بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ صلح امام حسن ع با معاویه

بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ صلح امام حسن ع با معاویه

بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)

"بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ یا همان صلح بین امام حسن ع ومعاویه دلایل ومفاد صلح نامه وشرایط واوضاع پذبرفتن صلح ازسوی امام حسن ع بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه) امام حسن صلح صلح امام حسن نرمش قهرمانانه معاویه عمروعاص خلافت امام علی صلح بین امام حسن ومعاویه قهرمانانه صلحنامه صفین جن"

صلح بین امام حسن مجتبی ع ومعاویة بن ابی سفیانبزرگترین عزتمندترین وقهرمانانه ترین نرمش تاریخ ترجمه ی آیت الله سید علی خامنه ایرهبرمعظم انقلاب اسلامیهمراه مفاد وشرایط صلح نامهدرمورد صلح بین امام حسن مجتبی ع و معاویة بن ابوسفیان زیادشنیده ایم ومتأسفانه مطالب نامربوط وازانصاف دوربه این صلح بزرگ ونرمش قهرمانانه ی امام حسن ع درمقابله با معاویه نسبت داده شده است افرادی که این مطالب وموارد ناصواب را به این صلح وامام حسن مجتبی ع نسبت می دهند بدون تردید افرادی سطحی نگرهستندکه مطالعات ودرک وسواد درست وحسابی هم دراین مورد ندارند که دلایل این مدعا بصورتی مختصر درپی می آیداول ازهرمطلب دیگری که بسیارآشکاروواضح است مظلومیت شخص امام حسن مجتبی ع وزندگی ایشان وشرایط سیاسی واجتماعی دوران ایشان است امام مجتبی ع وقتی ازسوی مسلمین به خلافت برگزیده شدندومردم با ایشان بیعت کردند هنوز جنگ صفین بین امیرالمؤمنین علی ع ومعاویه به سرانجام نرسیده بود به عبارتی هنوز جنگ برقراربود یعنی جهاد حضرت علی ع با معاویه به پایان نرسیده بود وعلاوه براین موضوع با حیله گری عمروعاص درسپاه علی ع شک وشبهه درمورد جنگ صفین وحق بودنش ایجاد شده بود برهمین اساس گروهی که خودشان امام علی ع را واداربه گفتگوبا معاویه نمودندوماجرای حکمیت را باعث شدند بعدأ با پی بردن به باطل بودن معاویه به امام خرده گرفتندکه اصلأ چرا زیربارچنین حکمیتی رفته است لذا با ساده لوحی شعار لا حکم الا لله را سر دادندوازسپاه حضرت علی ع خارج شدند یعنی از روش وراه حکومت اسلامی خلافت علی بن ابیطالب خروج نمودند به همین علت خوارج نامیده شدند امام علی بن ابیطالب ع دررمضان سال چهل ویک هجری برای تجهیزسپاه وتهیه ادوات جهاد درکوفه بودند که سحرگاه نوزدهم رمضان درنمازصبح توسط یکی ازهمین خوارج بنام ابن ملجم مرادی ضربت خورده وبیست ویکم ماه رمضان به شهادت رسیدند امام حسن ع بعدازشهادت امیرالؤمنین ع دراوضاع بسیاروخیم سیاسی واجتماعی پس ازشهادت ازسوی مسلمین به خلافت برگزیده شدند خلافتی که چهارماه بیشتر عمرنداشت زیراکه مردم آن عصرازیاری امام حسن ع به بهانه های گوناگون سرباززدند معاویه ازشرایط خستگی مردم ازجنگ های تحمیل شده برامام علی ع ونیز میل بعضی افراد شاخص به سوی رفاه طلبی استفاده کرده وازاین شرایط نهایت شیطنت وبهره برداری را نمود معاویه مردی زیرک وباهوش وبا درایت وسیاسی بود اما سیاستی که درهم آمیخته با حیله گری تزویر زور وزر وتهدیدبود بطوریکه علی بن ابیطالب می فرمایند اگرچنین سیاستمداری وزیرکی ازسوی شرع وشارع مقدس جایز شمرده شده بود زیرک تر سیاستمدارترازعلی نه بود ونه خواهدبود بدنیا نیامده وجزعلی بدنیا نخواهدآمد این سخن یعنی قبول نداشتن سیاست معاویه ونامشروع بودن سیاست وی به هرحال درچنین شرایطی مسلمین دست بیعت به امام مجتبی دادند اما...

بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)

صلح

بین امام حسن مجتبی ع ومعاویة بن ابی سفیان

بزرگترین عزتمندترین وقهرمانانه ترین نرمش تاریخ

 

ترجمه ی آیت الله سید علی خامنه ای

رهبرمعظم انقلاب اسلامی

همراه مفاد وشرایط صلح نامه

درمورد صلح بین امام حسن مجتبی ع و معاویة بن ابوسفیان زیادشنیده ایم ومتأسفانه مطالب نامربوط وازانصاف دوربه این صلح بزرگ ونرمش قهرمانانه ی امام حسن ع درمقابله با معاویه نسبت داده شده است افرادی که این مطالب وموارد ناصواب را به این صلح وامام حسن مجتبی ع نسبت می دهند بدون تردید افرادی سطحی نگرهستندکه مطالعات ودرک وسواد درست وحسابی هم دراین مورد ندارند که دلایل این مدعا بصورتی مختصر درپی می آید

اول ازهرمطلب دیگری که بسیارآشکاروواضح است مظلومیت شخص امام حسن مجتبی ع وزندگی ایشان وشرایط سیاسی واجتماعی دوران ایشان است امام مجتبی ع وقتی ازسوی مسلمین به خلافت برگزیده شدندومردم با ایشان بیعت کردند هنوز جنگ صفین بین امیرالمؤمنین علی ع ومعاویه به سرانجام نرسیده بود به عبارتی هنوز جنگ برقراربود یعنی جهاد حضرت علی ع با معاویه به پایان نرسیده بود وعلاوه براین موضوع با حیله گری عمروعاص درسپاه علی ع شک وشبهه درمورد جنگ صفین وحق بودنش ایجاد شده بود برهمین اساس گروهی که خودشان امام علی ع را واداربه گفتگوبا معاویه نمودندوماجرای حکمیت را باعث شدند بعدأ با پی بردن به باطل بودن معاویه به امام خرده گرفتندکه اصلأ چرا زیربارچنین حکمیتی رفته است لذا با ساده لوحی شعار لا حکم الا لله را سر دادندوازسپاه حضرت علی ع خارج شدند یعنی از روش وراه حکومت اسلامی خلافت علی بن ابیطالب خروج نمودند به همین علت خوارج نامیده شدند امام علی بن ابیطالب ع دررمضان سال چهل ویک هجری برای تجهیزسپاه وتهیه ادوات جهاد درکوفه بودند که سحرگاه نوزدهم رمضان درنمازصبح توسط یکی ازهمین خوارج بنام ابن ملجم مرادی ضربت خورده وبیست ویکم ماه رمضان به شهادت رسیدند امام حسن ع بعدازشهادت امیرالؤمنین ع دراوضاع بسیاروخیم سیاسی واجتماعی پس ازشهادت ازسوی مسلمین به خلافت برگزیده شدند خلافتی که چهارماه بیشتر عمرنداشت زیراکه مردم آن عصرازیاری امام حسن ع به بهانه های گوناگون سرباززدند معاویه ازشرایط خستگی مردم ازجنگ های تحمیل شده برامام علی ع ونیز میل بعضی افراد شاخص به سوی رفاه طلبی استفاده کرده وازاین شرایط نهایت شیطنت وبهره برداری را نمود معاویه مردی زیرک وباهوش وبا درایت وسیاسی بود اما سیاستی که درهم آمیخته با حیله گری تزویر زور وزر وتهدیدبود بطوریکه علی بن ابیطالب می فرمایند اگرچنین سیاستمداری وزیرکی ازسوی شرع وشارع مقدس جایز شمرده شده بود زیرک تر سیاستمدارترازعلی نه بود ونه خواهدبود بدنیا نیامده وجزعلی بدنیا نخواهدآمد این سخن یعنی قبول نداشتن سیاست معاویه ونامشروع بودن سیاست وی به هرحال درچنین شرایطی مسلمین دست بیعت به امام مجتبی دادند اما یاری نکردند بیعتشان درحد بیعت باقی ماند بطوریکه هرروز عده ی زیادی ازسپاه امام مجتبی با وعده های فریبنده ی معاوی وعمروعاص میدان جهادراخالی نمودندوبه سپاه معاویه پیوستند تا به گفته ی عده ای ابن عباس نیز درجریان دیداری با معاویه امام حسن ع را ترک کرد ابن عباس ازفرماندهان بزرگ سپاه امام مجتبی بود ودیگرسپاهیان بجای چشم داشتن به شیوه ورفتاروکردارامام به شیوه وکردار ابن عباس نگاه کردند یا حداقل حقیقت را می شناختند اما برای توجیه ترک جهاد به عمل ابن عباس استناد نمودند اینگونه سپاه امام مجتبی ع رو به کاهش نهاد ازطرف دیگر دشمن زخم خورده ازمسلمانان یعنی روم شرقی درپی یافتن فرصتی برای ضربه زدن به مسلمین وحدوداراضی مسلمانان وگرفتن انتقام بود درچنین شرایط پیچیده ودشواری امام مجتبی ع برای حفظ اسلام ومسلمانان از دشمن خارجی دردرجه ی اول چراکه معاویه سپاهیان بسیاروتوانایی را تحت امرداشت ومی توانست درمقابل رم شرقی زخم خورده ازحکومت نوبنیاد اسلامی مقابله کندودردرجه دوم برای اتحاد مسلمانان وجلوگیری ازتفرق بیشتربا یک صلحنامه که شامل شرایط وضوابطی بود که امام مجتبی ع مطرح نمودند ومعاویه پذیرفت خلافت را به معاویه واگذارنمودند پس ازاین صلح بازهم همانانکه امام مجتبی ع را درجهاد با معاویه یاری نکردند پرچم مخالفت با این صلح را برافراشتند ازجمله شمربن ذی الجوشن و عده ای ازسرشناسان دیگر اینکه گفته می شود امام حسن مجتبی ع مظلوم است دلایل واقعی متعددی دارد که پرداختن به آنها محصولی دیگرومجالی بیشتررامی طلبد اما گویا آنانکه ازروزصلح تا امروز بر امام حسن ع وصلح ایشان خرده می گیرند فرمایشات پیامبراسلام ص را درمورد امام حسن ع وشأن والای ایشان فراموش کرده اند گویا فراموش کرده اند صلح امام حسن ع همان ماهیت وذات برحق وتقدس قیام امام حسین ع را دارد چون پیامبرفرمودند حسن وحسین علیهما السلام هردو امامند چه قیام کنند( اشاره به واقعه ی کربلا) چه بنشینند( اشاره به صلح امام حسن ع) به هرحال توجه همگان  به مطالعه ودقت بیشتردرسیره ی امامان ع واولیاء الله  لازم است که همه ی اعمال ورفتارایشان ماهیتأ یکسان است صلح امام حسن ع با معاویه درآن شرایط واوضاع همان نتایجی را دارد که قیام امام حسین ع درکربلا دعاها ومناجات امام سجاد ع درنگاه به نتیجه وهدف همان مقصدی را دنبال می کند که صلح امام مجتبی ع وقیام امام حسین ع دنبال تحقق ورسیدن به آن هدف ومقصود والا بودند جلسات درس امام باقرع وامام صادق ع درراستای زنده نگه داشتن وتحقق همان هدف ومقصود است وسیره سایرائمه علیهم السلام همان هدف جمیع پیامبران سلام الله علیهم اجمعین است یعنی اسلام وتسلیم محض الله بودن که خوداین تسلیم بودن برکات وثمرات فراوانی درحیات دنیوی واخروی به روی انسان می گشاید

