مقاله درمورد طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان مورد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

مقاله درمورد طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان مورد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

مقاله درمورد طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )

"مقاله درمورد طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان ( مورد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ) مقاله درمورد طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی ) مقاله درمورد طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان الگوی ارزیابی ارزیابی اثربخشی آموزشی vاثربخشی آموزشی "

مشخصات فایلعنوان: طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )قالب بندی: wordتعداد صفحات:22  محتویاتطراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )چکيده تحقيقمقدمه طرح مسئلهبطور كلي دلايل تعيين اثربخشي برنامه هاي آموزشي عبارتند ازالگوهای مورد بررسی در این مقاله عبارتند از معرفی الگوی پیشنهادیويژگي هاي فردي ويژگي هاي آموزشيويژگي هاي سازمانيفاكتورهايي كه تجربه نشان داده روي نتايج انتقال اثر دارند به طور مختصر شامل موارد زير مي باشندجدول شماره ( 1 ) شاخص هاي فاكتور محيط در الگوي انتقاليجدول شماره (2 ) شاخص هاي  فاكتور ويژگي مشاركت كنندگان در دوره براساس الگوي انتقاليجدول شماره ( 3 ) شاخص هاي فاكتور طراحي دوره آموزشي بر اساس الگوي انتقاليجدول شماره(4): ضريب آلفاي كل پرسشنامه جدول شماره(5): ضريب آلفاي هر يك از مولفه ها.جدول شماره(6) آلفاي كرونباخ عوامل شانزده گانه پرسشنامهعوامل موثر بر انتقال و کاربرد آموخته های آموزش در محیط کار از دید پاسخ دهندگانالگوي مناسب برای ارزيابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نيشکر وصنايع جانبیمراحل ارزيابي اثربخشي آموزش مطابق با الگوی پیشنهادینتیجه گیری وپيشنهادهامنابع فارسيمنابع لاتين    قسمتی از مقالهطراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )    چکيده تحقيقاين مقاله براساس طرح تحقيق «طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی» تنظيم گرديده است. ارزيابی اثربخشی دوره های آموزشی يکی از مهمترين و ضروری ترين و و در عين حال پيچيده ترين و مسئله برانگيزترين وظايف نظام آموزش در کليه سازمان ها و انواع آموزش های تخصصی ضمن خدمت به شمار می آيد.اين تحقيق براساس مطالعات گسترده کتابخانه ای و استفاده از نظرات و راهنمايی های علمای امر و نيز نتايج حاصل از فعاليت های ميدانی شامل گردآوری اطلاعات از مديران، سرپرستان، روسا و کارمندان شرکت توسعه نيشکر انجام شده است. اطلاعات و داده های ميدانی به وسيله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از تحلیل گر آماری SPSS، مولفه ها، عوامل و شاخص های مورد مطالعه، تجزيه و تحليل و بررسی شدند. اين طرح در مجموع به دنبال الگویی مناسب برای ارزشيابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت مذکور است، لذا براساس اطلاعات جمع آوری شده از دو رشته فعاليت صورت گرفته، الگوی مناسب شناسايی، اصلاح و ويرايش شده و سپس برای سنجش اثربخشی دوره های آموزشی آن شرکت ارايه گرديده است.  واژه­هاي کليدي: الگوي...

مقاله درمورد طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )

مشخصات فایل

عنوان: طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )

قالب بندی: word

تعداد صفحات:22

 

 

محتویات

طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )

چکيده تحقيق

مقدمه

 طرح مسئله

بطور كلي دلايل تعيين اثربخشي برنامه هاي آموزشي عبارتند از

الگوهای مورد بررسی در این مقاله عبارتند از

معرفی الگوی پیشنهادی

ويژگي هاي فردي

ويژگي هاي آموزشي

ويژگي هاي سازماني

فاكتورهايي كه تجربه نشان داده روي نتايج انتقال اثر دارند به طور مختصر شامل موارد زير مي باشند

جدول شماره ( 1 ) شاخص هاي فاكتور محيط در الگوي انتقالي

جدول شماره (2 ) شاخص هاي  فاكتور ويژگي مشاركت كنندگان در دوره براساس الگوي انتقالي

جدول شماره ( 3 ) شاخص هاي فاكتور طراحي دوره آموزشي بر اساس الگوي انتقالي

جدول شماره(4): ضريب آلفاي كل پرسشنامه

جدول شماره(5): ضريب آلفاي هر يك از مولفه ها.

