تحقیق در مورد کارگزینی

تحقیق در مورد کارگزینی

تحقیق در مورد کارگزینی

"تحقیق در مورد کارگزینی تحقیق در مورد کارگزینی تحقیق در مورد کارگزینی کارگزینی دانلود تحقیق در مورد کارگزینی کارگزینی"

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc :  - آغاز به کار سیستم کارگزینیبه منظور شروع به کار سیستم کارگزینی نیاز به دوره گذاری می باشد تا پس از آن بتوان سیستم را به طور کامل اجرا کرد. هدف از دوره گذار فراهم آوردن حداقل اطلاعات مورد نیاز سایر سیستم ها می باشد. به دلیل اینکه سیستم کارگزینی یکی از سیستم های پایه در سیستم جامع است و اطلاعاتی را برای سایر سیستم ها( مثل رفاه، حقوق و دستمزد و ...) فراهم می کند سایر سیستم ها برای آغاز به کار نیاز به اطلاعات کارگزینی دارند در دوره گذار این اطلاعات فراهم می شود در زیر مراحل انجام کارها به منظور گذر از دوره گذار و اجرایی کردن سیستم توضیح داده می شود:1- ورود اطلاعات آخرین ساختار سازمانی در سیستم تشکیلات:جهت ورود اطلاعات اولیه در سیستم کارگزینی( مانند آخرین احکام کارگزینی کارکنان) ورود اطلاعات آخرین ساختار تشکیلات سازمان در سیستم تشکیلات لازم است.2- ورود اطلاعات کارکنان در حال کار:در این مرحله باید به کمک فرم«اطلاعات کارکنان» اطلاعات کارکنان در حال کار را وارد سیستم کرد. از میان جزئیات اطلاعات کارکنان باید اطلاعات « افراد تحت تکفل» ، « سوابق تحصیلی» ، « سوابق ایثارگری» و « پست های مجازی کارمند» وارد شود.3- ورود اطلاعات آخرین حکم کارگزینی و قرارداد استخدام پیمانی کارکنان:در این مرحله باید آخرین حکم کارگزینی و قرارداد استخدام پیمانی کارکنان وارد سیستم شود اطلاعات اقلام اطلاعاتی مانند پیش از اجرای حکم و پیش از اجرای قرارداد در قرارداد پیمانی باید به طور کامل و با دقت وارد شود و پس از ورود اطلاعات گفته شده باید احکام و قراردادها در سیستم تأیید شود.- نحوه صدور احکام کارگزینیبرای صدور حکم کارگزینی یک کارمند، باید کارمند مورد نظر موارد زیر را دارا باشد:شماره کارمندیضریب افزایش سنواتیضریب افزایش سنواتی بسیجاطلاعات کارمند مورد نظر در هنگام و پس از اجرای حکمشرح حکمعوامل حقوقی- فرم های سیستم کارگزینی1- ثبت اطلاعات مجوز جذب: اگر سازمان بخواهد نیروی تمام وقت پیمانی و یا رسمی استخدام نماید باید از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز جذب دریافت نماید این فرم شامل مواردی مانند: 1- شماره مجوز 2- تاریخ مجوز 3- شماره مستخدم از 4- شماره مستخدم تا 5- تعداد افراد می باشد.2- درخواست انتقال/ مأمور به سازماناین فرم برای ثبت اطلاعات درخواست انتقال و یا درخواست مأمور به سازمان از خارج از سازمان به کار می رود. این فرم شامل موارد زیر می باشد:سازمان: کد...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

- آغاز به کار سیستم کارگزینی

به منظور شروع به کار سیستم کارگزینی نیاز به دوره گذاری می باشد تا پس از آن بتوان سیستم را به طور کامل اجرا کرد. هدف از دوره گذار فراهم آوردن حداقل اطلاعات مورد نیاز سایر سیستم ها می باشد. به دلیل اینکه سیستم کارگزینی یکی از سیستم های پایه در سیستم جامع است و اطلاعاتی را برای سایر سیستم ها( مثل رفاه، حقوق و دستمزد و ...) فراهم می کند سایر سیستم ها برای آغاز به کار نیاز به اطلاعات کارگزینی دارند در دوره گذار این اطلاعات فراهم می شود در زیر مراحل انجام کارها به منظور گذر از دوره گذار و اجرایی کردن سیستم توضیح داده می شود:

1- ورود اطلاعات آخرین ساختار سازمانی در سیستم تشکیلات:

جهت ورود اطلاعات اولیه در سیستم کارگزینی( مانند آخرین احکام کارگزینی کارکنان) ورود اطلاعات آخرین ساختار تشکیلات سازمان در سیستم تشکیلات لازم است.

2- ورود اطلاعات کارکنان در حال کار:

در این مرحله باید به کمک فرم«اطلاعات کارکنان» اطلاعات کارکنان در حال کار را وارد سیستم کرد. از میان جزئیات اطلاعات کارکنان باید اطلاعات « افراد تحت تکفل» ، « سوابق تحصیلی» ، « سوابق ایثارگری» و « پست های مجازی کارمند» وارد شود.

3- ورود اطلاعات آخرین حکم کارگزینی و قرارداد استخدام پیمانی کارکنان:

در این مرحله باید آخرین حکم کارگزینی و قرارداد استخدام پیمانی کارکنان وارد سیستم شود اطلاعات اقلام اطلاعاتی مانند پیش از اجرای حکم و پیش از اجرای قرارداد در قرارداد پیمانی باید به طور کامل و با دقت وارد شود و پس از ورود اطلاعات گفته شده باید احکام و قراردادها در سیستم تأیید شود.

