کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی

کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی

کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی

"تکامل علم فیزیک نوشته ی آلبرت انیشتن لئوپولد اینفلند ترجمه ی احمد آرام کتابی بی نظیر برای همگان برای یادگیری علم فیزیک بدون ریاضی کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی علم علم فیزیک تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن لئوپولداینفلند احمد آرام کتاب تکامل علم فیزیک ترجمه احمد آرام تکامل علم فیزیک آلبرت انیش"

تکامل علم فیزیکآلبرت انیشتن لئوپولداینفلندترجمه فارسی احمد آرامکتاب تکامل علم فیزیک  ترجمه ی احمد آرام ازجمله کتابهای نادروکمیاب است ازآنجا که نویسنده ی اصلی کتاب آلبرت انیشتن فیزیکدان بزرگ ودستیارش لئوپولد اینف لند است اهمیت این کتاب بیشترمی شود این متن علمی را می توان شاهکار بیان علم فیزیک همگان فهم بدون روابط ریاضی دانست وبه حساب آوردآنچه این کتاب را نزد خاص وعام محبوب نموده شیوایی بیان نوشتاری وتوانایی فوق العاده ی آلبرت انیشتن بعنوان یک فیزیکدان وشخصیتی کاملأ علمی درشرح وبیان ساده وروان مفاهیم بنیادی وقوانین فیزیک است درحقیقت بدون استفاده ازریاضیات شرح وتوضیح همه جانبه ی مفاهیم علمی محض فیزیکی کاری دشواراست اما انیشتن توانایی کم نظیروخارق العاده ای درتشریح وتوضیح مفاهیم پیچیده ی فیزیک وبیان نواقص قوانین برگرفته ازاین مفاهیم بدون آوردن حتی یک سطر رابطه ی ریاضی با همکاری دستیار فیزیکدانش لئوپولد اینفلند کتابی علمی که دربرگیرنده ی مفاهیم وقوانین درهم تنیده ودشوارفیزیک نوین رابه رشته ی تحریر درآورده است که بدون اغراق همگان ازعام وخاص بخوبی فیزیک را می فهمندودرک می کنند اگربخواهیم برای ادعای خودمان شاهدازمتن کتاب بیاوریم نمونه اش انحنای مسیرحرکت نوراست وقتی ازنزدیک یک جرم بزرگ مثل خورشیدعبورمی کند برای به تصویرکشیدن این حقیقت یعنی خمیدگی مسیرحرکت نوربایدمتوسل به معادلات میدان وحل یک سلسله معادلات دیفرانسیل وتابع ونمودارشدکه بازهم شایددرذهن مخاطب مفهوم موردنظرایجادشودیانشوداما انیشتن بانبوغ ذاتی خود تنها با نقاشی این موضوع فیزیکی را چنان جذاب بیان می کندکه صدها صفحه نوشته نمی تواندالبته این به آن معنا نیست که سراسراین کتاب نقاشی است بلکه هرجا برای درک خواننده لازم بوده است ضمن شرح وتوضیح ازنقاشی نیزبهترین استفاده شده است لذا ضمن شرح علمی خمیدگی مسیرحرکت نورهنگام عبورازکناریانزدیک یک جرم زیاد با رسم نقاشی وتوضیح همان نقاشی مطلب را ساده تروقابل تجسم ارایه کرده است  نقاشی خودانیشتن را نشان می دهد که چراغ قوه ای دردست داردودرطرف راست آسانسوری ایستاده آسانسوردرحال بالا رفتن است نورازچراغ قوه به دیواره ی مقابل اتاقک آسانسورمی تابد اما درهمان حال که نورفاصله ی بین چراغ قوه وطرف مقابل راطی می کندآسانسوردرحال حرکت بالا رفته است درنتیجه نوربه نقطه ای کمی پایین ترازلحظه ی روشن شدن می رسد درسه نقاشی متوالی خمیدگی مسیرنور دیده ؛؟؛!!!! وثابت می شود این تنها یک نمونه ازبیان ساده وروان یک مفهوم پیچیده ی طبیعی است که کاملأ درذهن...

کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی

تکامل علم فیزیک

آلبرت انیشتن لئوپولداینفلند

ترجمه فارسی احمد آرام

کتاب تکامل علم فیزیک  ترجمه ی احمد آرام ازجمله کتابهای نادروکمیاب است ازآنجا که نویسنده ی اصلی کتاب آلبرت انیشتن فیزیکدان بزرگ ودستیارش لئوپولد اینف لند است اهمیت این کتاب بیشترمی شود این متن علمی را می توان شاهکار بیان علم فیزیک همگان فهم بدون روابط ریاضی دانست وبه حساب آورد

