هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

"هفت مناظره ومباحثه ی علمی تاریخی امام رضا ع با علما وبزرگان پیروان ادیان ومذاهب دیگر هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع امام مناظره مناظرات مناظرات تاریخی هفت مناظره ومباحثه تاریخی علمی امام رضا هفت مباحثه مناظرات تاریخی مناظرات تاریخی امام رضا هفت"

هفت مناظره ومباحثه ی تاریخی ومهم علمی امام علی بن موسی امام رضا عبا علما وپیروان ادیان ومذاهب دیگربه قلم آیت الله ناصرمکارم شیرازیپس ازآنکه مأمون عباسی با تظاهربه علوی بودن حمایت مردم ایران را بخود جلب نمود درادامه ی همین سیاست متظاهرانه امام رضا ع را ازمدینه به مرو درخراسان آورد ومقام ولایتعهدی را برایشان تحمیل نمود متوجه ی محبوبیت روزافزون امام رضا ع درقلوب مردم ازاقصی نقاط بلاد گسترده ی اسلام آن دوران شد فضیلت والای علمی امام ع نقشی پررنگ وممتاز درافزایش دوستداران ومعتقدان به امامت وعصمت را باعث شد برای همین مأمون برای کاستن ازاین فضیلت علمی ومعرفتی گاه به گاه جمعی ازدانشمندان وبزرگان ادیان دیگررابه دربارفرامی خواند وجلسات مناظره بین امام ع به تنهایی وجمعی ازدانشمندان ادیان ومذاهب دیگر ترتیب می داد اما امام رضا ع با استناد به کتاب الهی ووحیانی همان دین مثل تورات وانجیل پاسخ پرسشهای پیچیده ی آنان را می فرمود وپیروزاین مناظرات بود این مناظرات بیشتربا حضورشخص مأمون برگزارمی شد وگاهی مأمون درخفا این مناظرات را گوش می داد گفتنی است شخص مأمون عباسی فردی عالم به معارف وعلوم دینی بوداین هفت مناظره ی تاریخی عبارتندازمناظره ی اول با جاثلیق دانشمندبزرگ مسیحیمناظره ی دوم با رأس الجالوت عالم بزرگ یهودمناظره سوم با بزرگ هیربدان     زرتشت مناظره ی چهارم با عمران صابی دانشمندشبه مادیمناظره پنجم با سلیمان مرزوی دانشمند علم کلاممناظره ششم با علی بن محمد درباره عصمت انبیا علیهم السلاممناظره هفتم باپیروان مکاتب مختلف بصرهاین مناظرات بصورت کامل وبا سؤال وجوابهای امام ع بصورت جامع نوشته شده بطوریکه  ازمتن این کتاب بصورتی خیلی خلاصه شده داریم امام رضا درمباحثه با جاثلیق دانشمندبزرگ مسیحی می فرمایند با استناد به انجیل که خودت به آن ایمان داری جواب می دهم پس بپرس وگوش دهجاثلیق درمورد نبوت عیسی مسیح وکتابش انجیل نظرت چیستامام ع من به نبوت عیسی وکتابش وآنچه راکه به امتش بشارت داده وحواریون اقرارمی کنم اما به نبوت عیسی ایکه اقراربه نبوت محمدص وکتابش نکرده وامتش رابشارت به نبوت پیامبراسلام ص وامتش نداده...

هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع

هفت مناظره ومباحثه ی تاریخی ومهم علمی

امام علی بن موسی امام رضا ع

با علما وپیروان ادیان ومذاهب دیگر

به قلم آیت الله ناصرمکارم شیرازی

پس ازآنکه مأمون عباسی با تظاهربه علوی بودن حمایت مردم ایران را بخود جلب نمود درادامه ی همین سیاست متظاهرانه امام رضا ع را ازمدینه به مرو درخراسان آورد ومقام ولایتعهدی را برایشان تحمیل نمود متوجه ی محبوبیت روزافزون امام رضا ع درقلوب مردم ازاقصی نقاط بلاد گسترده ی اسلام آن دوران شد فضیلت والای علمی امام ع نقشی پررنگ وممتاز درافزایش دوستداران ومعتقدان به امامت وعصمت را باعث شد برای همین مأمون برای کاستن ازاین فضیلت علمی ومعرفتی گاه به گاه جمعی ازدانشمندان وبزرگان ادیان دیگررابه دربارفرامی خواند وجلسات مناظره بین امام ع به تنهایی وجمعی ازدانشمندان ادیان ومذاهب دیگر ترتیب می داد اما امام رضا ع با استناد به کتاب الهی ووحیانی همان دین مثل تورات وانجیل پاسخ پرسشهای پیچیده ی آنان را می فرمود وپیروزاین مناظرات بود این مناظرات بیشتربا حضورشخص مأمون برگزارمی شد وگاهی مأمون درخفا این مناظرات را گوش می داد گفتنی است شخص مأمون عباسی فردی عالم به معارف وعلوم دینی بود