جدول شماره(6) آلفاي كرونباخ عوامل شانزده گانه پرسشنامه

عوامل موثر بر انتقال و کاربرد آموخته های آموزش در محیط کار از دید پاسخ دهندگان

الگوي مناسب برای ارزيابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نيشکر وصنايع جانبی

مراحل ارزيابي اثربخشي آموزش مطابق با الگوی پیشنهادی

نتیجه گیری وپيشنهادها

منابع فارسي

منابع لاتين

 

 

 

قسمتی از مقاله

طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره‌های آموزشی كاركنان ( مورد: شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی )

 

 

 

 

چکيده تحقيق

اين مقاله براساس طرح تحقيق «طراحی الگوی ارزيابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی» تنظيم گرديده است. ارزيابی اثربخشی دوره های آموزشی يکی از مهمترين و ضروری ترين و و در عين حال پيچيده ترين و مسئله برانگيزترين وظايف نظام آموزش در کليه سازمان ها و انواع آموزش های تخصصی ضمن خدمت به شمار می آيد.

اين تحقيق براساس مطالعات گسترده کتابخانه ای و استفاده از نظرات و راهنمايی های علمای امر و نيز نتايج حاصل از فعاليت های ميدانی شامل گردآوری اطلاعات از مديران، سرپرستان، روسا و کارمندان شرکت توسعه نيشکر انجام شده است. اطلاعات و داده های ميدانی به وسيله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از تحلیل گر آماری SPSS، مولفه ها، عوامل و شاخص های مورد مطالعه، تجزيه و تحليل و بررسی شدند. اين طرح در مجموع به دنبال الگویی مناسب برای ارزشيابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت مذکور است، لذا براساس اطلاعات جمع آوری شده از دو رشته فعاليت صورت گرفته، الگوی مناسب شناسايی، اصلاح و ويرايش شده و سپس برای سنجش اثربخشی دوره های آموزشی آن شرکت ارايه گرديده است.  

واژه­هاي کليدي: الگوي ارزيابي، اثربخشي، آموزش کارکنان، اثربخشي آموزشي، ارزيابي اثربخشي آموزشي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

        جهان امروز، جهان تغيير و تحول[1] است. بندرت روزي بدون نوآوري در جهان اقتصاد، تغيير در توليد يا وضعيت خدمات
مي گذرد.  (Patricia boverie, 1999)رشد مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي، پيشرفت هاي شگرف و عميق در علوم و فنون، ساختارهاي سازماني را پيچيده و تخصصي نموده است. در چنين شرايطي بيشتر سازمانها به دنبال راه حلي براي اين مشكل هستند. راه حلي كه توسط بيشر صاحب نظران عنوان شده ، آموزش و بهسازي منابع انساني[2] است. ,1999) Pubstaf)  امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني[3] و سازگاري مثبت با شرايط تغيير بعنوان دو مزيت رقابتي سازمان ها تلقي مي شود، و ازاين رو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازمان ها نمايان شده است. ( عباس زادگان و ترك زاده,  1379)

 از لحاظ علمي نيز فشارهاي فرهنگي، اجتماعي، تكنولوژيكي، اقتصادي و سياسي با هم تركيب شده اند تا سازمان ها را مجبور نمايند به پتانسيل هاي اساسي بطور كل و به آموزش بطور خاص توجه بيشتري داشته باشند. در حقيقت اكنون بيشتر از هر زماني
 سازمان ها بايد روي آموزش محل كار و بهبود مداوم در عمل براي رقابت اعتماد نمايند.

سئوالي كه پيش روي موسسات قرار مي گيرد آن است كه تلاش ها و فعاليت هايي كه با هدف توسعه منابع انساني[4] از طريق آموزش[5] انجام مي شود تا چه ميزان به بهبود عملكرد سازمان منجرمي شود. اين سئوال موجب گرديد سازمان ها به ابزاري جهت
 اندازه گيري ميزان اثربخشي آموزش بيانديشند.

 

 

طرح مسئله

 در حال حاضر بسياري از سازمان ها صرف نظر از نوع و ميزان تحصيلات رسمي كاركنان خود و با توجه به پويايي موجود در علوم و همچنين نيازمندي هاي شغلي، دوره هاي آموزشي[6] متنوع و مداومي را براي آنها تدارك مي بينند. سرمايه گذاري در آموزش كاركنان روندي افزايشي داشته و سازمان ها بطور روز افزون بر گسترش فعاليت هاي آموزشي و فراهم سازي فرصت هاي يادگيري براي كليه كاركنان در سطوح متفاوت سازماني تاكيد ورزيده اند. (ساکی ،1377) همزمان با افزايش توجه به آموزش انتظارات و توقعات نيز از آن ارتقاء يافته است .

