شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

"شرح وتوضیح ساده وروان تر مفاهیم نسبیت خاص وشرح روش حل مسائل وبدست آوردن رابطه نهایی درنسبیت خاص بصورت مشروح وساده براساس کتاب آشنایی با نسبی شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی نسبیت خاص رابرت رزنیک آشنایی با نسبیت خاص جعفرگودرزی کتاب آشنایی با نسبیت خاص نوشته رابرت رزنیک نسبیت خاص نوشته رابرت رزنیک کتاب آش"

شرح ساده وکامل مفاهیم اساسی ونیز روش حل وبدست آوردن روابط اساسی آشنایی با نسبیت خاص براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزیکتاب بسیارتخصصی آشنایی با نسبیت خاص نوشته ی رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی ازکتب مهم رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه است که بصورت درس تخصصی انتخابی ارایه می شود اما دانشجویان زیادی بدلیل شهرت نظریه ی نسبیت خاص وعام ونیزعلاقمندی به یادگیری مبانی این نظریه ی مهم این درس را درهرترم انتخاب می کننددرکل نظریه ی نسبیت خاص شامل مفاهیم بسیارنووجدیداست اما علیرغم این نوآوری ودگرگون نمودن علم فیزیک ریاضیات این نظریه ساده است وازریاضیات جبر معمولی دبیرستانی نهایتأ پیشرفته تر مثل ریاضی عمومی 1 رشته ی فیزیک وریاضی فیزیک 1 فراترنمی روداما کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی بسیارتخصصی نوشته شده است به عبارتی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک است با این همه این کتاب منبع ومرجع درس آشنایی با نسبیت خاص معرفی شده وامتحانات نیزازهمین کتاب استواما برای اینکه دانشجوی علاقمند ازاین نظریه مهم زده نشود براساس محتویات کتاب رابرت رزنیک آشنایی با نسبیت خاص که درآن روابط بدون استدلال ریاضی وبدون شرح چگونگی بدست آوردن رابطه ی نهایی ونیز بدون ارایه روش حل مسائل نسبیت خاص نوشته شده است کتب جزوه مانندوخلاصه شده ی محتوای اصلی مفاهیم نسبیت خاص توسط اساتید مسلط به این نظریه نوشته شده است این متن نیزتوسط دواستاد تمام ومسلط به نظریه ی نسبیت نوشته شده وتا حدودی  ازدشواری های کتاب اصلی رابرت رزنیک کم نموده اما دراین متن که ارایه شده ضمن رعایت اصل متن ویرایش آن را انجام داده است وهرجا که لازم بوده شرح بیشتری دررابطه با مفاهیم اساسی ونیز نحوه بدست آوردن رابطه ی آخری که درحل مسائل نسبیت خاص ازآن استفاده می شود افزوده شده است تجربه نشان داده است چنانچه دانشجو متوجه ی سلسله مراتبی که ازیک فرمول شروع می شود وبا جایگذاری عبارات ریاضی مناسب وطی مراحل به رابطه ی...

شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی

شرح ساده وکامل مفاهیم اساسی ونیز روش حل وبدست آوردن روابط اساسی آشنایی با نسبیت خاص

براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک

ترجمه ی جعفرگودرزی

کتاب بسیارتخصصی آشنایی با نسبیت خاص نوشته ی رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی ازکتب مهم رشته ی فیزیک درمقطع کارشناسی دانشگاه است که بصورت درس تخصصی انتخابی ارایه می شود اما دانشجویان زیادی بدلیل شهرت نظریه ی نسبیت خاص وعام ونیزعلاقمندی به یادگیری مبانی این نظریه ی مهم این درس را درهرترم انتخاب می کنند

درکل نظریه ی نسبیت خاص شامل مفاهیم بسیارنووجدیداست اما علیرغم این نوآوری ودگرگون نمودن علم فیزیک ریاضیات این نظریه ساده است وازریاضیات جبر معمولی دبیرستانی نهایتأ پیشرفته تر مثل ریاضی عمومی 1 رشته ی فیزیک وریاضی فیزیک 1 فراترنمی رود

اما کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی بسیارتخصصی نوشته شده است به عبارتی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک است با این همه این کتاب منبع ومرجع درس آشنایی با نسبیت خاص معرفی شده وامتحانات نیزازهمین کتاب است