این محصول یعنی صلح امام حسن ع یا بزرگترین نرمش عزتمندانه ی تاریخ همراه با مفاد وشرایط صلح مابین امام حسن ع ومعاویه دردو فایل جداگانه به نام هایشان با حروف انگلیسی با فرمت pdf که فایل اول در ۴۸ صفحه است وفایل دوم مفاد صلح نامه امام حسن ومعاویه در۳ صفحه با فرمت اصلی pdf هریک بطور مجزا دردوفایل zip  مشخص شده با نام تقدیم می شود هردوفایل یک محصول هستند یعنی یک فایل شامل چگونگی صلح بین امام حسن ع ومعاویه ودیگری برای اطلاع همگان ازمفادشرایط وشروطی که امام مجتبی ع قراردادند همان مفاد صلح نامه است که معاویه به این شروط غیراز مواردی معدود پایبند نماند وهمین باعث پدید آمدن واقعه ی کربلا وروزعاشورا شد وانجامید توجه کنید هنگام دریافت فایل ها فایل دوم که با حروف انگلیسی مشخص شده شامل اصل ۴۸ صفحه ای صلح امام حسن با حجم بیشتر وفایل اول مفاد این صلح نامه است هردوفایل قابل دریافت است

اهل بیت علیهم سایت

التماس دعا

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی
 • حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)