور وامرخداوند بود که پیامبرص خودشان همراه گرامیان مزبوربه محل مباهله بروند ازآن سو علمای یهود وبرخی نصرانی افراد زیادی از زن ومرد قبیله های خود را سر قرار آوردند دریک سو پنج نفر ( پیامبرص علی ع فاطمه س حسن ع وحسین ع) ودرطرف دیگر عده ی زیادی اززن ومرد وپیروجوان علمای یهود ونصرانی با مشاهده ی چهره های طرف مقابل وتعداد اندک آنها ( البته روئیت چهره ی حقیقی پنج تن) با هم مشورت نمودند که درصورت مباهله وانجام دادن آن قوم بنی اسرائیل ونصرانیان بی شک وبدون تردید دچار عذاب زود وسریع خداوند خواهند شد وازانجام دادن مباهله خودداری نمودند وبه رسالت خاتم الانبیاء شهادت دادند حکومت اسلامی را به رسمیت شناختند وپرداخت جزیه به حکومت نوپای اسلامی را برعهده گرفتند

آنچه دربالا به اختصار شرح داده شد مربوط به اصل ماجرای مباهله واین محصول ومتن شرح گسترده وکامل همراه با جزئیات این واقعه با بیان شأن نزول با استناد به احادیث ونیز تفسیر این آیه وتفسیر دیگران چه مخالفان وچه موافقان دربیان اصل ماجری ونیز ادله ی مرتبط با امامت وعصمت پنج تن وسلاله ی ایشان است که نویسنده با تحقیق به جزئیات وانواع نقل این ماجری پرداخته ونتیجه گیری نهایی را کرده است که این متن برای پروژه تحقیق ودرکل آگاهی ازاین واقعه مناسبت بسیار دارد بعلاوه ی ذکر نام ناقلان این واقعه وموضع گیری های شدید آنان چه برله وچه برعلیه علی بن ابیطالب وامامان ع است که نقل وتفسیر علمای شیعه وعلمای اهل تسنن وموضع گیری وتفاسیر مختلف ازاین آیه واصل واقعه را نیز درخود دارد

این محصول با عنوان نگاهی تازه به آیه مباهله شأن نزول وتفسیر این آیه وواقعه ی مربوط دریک فایل pdf اصلی در   86 صفحه درون یک فایل zip ارایه شده است

التماس دعا

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • ارابه ی خدایان
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی
 • شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص
 • حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی
 • متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی
 • حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام
 • متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی
 • مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی
 • متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی
 • جزوه آموزشی وراهنمای الکترونیک دو
 • شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی
 • حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)