تحقیق در مورد شغل پلیس

تحقیق در مورد شغل پلیس

تحقیق در مورد شغل پليس

"تحقیق در مورد شغل پلیس تحقیق در مورد شغل پليس تحقیق در مورد شغل پلیس شغل پلیس دانلود تحقیق در مورد شغل پلیس شغل پلیس"

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه قسمتی از متن .docx :  شغل پليسچکيدهاين پژوهش گرايش شغلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران را نسبت به شغل پليس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم اين مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر ميزان گرايش شغلي دانش آموزان دختر به اين شغل است. جامعه آماري مورد مطالعه، کليه دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي دولتي روزانه شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشهاي 379 نفر انتخاب شدند. روش تحقيق، پيمايشي بوده که با تکنيک جمع آوري اطلاعات، از طريق پرسشنامه محقق ساخته، اجرا گرديده است. ارتباط بين متغيرهاي مستقل (ويژگي هاي فردي دانش آموزان، ويژگي هاي خانوادگي، شناخت از پليس و منزلت اجتماعي پليس، رفتار پليس) با متغير وابسته (گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس زن) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مهم به دست آمده از پژوهش حاکي از ارتباط معني دار بين متغيرهاي مستقل: معدل، منطقه آموزشي، ويژگيهاي خانوادگي دانش آموزان (اقتصادي – اجتماعي)، منزلت اجتماعي پليس، شناخت و آگاهي از پليـس و رفتار پليس با مردم با متغير وابسته گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس ميباشد. ارتباط معنيدار بين متغيرهاي سن و رشته تحصيلي با گرايش شغلي دانش آموزان دختر به شغل پليس زن مورد تأييد قرار نگرفته است.کليد واژهنيروي انتظامي، گرايش شغلي، دانش آموز، شناخت و آگاهي از شغل پليس، منزلت اجتماعي پليس، پليس زن، رفتار پليس 1) مقدمه و طرح مسألهپليس به عنوان يک سازمان اجتماعي، سهم بسزايي در جذب و استخدام نيروهاي جوان، به ويژه دانشآموزان پيش دانشگاهي، ايفا مي کند. در اين ميان، ايجاد و راه اندازي پليس زن در جذب و استخدام دانشآموزان دختر از اهميت ويژهاي برخوردار است. هر چند که از تأسيس و راه اندازي پليس زن در مجموعه سازمان نيروي انتظامي زمان زيادي نميگذرد، اما توانمندي، مهارت و قابليتهاي ويژهاي که اين واحد نو پا در مأموريتهاي مختلف از خود نشان داده است، از ضرورت و اهميت موجوديت اين نهاد حکايت دارد. بنابراين، توجه نيروي انتظاميو ساير مراجع ذيربط به پليس زن و همچنين رويکرد جامعه به آن، امري اجتناب ناپذير است. شغل پليس و انتظامي...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 23 صفحه


 قسمتی از متن .docx : 

 

شغل پليس

چکيده

اين پژوهش گرايش شغلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران را نسبت به شغل پليس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم اين مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر ميزان گرايش شغلي دانش آموزان دختر به اين شغل است. جامعه آماري مورد مطالعه، کليه دانش آموزان دختر مراکز پيش دانشگاهي دولتي روزانه شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشهاي 379 نفر انتخاب شدند. روش تحقيق، پيمايشي بوده که با تکنيک جمع آوري اطلاعات، از طريق پرسشنامه محقق ساخته، اجرا گرديده است. ارتباط بين متغيرهاي مستقل (ويژگي هاي فردي دانش آموزان، ويژگي هاي خانوادگي، شناخت از پليس و منزلت اجتماعي پليس، رفتار پليس) با متغير وابسته (گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس زن) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مهم به دست آمده از پژوهش حاکي از ارتباط معني دار بين متغيرهاي مستقل: معدل، منطقه آموزشي، ويژگيهاي خانوادگي دانش آموزان (اقتصادي – اجتماعي)، منزلت اجتماعي پليس، شناخت و آگاهي از پليـس و رفتار پليس با مردم با متغير وابسته گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس ميباشد. ارتباط معنيدار بين متغيرهاي سن و رشته تحصيلي با گرايش شغلي دانش آموزان دختر به شغل پليس زن مورد تأييد قرار نگرفته است.