آنچه این کتاب را نزد خاص وعام محبوب نموده شیوایی بیان نوشتاری وتوانایی فوق العاده ی آلبرت انیشتن بعنوان یک فیزیکدان وشخصیتی کاملأ علمی درشرح وبیان ساده وروان مفاهیم بنیادی وقوانین فیزیک است درحقیقت بدون استفاده ازریاضیات شرح وتوضیح همه جانبه ی مفاهیم علمی محض فیزیکی کاری دشواراست اما انیشتن توانایی کم نظیروخارق العاده ای درتشریح وتوضیح مفاهیم پیچیده ی فیزیک وبیان نواقص قوانین برگرفته ازاین مفاهیم بدون آوردن حتی یک سطر رابطه ی ریاضی با همکاری دستیار فیزیکدانش لئوپولد اینفلند کتابی علمی که دربرگیرنده ی مفاهیم وقوانین درهم تنیده ودشوارفیزیک نوین رابه رشته ی تحریر درآورده است که بدون اغراق همگان ازعام وخاص بخوبی فیزیک را می فهمندودرک می کنند اگربخواهیم برای ادعای خودمان شاهدازمتن کتاب بیاوریم نمونه اش انحنای مسیرحرکت نوراست وقتی ازنزدیک یک جرم بزرگ مثل خورشیدعبورمی کند برای به تصویرکشیدن این حقیقت یعنی خمیدگی مسیرحرکت نوربایدمتوسل به معادلات میدان وحل یک سلسله معادلات دیفرانسیل وتابع ونمودارشدکه بازهم شایددرذهن مخاطب مفهوم موردنظرایجادشودیانشوداما انیشتن بانبوغ ذاتی خود تنها با نقاشی این موضوع فیزیکی را چنان جذاب بیان می کندکه صدها صفحه نوشته نمی تواندالبته این به آن معنا نیست که سراسراین کتاب نقاشی است بلکه هرجا برای درک خواننده لازم بوده است ضمن شرح وتوضیح ازنقاشی نیزبهترین استفاده شده است لذا ضمن شرح علمی خمیدگی مسیرحرکت نورهنگام عبورازکناریانزدیک یک جرم زیاد با رسم نقاشی وتوضیح همان نقاشی مطلب را ساده تروقابل تجسم ارایه کرده است  نقاشی خودانیشتن را نشان می دهد که چراغ قوه ای دردست داردودرطرف راست آسانسوری ایستاده آسانسوردرحال بالا رفتن است نورازچراغ قوه به دیواره ی مقابل اتاقک آسانسورمی تابد اما درهمان حال که نورفاصله ی بین چراغ قوه وطرف مقابل راطی می کندآسانسوردرحال حرکت بالا رفته است درنتیجه نوربه نقطه ای کمی پایین ترازلحظه ی روشن شدن می رسد درسه نقاشی متوالی خمیدگی مسیرنور دیده ؛؟؛!!!! وثابت می شود این تنها یک نمونه ازبیان ساده وروان یک مفهوم پیچیده ی طبیعی است که کاملأ درذهن خواننده تجسم می یابد برای مواردومفاهیم دیگرنیزانیشتن وآینف لند ازنقاشی استفاده نموده انددرحقیقت شاید این امرنشأت گرفته ازتوانایی بی نظیر انیشتن درانتقال مفاهیم علمی بدون کاربرد روابط ومحاسبات خشک وپیچیده ی ریاضی فیزیک است نویسنده این سطور خودم سال اول دبیرستان با خواندن یک نسخه ازهمین کتاب شیفته ی فیزیک شدم که تا کنون ادامه دارد به هرحال کتاب تکامل علم فیزیک نوشته آلبرت انیشتن ودستیارش لئوپولد اینف لند با ترجمه ی شاهکار جناب احمدآرام متنی بسیارمناسب برای همه افرادی است که علاقمندفیزیک هستند اما ازروابط ریاضی این علم گریزانند به عبارتی این کتاب یک متن بسیارمناسب برای یادگیری علم فیزیک ازابتدا تا طرح نظریه مکانیک کوآنتومی است که انیشتن روان وشیوا وجذاب داستان تکامل علم فیزیک را همراه مفاهیم مهم فیزیک کلاسیک ومدرن رواندشرح می دهد وخواننده بدون کوچکترین احساس خستگی یا دلزدگی ازروابط ریاضی کاملأبا علم فیزیک ومفاهیم بنیادی این علم ازفیزیک کلاسیک تافیزیک مدرن بدون برخوردبه حتی یک سطر عبارت ریاضی وفرمول آشنا شده وفیزیک را می آموزد همچنانکه خود انیشتن درجمله ای معروف می گوید

فیزیکدان واقعی کسی است که فیزیک رابدون ریاضی بیان کند

پیش وبیش ازهرکس به گواه کتاب تکامل علم فیزیک درموردخوداو ودستیارش صدق می کند

این محصول بصورت فایل اصلی pdf که دریک فایل zip قرارداده شده در   272  صفحه تقدیم علاقمندان علم فیزیک وهمگان می شود

 محصولات مرتبط:
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • اسراربشقاب پرنده
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • ارابه ی خدایان
 • زنبق دره بالزاک
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی
 • تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱
 • تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲
 • حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti
 • حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو
 • جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶
 • حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)
 • آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)
 • نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور
 • ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری
 • حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶
 • شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی
 • حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)
 • حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی
 • متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی
 • شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی
 • هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع
 • اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی
 • نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ
 • امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت
 • قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
 • جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری
 • راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی
 • راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر
 • خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT
 • مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی
 • راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی
 • ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین
 • قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند
 • راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی
 • حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو
 • خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی
 • زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی
 • نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل
 • اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری
 • فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]
 • بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج
 • کلیات هفت جلدی قیام مختار
 • افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان
 • فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب
 • نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت
 • اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی
 • سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن
 • سفرنامه ی مارکوپلو
 • داستانهای حسین کرد شبستری
 • ابعاد نظامی واقعه ی کربلا
 • شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات
 • کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا
 • واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری
 • متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه
 • کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض
 • هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی
 • نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور
 • آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای
 • درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم
 • جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها
 • ماجراهای تن تن ومیلو
 • زنبق دره بالزاک
 • دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی
 • ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی
 • همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه
 • سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد
 • نبرد من آدولف هیتلر
 • ارابه ی خدایان
 • اسراربشقاب پرنده
 • حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی
 • فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی
 • متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم
 • مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث
 • متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده
 • فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین
 • متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند
 • متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم
 • متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول
 • متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم
 • متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1
 • حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز
 • متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید
 • ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14
 • ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل
 • متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول
 • متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق
 • جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق
 • متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014
 • متن فارسی متن کامل وفارسی امواج
 • متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی
 • متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)