هزينه هاي آموزشي برنامه هاي بالنده سازي گزاف است و منابع محدود ايجاب مي كند تا با بررسي دقيق روند كار گذشته، از دوباره كاري و مصرف هزينه هاي بي مورد و اتلاف وقت و هدر دادن نيروي انساني و ساير منابع جلوگيري بعمل آيد. هر گونه
بي توجهي و سهل انگاري در ارزشيابي دوره هاي آموزشي موجب خواهد شد كه آن دوره ها بصورت اقدامي تفنني براي كاركنان و يا تلاش براي استفاده ازمزاياي آن درآيد.(ابیلی ،1372) دربر خورد با آموزش افراد به دليل اينكه ارزشيابي يك وظيفه فورماليته، با تحليل كم وغير مفيد بوده است بسياري از سازمان ها در ارزيابي هر يك از آموزش ها بعنوان يك ضرورت شكست خورده اند.
 (Patirca  Boverie  ,1999)

يك برنامه آموزشي، تنها زماني مي تواند ارزشمندي خود را توجيه كند كه شواهد قابل اطمينان و معتبري در مورد تاثير آموزش بر بهبود عملكرد[7] شركت كنندگان عرضه كند. اين امر به جنبه مهمي از آموزش و ارزشيابي آموزش[8] اشاره دارد كه معمولاً از آن با عنوان 
« اثربخشي آموزش[9] » يا « ارزيابي اثربخشي آموزش[10] » ياد مي شود. در اين ميان يكي از مسائل عمده سازمان هاي دولتي و صنعتي و ساير سازمان ها ، جدي نبودن كاركنان و مديران در امر آموزش ، ارزيابي نامناسب از اثربخشي دوره هاي آموزشي و در نتيجه ارائه بازخورد[11] مناسب از نتايج آموزش مي باشد، و در نهايت بهنگام ضرورت پيگيري لازم معمول نمي گردد. ابيلي در مقاله اي تحت عنوان
" آموزش و بهسازي نيروي  انساني" خاطر نشان كرده است كه براي بهره برداري صحيح از مزاياي آموزش كاركنان و تحقق اهداف سازمان لازم است از طريق ارجاع مسئوليت و بررسي ميزان تغييرات حاصله و نحوه عمل كاركنان ، اثربخشي آموزشي آنان مورد ارزيابي قرار گيرد.(خدايار ابيلي، 1376)

توجه به لزوم و اهميت آموزش كاركنان مستلزم دقت و هزينه نيروي انساني است و از آنجايي كه هدف نهایي آموزش كاركنان كارايي[12] و اثربخشي بيشتر است، لذا بررسي و آگاهي از نتايج و بازده آموزشي كاركنان لازمه فرايند آموزش است و در واقع با اين جزء است كه حلقه آموزش تكميل مي گردد.) رضواني نژاد ، 1378)

        بطور كلي دلايل تعيين اثربخشي برنامه هاي آموزشي عبارتند از:

 • تعيين بازده آموزش : عمده ترين هدف آموزش و بهسازي نيروي انساني توسعه سرمايه انساني در سازمان هاست . ره آورد فعاليت هاي آموزشي افزايش و ايجاد دانش و مهارت هاي سرمايه اي يا واسطه اي است. بدين معنا كه دانش يا مهارت هاي اكتسابي در فرايند آموزش به خودي خود قابل مصرف نيستند، بلكه آنها ويژگي ها يا عوامل لازم براي افزايش كارايي و اثربخشي عمليات هستند. بنابراين از طريق سنجش ميزان افزايش آگاهي ها، بهبود رفتار شغلي و قابليت هاي اكتسابي جديد مي توان بازده هزينه هاي مصروفه در جهت آموزش را توجيه كرد.
 • ارتقاي كيفيت آموزش : يك برنامه آموزشي با كيفيت برنامه اي است كه به روشني ماموريت و اهداف خود را مطابق با نيازها و انتظارات مشتري بيان كرده و در تحقق آن اثربخش و كارآمد باشد. از طريق سنجش اثربخشي آموزش ها مي توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخيص داده و اطلاعات و شناخت لازم را براي طراحي برنامه هاي با كيفيت كسب كرد.
 • توسعه اعتماد جمعي : پيگيري و مورد چالش قرار دادن اثرات برنامه آموزشي به سه طريق مي تواند در خصوص فعاليت هاي آموزشي نگرش مثبت ايجاد كند. اولاً بخشي از رسالت عمده برنامه هاي آموزشي توسعه حرفه اي و پرورش قابليت هاي فكري و عملي جديد در اعضاي سازمان است. از طرف ديگر سياستگذاران و گروه مديريت ارشد سازمان ها اهل حساب و كتابند، يعني بيشتر بر آنند تا از نتايج خط و مشي هاي اعمال شده و فعاليت هاي بعمل آمده در بخش هاي مختلف بطور مشخص آگاهي يابند. لذا كارگزاران برنامه هاي آموزشي با ارائه گزارش و استناد بر يافته ها و شواهدي كه مؤيد اثربخشي آموزش ها در افزايش بهره وري و توسعه سازماني هستند، مي توانند اعتماد مديريت عالي سازمان را نسبت به جايگاه اهميت و اعتبارآموزش ها تحكيم نمايند. ثانياً ، مطالعات هاثورن نشان داده است كه وقتي فعاليت ها و نتايج تلاش هاي افراد مورد نظر واقع شده و به نقطه نظرات شان ترتيب اثر داده مي شود، دلگرمي، اعتماد و رضايت آنان بهبود مي يابد و مي تواند موجب انگيزش دروني در خصوص وظايف محوله گردد. ثالثاً ، برنامه هاي آموزشي همانند ديگر برنامه هاي سازماني داراي فرايند منظم و علمي هستند. غفلت و كم توجهي به هر يك از بخش ها يا مراحل، زمينه ناكامي و عقيم گذاري برنامه ها را فراهم خواهد ساخت. (جباری ،1381)