کليد واژه

نيروي انتظامي، گرايش شغلي، دانش آموز، شناخت و آگاهي از شغل پليس، منزلت اجتماعي پليس، پليس زن، رفتار پليس

 

1) مقدمه و طرح مسأله

پليس به عنوان يک سازمان اجتماعي، سهم بسزايي در جذب و استخدام نيروهاي جوان، به ويژه دانشآموزان پيش دانشگاهي، ايفا مي کند. در اين ميان، ايجاد و راه اندازي پليس زن در جذب و استخدام دانشآموزان دختر از اهميت ويژهاي برخوردار است. هر چند که از تأسيس و راه اندازي پليس زن در مجموعه سازمان نيروي انتظامي زمان زيادي نميگذرد، اما توانمندي، مهارت و قابليتهاي ويژهاي که اين واحد نو پا در مأموريتهاي مختلف از خود نشان داده است، از ضرورت و اهميت موجوديت اين نهاد حکايت دارد. بنابراين، توجه نيروي انتظاميو ساير مراجع ذيربط به پليس زن و همچنين رويکرد جامعه به آن، امري اجتناب ناپذير است. شغل پليس و انتظامي به ويژه شغل «پليس زن» از مشاغل ويژه است؛ به همين منظور ضروري است که دست اندرکاران امر در پذيرش، جذب و استخدام داوطلبان، اهتمام ويژهاي داشته باشند. اين نکته که چه کســي و با چه نوع شخصيتي به نيروي انتظامي گرايش پيدا ميکند و جذب ميشود، حائز اهميت بسيار است. از سوي ديگر، جوانان و به ويژه دانشآموزان، حين رسيدن به دوران استقلال، در مورد شغل آينده خود واقعبينانهتر فکر ميکنند و تلاش ميکنند تا تواناييها، اميد و آرزوهاي خود را با امکانات موجود وفق دهند. گـرايش دانشآموزان به شـغل پليـس از مـسائل قابل تـوجه و تـأمل در جـهت برنامهريزيهاي آتي اين نهاد ميباشد.

هدف کلي پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر گرايش شغلي دانشآموزان دختر به نيروي انتظامي است که شامل اهداف اختصاصي زير ميباشد:

ـ شناخت ميزان گرايش شغلي دانش آموزان دختر به نيروي انتظامي؛

ـ آشنايي با ديدگاه دانش آموزان دختر نسبت به شغل پليس به ويژه پليس زن؛

ـ عوامل مؤثر بر گرايش يا عدم گرايش دانش آموزان دختر به شغل پليس.

2) مباني نظري

در پاسخ به اين سؤال که چرا مردم مشاغل مختلفي را برميگزينند؟ متفکران مختلف بر مبنـاي ديـدگاههاي خاص خـود پاسخهاي متفاوتي ارائه دادهاند که بهطور مختصر شامل موارد زير ميباشد:

1- خصوصيات رواني متفاوت افراد بر انتخابهايشان تأثيرگذار است.

2- نيروي محرک و انگيزش افراد براي انتخاب شغل با يکديگر فرق دارد.

3- چون شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد با يک ديگر يکسان نيست، انتخاب آنها متفاوت خواهد بود.

بــه اعتقاد متفکران علوم اجتماعي، نظريه بايد بر تحقيقات تجربي و بررسـيهاي کامل متکي باشد. اين گروه، عواملي نظير هوش، رغبتها و شرايط بازار کار را نيز در انتخاب شغل مـــؤثر مــيدانند (شفيع آبادي، 1384: ص169). يکي از جنبههاي بسيار مهم رويکرد جامـــعه شنـــاســـي به کار به اين ادعــاي کلي مربوط است که کــار يک فعاليت اجتماعـــي است و نه فـــردي (توسلي، 1375: ص 328)، بنابرايــن تـصميم براي انتـخاب يــک حـرفه در خلاء صـــورت نمـــيگيـــرد بلکه به مجمــوعهاي از متغـــيرهـــايي که محيط ما را احاطه کرده است بستـــگي دارد.

دونــالد سوپر (رک. سوکي، 1381) و ماکس وبر (رک. کـــوزر، 1379) اعـــتقاد دارند کــه عوامــل متعددي از قبيل خانـــواده، روابـــط اجتمـــاعـــي، امکانات محيطي، شرايط بازار کــار، خصوصيــات فردي، موقــعيــتهاي اجتماعي و اقتصادي و … از عوامل انتخاب و گرايشهاي شغلي محــسوب ميشوند (شفيعآبادي،1384: ص176).

شرتزر[1] نيز منـــــزلت و مقام اجتماعي شغل را در انتخاب آن مؤثر ميداند (شرتز، 1371: ص267). کلارک[2]، هولنگ شيد[3]، هاپاک[4]، ليپست[5]، و … نيز پايگاه اقتصادي و اجتماعي، موقعيت و محيط خانواده و شناخت از مشاغل را در انتخاب شغل مؤثر دانستهاند (اردبيلي، 1378: صص 181-163).

هالند[6] بر اين باور است که انتخاب يک حرفه، عمل گويايي است که انگيزش، دانش، شخصيت و توانايي فرد را منعکس ميکند. کارکردن در مقام يک نجار به اين معناست که او نه تنها از ابزار خاص براي حرفهاش استفاده ميکند بلکه منزلتي مشخص، نقش اجتماعي و الگوي زندگي خاصي دارد (هالند، 1376: ص31).