این هفت مناظره ی تاریخی عبارتنداز

مناظره ی اول با جاثلیق دانشمندبزرگ مسیحی

مناظره ی دوم با رأس الجالوت عالم بزرگ یهود

مناظره سوم با بزرگ هیربدان     زرتشت

مناظره ی چهارم با عمران صابی دانشمندشبه مادی

مناظره پنجم با سلیمان مرزوی دانشمند علم کلام

مناظره ششم با علی بن محمد درباره عصمت انبیا علیهم السلام

مناظره هفتم باپیروان مکاتب مختلف بصره

این مناظرات بصورت کامل وبا سؤال وجوابهای امام ع بصورت جامع نوشته شده بطوریکه  ازمتن این کتاب بصورتی خیلی خلاصه شده داریم امام رضا درمباحثه با جاثلیق دانشمندبزرگ مسیحی می فرمایند با استناد به انجیل که خودت به آن ایمان داری جواب می دهم پس بپرس وگوش ده

جاثلیق درمورد نبوت عیسی مسیح وکتابش انجیل نظرت چیست

امام ع من به نبوت عیسی وکتابش وآنچه راکه به امتش بشارت داده وحواریون اقرارمی کنم اما به نبوت عیسی ایکه اقراربه نبوت محمدص وکتابش نکرده وامتش رابشارت به نبوت پیامبراسلام ص وامتش نداده کافرم

جاثلیق پس از اظهاراینکه باید دوفرد عادل برمناظره شهادت دهند عرض می کند می توانی شاهدی که ازکیش ما باشد وانصاراورا قبول داشته باشند آورده وگفته ات را ثابت کنی

امام ع اکنون انصاف را رعایت کردی نظرت درمورد یوحنادیلمی چیست

جاثلیق به به محبوبترین فرد نزد ما وعزیزترین نزد عیسی را نام بردی بله اورا قبول داریم

امام ع پس گوش کن  آنگاه امام به بسطاس می فرمایند آیات سفرsefrسوم ازتورات را تلاوت کندکه به نام پیامبراسلام ص ووکتاب وامت ووصی او علی ع اشاره می کند ونام می برد پس ازآن امام خطاب به رأس الجالوت می فرمایند تو تورات تلاوت می کنی رأس الجالوت عرض می کند بله تورات را حفظم امام می پرسند اعتراف واقرارمی کنی که ازکتاب موردقبول خودتان شاهد بررسالت محمد ص امت ووصی او آوردم رأس الجالوت سرخودرا پایین می اندازد وعرض می کند بله اقرارواعتراف می کنم 

جاثلیق درآخراعتراف به صدق اظهارات امام رضا ع کرده وبه نبوت پیامبراسلام ص گواهی داده واقرارمی کند تمامی هفت مناظره بصورت شرح مبسوط وکامل وبه صورت سؤال وجواب امام ع است که به اختصاربسیارزیادنمونه ای دربالا بیان شد مهمترین این مناظرات مناظره رأس الجالوت بزرگ ودانشمند یهودی وسؤال های او وفرمایش پاسخ های متحیرکننده ازخود تورات است که بسیارجالب وجذاب وحیرت آوراست علاوه براینکه برمعرفت وعلم خواننده نیزمی افزاید بطوریکه نحوه استدلال را می آموزد ونیزبه پاسخ های آماده مجهزمی شود نکته این است که دین مسیحیت احکام وشریعت خودراازتورات می گیرد وانجیل  فقط جنبه ی تکمیلی تورات را دارد 

 

تمامی مناظرات به همین صورت اما مشروح ومبسوط بصورت سؤال وجواب نوشته شده ودرانتهای هرمناظره نکات مهم ودرسهای مناظره اززبان آیت الله مکارم شیرازی نوشته شده است متنی بسیارجالب وجذاب ومتعب ومتحیرکننده از پاسخ ها واستناد امام ع

این محصول بصورت فایل اصلی pdf که دریک فایل zip قراردارد در104 صفحه تقدیم می شود

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • ارابه ی خدایان
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)