واما برای اینکه دانشجوی علاقمند ازاین نظریه مهم زده نشود براساس محتویات کتاب رابرت رزنیک آشنایی با نسبیت خاص که درآن روابط بدون استدلال ریاضی وبدون شرح چگونگی بدست آوردن رابطه ی نهایی ونیز بدون ارایه روش حل مسائل نسبیت خاص نوشته شده است کتب جزوه مانندوخلاصه شده ی محتوای اصلی مفاهیم نسبیت خاص توسط اساتید مسلط به این نظریه نوشته شده است این متن نیزتوسط دواستاد تمام ومسلط به نظریه ی نسبیت نوشته شده وتا حدودی  ازدشواری های کتاب اصلی رابرت رزنیک کم نموده اما دراین متن که ارایه شده ضمن رعایت اصل متن ویرایش آن را انجام داده است وهرجا که لازم بوده شرح بیشتری دررابطه با مفاهیم اساسی ونیز نحوه بدست آوردن رابطه ی آخری که درحل مسائل نسبیت خاص ازآن استفاده می شود افزوده شده است تجربه نشان داده است چنانچه دانشجو متوجه ی سلسله مراتبی که ازیک فرمول شروع می شود وبا جایگذاری عبارات ریاضی مناسب وطی مراحل به رابطه ی نهایی می رسد شوند هم بر مفاهیم مسلط می شوند وهم می توانند مسائل مربوط را راحت ترحل کنند ودرصورت لزوم وداشتن زمان کافی می توانند براساس آموخته هایشان فرمول ورابطه ی مورد نظربرای حل یک مسئله ی خاص را خودشان بدست آورند

لذا به همین دلیل وبراساس تجارب متن ساده تری براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه جعفرگودرزی که اصل مطالب همان کتاب اصلی آشنایی بانسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه جعفرگودرزی است برای دانشجویان والبته مناسب برای همه ی علاقمندان علم فیزیک ونظریه ی نسبیت براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی تهیه شده که ضمن رعایت محتوای فصول کتاب اصلی شامل شش فصل اصلی درس ونیز مباحث زیرمجموعه ی هرشش فصل است روابط فیزیکی نسبیت خاص بطورکامل وشرح داده شده تارسیدن به رابطه ی آخرتوضیح داده شده است درانتهای هرفصل تمرین هایی قراردارد وعلاوه برآن نمونه سؤالهایی که بیشتر درامتحانات مدنظر طراحان سؤال است آورده شده مفاهیم اصلی واساسی نسبیت خاص از سربسته وپیچیدگی بازشده وتشریح کامل همراه مثالهای قابل درک برای دانشجوی ایرانی توصیف وتوضیح کامل داده شده است بطورکلی این متن شرح بازومشروح ومبسوط ساده وروان وقابل درک برای دانشجویان وعام افراد علاقمند به نسبیت خاص است ونیزروابط فیزیکی این نظریه با استدلال وبا بکارگیری عبارات ریاضی که دانشجویان با آنها آشنایی داشته ودردوران تحصیل دبیرستان آموخته اندبازنویسی وتشریح شده است ازویژگی های این کتاب شرح ساده وروان مفاهیم نسبیت خاص روش بدست آوردن رابطه ی نهایی مورداستفاده درحل مسائل نسبیت خاص زبان فارسی روان توضیح کامل نمونه مسائل حل شده وتشریح روش کلی حل مسائل نسبیت خاص صفحه بندی دقیق به انضمام تصاویروعکسهای رنگی هرمبحث ونمودارها وشکل ها ی قابل درک وساده درکنارتوضیحات کامل است این متن درحقیقت شرح گسترده ومبسوط مفاهیم اساسی نظریه نسبیت خاص کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی است

 این محصول جزوه وخلاصه ی تشریحی روان وساده ی مفاهیم اساسی وشرح چگونگی بدست آوردن روابط نسبیت خاص وتشریح روش حل مسائل نسبیت خاص همراه مثالهای حل شده ونمونه سؤال های این درس براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه ی جعفرگودرزی بصورت فایل اصلی pdf در 164 صفحه دریک فایل zip ارایه وتقدیم می شود مناسب برای دانشجویان رشته فیزیک وسایر علاقمندان نسبیت خاص براساس کتاب آشنایی با نسبیت خاص رابرت رزنیک ترجمه جعفرگودرزی

التماس دعامحصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ارابه ی خدایان
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)