سوپر[7] در مورد «خود پنداشت» بر اين باور است که خود آگاهي نخستين مرحله در فرايند انتخاب شغل و تغيير شغل است. به اعتقاد وي، شغل اين امکان را فراهم ميآورد تا شخص تصويري که از خود در ذهن دارد به فعل در آورده و ابراز نمايد. بنابراين، خود پنداشت به معناي اين است که فرد خود را چگونه ميبيند. اوهارا و تيدمن[8] بر اين عقيدهاند که اساس انتخاب شغل بر تصميمگيري قرار دارد. به نظر اوهارا، فرد با در نظر گرفتن خويشتنپنداري و شرايط اجتماعي، شغلي را انتخاب ميکند (سوکي، 1381: ص27).

در پژوهش حاضر، محقق براي تبيين مسئله گرايش دختران به مشاغل انتظامي از نظريه رويکرد سيستمي بهره ميبرد. اساس اين نظريه بر تعامل سازمان با محيط اجتماعي استوار است. هر سازماني يک سيستم محسوب ميشود و هر سيستم اجتماعي داراي دو بعد مهم ساختار اجتماعي کارکرد اجتماعي ميباشد.

رويکرد سيستمي، پليس را به جهت اينکه دائماً با مردم در تعامل است، يک سازمان اجتماعي محسوب مينمايد. کارکرد پليس در جامعه بسيار مهم است و همين کارکرد است که نگرشها و گرايشهاي افراد جامعه، بويژه دانشآموزاني را که خواهان پيوستن به پليس هستند، را شکل ميدهد. بنابراين، کليد و رمز موفقيت پليس در ارزيابي و باز خوردگيري عملکرد مأموران خود در جامعه است. پليس از طريق کسب اطلاعات درباره نتايج عملکرد خود، قادر خواهد بود که از آنچه در محيط جامعه در جريان است مطلع شده و در فعاليتهاي خود تجديد نظر کند.

بازخورد به دو نوع قابل تقسيم است: بازخورد منفي و بازخورد مثبت. بازخورد منفي، بازخورد کاهنده انحراف است (رک. اردبيلي، 1378). اين نوع بازخورد که به حفظ ثبات و تداوم سيستم کمک ميکند با نحوه عملکرد مأموران پليس قابل ارتباط است. در بازخورد مثبت به جاي حفظ ثبات سيستم، بهبودي آن مدنظر است. اين نوع بازخورد به ميزان واکنش و استقبال مردم از طرحها، برنامهها و کارکردهاي پليس مربوط ميشود.

در بحث از محيط، تنها جنبههايي از محيط مورد توجه است که سازمان نسبت به آن حساسيت داشته و براي بقاء و ادامه حيات خود نيازمند واکنش در برابر آن باشد. «بنابراين، محيطِ سازمان شامل تمامي عواملي است که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بر تمام يا بخشي از سازمان اثرات بالقوه مي گذارند» (دفت، 1384: ص 85).

اگر سازمانها در فرآيند سازش با محيط ناتوان بمانند و نتوانند خود را با تغييرات محيط وفق دهند، بقاي آنها تهديد خواهد شد (رابينز، 1378: ص20).محصولات مرتبط:
 • تحقیق درباره عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها
 • تحقیق درباره عوامل تاثیر گذار مبلغان بر جوانان
 • تحقیق درباره عوامل موثر در توسعه کشاورزی
 • تحقیق درباره عملیات کربلای پنج
 • تحقیق درباره عوامل و کارگزاران تغییر
 • تحقیق درباره عناوین و اسامی قرآن کریم
 • تحقیق درباره علیه حجاب اسلامی
 • تحقیق درباره زندگینامه آیت الله علامه حلی
 • تحقیق درباره علت دین گریزی جوانان چیست و چگونه میتوان آنها را از این راه منصرف کرد
 • تحقیق درباره علف هرز جو
 • پاورپوینت درباره پدافند غیر عامل
 • تحقیق در مورد شغل پليس
 • پاورپوینت در مورد نجوم در اسلام
 • تحقیق در مورد نبوت
 • تحقیق در مورد پروژه میدان شهدا 12 ص
 • پروژه درباره تست وکارایی نرم افزار توسط برخی از ابزارهای Jmeter و معرفی کامل جیمیتر و ابزارهای آن
 • تحقیق در مورد پنبه 16 ص
 • تحقیق در مورد کارگزینی
 • تحقیق در مورد کاربرد چوپ در ساختمان و پله ها رشته عمران
 • پاورپوینت در مورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
 • پاورپوینت درباره پدافند غیر عامل
 • پروژه درباره تست وکارایی نرم افزار توسط برخی از ابزارهای Jmeter و معرفی کامل جیمیتر و ابزارهای آن
 • پاورپوینت در مورد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
 • پاورپوینت درباره مهارت های ارتباط زناشویی
 • پاورپوینت در مورد نجوم در اسلام
 • تحقیق در مورد فیزیک اتمی 15 ص
 • پاورپوینت درباره بیماریهای خودایمنی
 • تحقیق در مورد کارگزینی
 • پاورپوینت در مورد بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری (2)
 • تحقیق در مورد تاجر