- نحوه صدور احکام کارگزینی

برای صدور حکم کارگزینی یک کارمند، باید کارمند مورد نظر موارد زیر را دارا باشد:

شماره کارمندی

ضریب افزایش سنواتی

ضریب افزایش سنواتی بسیج

اطلاعات کارمند مورد نظر در هنگام و پس از اجرای حکم

شرح حکم

عوامل حقوقی

- فرم های سیستم کارگزینی

1- ثبت اطلاعات مجوز جذب: اگر سازمان بخواهد نیروی تمام وقت پیمانی و یا رسمی استخدام نماید باید از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز جذب دریافت نماید این فرم شامل مواردی مانند: 1- شماره مجوز 2- تاریخ مجوز 3- شماره مستخدم از 4- شماره مستخدم تا 5- تعداد افراد می باشد.

2- درخواست انتقال/ مأمور به سازمان

این فرم برای ثبت اطلاعات درخواست انتقال و یا درخواست مأمور به سازمان از خارج از سازمان به کار می رود. این فرم شامل موارد زیر می باشد:

سازمان: کد و عنوان سازمان جاری است که درخواست انتقال/ مأمور به سازمان را صادر می نماید.

شماره کامپیوتری درخواست انتقال/ مأمور به سازمان: شماره کامپیوتری است که به محض ثبت اطلاعات از طرف سیستم به اطلاعات درخواست انتقال/ مأمور به سازمان تخصیص می یابد.

وضعیت: آخرین وضعیت درخواست انتقال/مأمور به سازمان مورد نظر می باشد.

3- قرارداد استخدام پیمانی

این فرم به منظور تنظیم و تأئید قرارداد استخدام پیمانی به کار می رود. فرم از چهار صفحه اصلی تشکیل شده است:

صفحه اول- قرارداد استخدام پیمانی: در این صفحه اطلاعات اصلی قرارداد استخدام پیمانی وارد می شود. اطلاعاتی نظیر اطلاعات کارمندی که قرارداد مربوط به اوست

صفحه دوم- در هنگام و پس از اجرای قرارداد: این صفحه مشخص کننده اثر قرارداد بر روی وضعیت خدمتی کارمند است.

صفحه سوم- عوامل حقوقی: در این صفحه عوامل حقوقی قرارداد وارد می شود. مانند حقوق مبنا

صفحه چهارم- مدارک مرتبطه با قرارداد استخدام پیمانی: در این صفحه اطلاعات مدارک ثبت شده قرارداد وارد می شود . مدارکی نظیر مجوز جذب نیرو صور تجلسه طرح طبقه بندی مشاغل و امثالهم

4- قرارداد کار موقت/ خرید خدمت:

این فرم برای ثبت اطلاعات قراردادهای کار موقت/ خرید خدمت به کار می رود اطلاعات موجود در این فرم عبارتند از:

سازمان: کد و عنوان سازمان جاری

شماره کامپیوتری قرارداد کار موقت/ خرید خدمت

وضعیت: آخرین وضعیت قرارداد کار موقت/ خرید خدمت مورد نظر می باشد

شماره دبیرخانه

تاریخ دبیرخانه

اعتبار قرارداد: اعتبار قرارداد از نظر فعال یا فسخ شده یا خاتمه یافته بودن قرارداد مورد نظر می باشد

شماره کارمندی

نوع قرارداد

5- اطلاعات کارکنان

اطلاعات شخصی مربوط به کلیه کارکنان سازمان و همچنین اطلاعاتی نظیر اطلاعات افراد تحت تکفل، سوابق آموزشی، سوابق تحصیلی، سوابق خدمتی خارج از سازمان، زبان های خارجی و نرم افزارهایی که کارکنان با آنها آشنا می باشند، سوابقمحصولات مرتبط:
 • تحقیق درباره عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها
 • تحقیق درباره عوامل تاثیر گذار مبلغان بر جوانان
 • تحقیق درباره عوامل موثر در توسعه کشاورزی
 • تحقیق درباره عملیات کربلای پنج
 • تحقیق درباره عوامل و کارگزاران تغییر
 • تحقیق درباره عناوین و اسامی قرآن کریم
 • تحقیق درباره علیه حجاب اسلامی
 • تحقیق درباره زندگینامه آیت الله علامه حلی
 • تحقیق درباره علت دین گریزی جوانان چیست و چگونه میتوان آنها را از این راه منصرف کرد
 • تحقیق درباره علف هرز جو
 • پاورپوینت درباره پدافند غیر عامل
 • تحقیق در مورد شغل پليس
 • پاورپوینت در مورد نجوم در اسلام
 • تحقیق در مورد نبوت
 • تحقیق در مورد پروژه میدان شهدا 12 ص
 • پروژه درباره تست وکارایی نرم افزار توسط برخی از ابزارهای Jmeter و معرفی کامل جیمیتر و ابزارهای آن
 • تحقیق در مورد پنبه 16 ص
 • تحقیق در مورد کارگزینی
 • تحقیق در مورد کاربرد چوپ در ساختمان و پله ها رشته عمران
 • پاورپوینت در مورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
 • پاورپوینت درباره پدافند غیر عامل
 • پروژه درباره تست وکارایی نرم افزار توسط برخی از ابزارهای Jmeter و معرفی کامل جیمیتر و ابزارهای آن
 • پاورپوینت در مورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
 • پاورپوینت درباره مهارت های ارتباط زناشویی
 • پاورپوینت در مورد نجوم در اسلام
 • تحقیق در مورد فیزیک اتمی 15 ص
 • پاورپوینت درباره بیماریهای خودایمنی
 • تحقیق در مورد کارگزینی
 • پاورپوینت در مورد بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری (2)
 • تحقیق در مورد تاجر