مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف فارسی

مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف فارسی

مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی

"مبانی فیزیک هسته ای نوشته والترمی یر هوف استاد فیزیک دانشگاه استنفورد آمریکا شامل هفت فصل کامل با جواب کوتاه مسائل به زبان فارسی مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی هسته اتم فیزیک دانلود فیزیک هسته ای مبانی مبانی فیزیک هسته ای پرتوزایی رادیو اکتیویته مبانی فیزیک هسته ای مایر هوف بتا زا اش"

مبانی فیزیکهسته ایوالترمایرهوفاستاد فیزیک دانشگاه استنفورددرست درزمانی که فیزیکدانان اواخرقرن نوزدهم به تصور کشف تمامی اصول وقوانین فیزیکی حاکم بر طبیعت از جرم وماده وانرژی وقوانین حرکت درمدارها و تا ترمودینامیک والکترومغناطیس  به نشانه فتح دروازه های علم فیزیک وبه پایان رساندن مجهولات فیزیک فاتحانه به خودودنیای اطراف خود می نگریستند زیاد طول نکشید که با کشفیات جدیدآزمایشگاهی کشف واثبات وجود فیزیکی الکترون ونوترون کشف تصادفی پرتوزایی همان رادیواکتیویته توسط هانری بکرل کشف پدیده ی فتوالکتریک کشف خاصیت موجی الکترون وبرعکس کشف خاصیت ذره ای نور مشکل توجیه انرژی درجسم سیاه اندازه گیری های دقیق سرعت نور ارایه ی اصل مکانیک کوآنتومی شرودینگر ارایه نظریه نسبیت این ژست فاتحانه مبدل به چهره هایی متحیر ودرمانده آمیخته به تعجب گردید درحقیقت ظهور دو نظریه ی بزرگ ومتحول کننده ی علم فیزیک یعنی نظریه نسبیت خاص ونظریه یا تئوری مکانیک کوآنتومی که برپایه نگاه موجی به ذرات استواربود باعث کم شدن زمان تصوراین پیروزی بودنظریه ی نسبیت با سرعت های زیاد سرسام آوردرحدود سرعت نور وپدیده های معلول علم فیزیک را به چالش کشید ومکانیک...

مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی

مبانی فیزیک

هسته ای

والترمایرهوف

استاد فیزیک دانشگاه استنفورد

درست درزمانی که فیزیکدانان اواخرقرن نوزدهم به تصور کشف تمامی اصول وقوانین فیزیکی حاکم بر طبیعت از جرم وماده وانرژی وقوانین حرکت درمدارها و تا ترمودینامیک والکترومغناطیس  به نشانه فتح دروازه های علم فیزیک وبه پایان رساندن مجهولات فیزیک فاتحانه به خودودنیای اطراف خود می نگریستند زیاد طول نکشید که با کشفیات جدیدآزمایشگاهی کشف واثبات وجود فیزیکی الکترون ونوترون کشف تصادفی پرتوزایی همان رادیواکتیویته توسط هانری بکرل کشف پدیده ی فتوالکتریک کشف خاصیت موجی الکترون وبرعکس کشف خاصیت ذره ای نور مشکل توجیه انرژی درجسم سیاه اندازه گیری های دقیق سرعت نور ارایه ی اصل مکانیک کوآنتومی شرودینگر ارایه نظریه نسبیت این ژست فاتحانه مبدل به چهره هایی متحیر ودرمانده آمیخته به تعجب گردید درحقیقت ظهور دو نظریه ی بزرگ ومتحول کننده ی علم فیزیک یعنی نظریه نسبیت خاص ونظریه یا تئوری مکانیک کوآنتومی که برپایه نگاه موجی به ذرات استواربود باعث کم شدن زمان تصوراین پیروزی بود

نظریه ی نسبیت با سرعت های زیاد سرسام آوردرحدود سرعت نور وپدیده های معلول علم فیزیک را به چالش کشید ومکانیک کوآنتومی با معرفی خاصیت موجی ذرات ومحصورنمودن انرژی درمحدوده های مجازونسبت دادن ویژگی ها وکمیات اجرام بزرگ به ذرات مثل تکانه تکانه زاویه ای حتی تعمیم به ذرات بدون جرم مانند فوتون دروازه ای بزرگ ازسؤال به روی فیزیکدانان گشود

لاکن اگرچه هسته ی اتم شناخته شده بود اما نسبت دادن کمیتهای اجرام بزرگ به این ذره که با آزمایش هم تأیید شده بود اطلاعاتی حاکی از مرکب بودن خود هسته را می داد اینگونه شاخه ای جدید درعلم فیزیک بانام فیزیک هسته ای تولد یافت اما

درباره ی این محصول وکتاب مبانی فیزیک هسته ای نوشته ی مایرهاف یا مایرهوف که استاد فیزیک دانشگاه استنفورد است این کتاب بعنوان کتاب درسی دررشته ی فیزیک به عنوان درس تخصصی انتخابی وبرای رشته های فیزیک مثل فیزیک هسته ای ازدروس تخصصی الزامی است که با تسلط وبا توجه کامل به جنبه های مختلف ونیز پاسخ دادن به پرسشهایی که ممکن است برای خواننده ودانشجو پیش آید درزمینه ی فیزیک هسته ای متنی جامع وکامل  شامل تشریح مفاهیم فیزیک هسته ای ازابتدا وحل نمونه مسائل هرفصل  مشتمل برهفت فصل که هرفصل بخش هایی درارتباط با موضوع هرفصل دارد نوشته است که سرفصل ها عبارتنداز

فصل اول خواص اساسی هسته جرم بار اندازه ی هسته تکانه  خواص دینامیکی هسته    فصل دوم ساختارهسته آشنایی با مکانیک کوآنتومی امواج دوبروی معادله ی شرودینگرتعبیر شرایط مرزی معادله ی شرودینگردرمختصات قطبی ( مهم ) نوشتن معادله ی موج برای دوذره تحت نیروهای متقابل                                                  فصل سوم هسته داخل یک جعبه ی مکعبی بسته نفوذ ذره ازسد پتانسیل            انرژی شکستگی تعاریف انرژی متوسط  انرژی متوسط برنوکلئونها اشباع کوتاه برد بودن نیروهای هسته ای روند منظم انرژی جدایی فصل چهار مدل قطره ای هسته انرژی زایی انرژی خط پایداری فصل پنج مدل لایه ای هسته مدلهای مختلف جفت شدگی اسپین-مدار(مهم) اندرکنش تابش با ماده فصل شش اثرفتوالکتریک اندرکنش تابش هسته ای با ماده  فصل هفت تولید زوج واپاشی پرتوزا واپاشی گامایی واپاشی بتایی فرضیه نوترینو  طول عمر طبقه بندی واپاشی وگیراندازی الکترون وانرژی مربوط به این گیراندازی (مهم) نیروهای هسته ای  و بخش های دیگر بعلاوه مسائل پایانی  وجواب مسائل پایانی بصورت خلاصه بدون تشریح 

این محصول مبانی فیزیک هسته ای نوشته ی جرالد می یر هاف به زبان فارسی دریک فایل pdf درون یک فایل zip در ۳۸۴صفحه ازفروشگاه اینترنتی فایل جمهور عرضه شده است

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • ارابه ی خدایان
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی
 • حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام
 • متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی
 • متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی
 • جزوه آموزشی وراهنمای الکترونیک دو
 • شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)
 • نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی
 • حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)