با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن اهميت دوره هاي آموزشي، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به منظور برآوردن نيازهاي آموزشي نيروي انساني خود اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نموده است و براي اطلاع از تاثير اين دوره ها در ارتقاء سطح دانش[13] ، مهارت[14] و رفتار[15] مطلوب نيروي انساني، ميزان تحقق اهداف دوره ها، پاسخگو بودن بروندادهاي اين آموزش ها به نيازهاي محيط كار و بطور كلي تصوير نمودن اثربخشي اين دوره ها، نياز به الگوي مناسب جهت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي دارد. بر همين اساس اين پژوهش  به دنبال الگوي مناسب براي ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي شركت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دلايل ذيل می باشد:

 • انسجام بخشي و سازماندهي فعاليت هاي سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي تحت يك مدل[16] جامع.
 • دستيابي به يك ابزار استاندارد منطبق با نيازهاي سازماني جهت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي.

هدف كلي اين پژوهش عبارت است از «  ارايه الگويي مناسب جهت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي . » براي دستيابي به اين هدف ، اهداف ويژه زير مطرح مي گردد:

 1. بررسي الگوهاي موجود ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي.
 2. طراحي يا ارایه طريق الگويي مناسب جهت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي.
 3. اجراي الگوي طراحي يا ارائه طريق شده .
 4. ايجاد تغيييرات لازم در الگوي آزمايشي.

در اين تحقيق دو سئوال کلی مطرح می باشد. کلیه اقدامات و فعاليت های انجام شده در اين تحقيق در راستای پاسخگویی با يکی از اين دو سئوال می باشد و جمع بندی و و تحليل پاسخ های اين دو سئوال ،هدف کلی تحقيق را پوشش می دهند. 

1- چه الگوهايي براي ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي وجود دارد ؟

2- الگوي مناسب جهت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي كدام است ؟

نوع تحقيق اين پژوهش بر اساس ماهيت آن از نوع تحقيق و توسعه[17] است. از نظر روش جمع آوري داده ها نيز تحقيق حاضر از نوع پيمايشي[18] است. بر همين اساس از ادبيات موضوع، الگوي مفهومي استخراج شده و در جامعه مورد نظر يعني شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تست گرديد و بر اساس داده هاي بدست آمده الگوآزمايشی اصلاح گرديد تا بتواند مورد استفاده شركت قرار گيرد.

جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش، عبارت است از كليه افرادي كه در سال 1383 و نيمه اول سال 1384 در دوره هاي آموزشي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي شركت نموده اند. تعداد اين افراد 974 نفر مي باشند كه در رده هاي مختلف سازماني و نيز  با سطح سواد و سابقه خدمتي  متفاوت در شركت توسعه نيشكر و شركت هاي تابعه مشغول به كار مي باشند. با توجه به اينكه بايد از ذينفعان دوره هاي آموزشي ميزان مناسبت الگوي آزمايشي را بسنجيم، بنابراين تعدادي افراد نمونه از طريق فرمول بر آورد حجم نمونه كوكران انتخاب گرديده اند. تعداد نمونه اوليه مساوي با 384 نفر بود، لیکن از آنجا كه حجم جامعه 974 مي باشد و كسر نمونه گيري برابر با 35/ 0 است، به علت پراكندگي جامعه و مشكل جمع آوري اطلاعات از آنها و با توجه به اينكه چنانچه تعداد نمونه به دست آمده نسبت به حجم جامعه كوچكتر از 05/0 باشد حجم نمونه محاسبه شده به عنوان نمونه نهايي مورد نظر قرار مي گيرد، در غير اين صورت تعديل مي گردد، بنابراين حجم نمونة نهايي اين پژوهش بر اساس فرمول تعديل برابر با 276 نفر مي باشد. از اين تعداد نيز 261 نفر پرسشنامه تکميل شده را عودت دادند.


1-Change & Revaluation

2- Human Resources Training and  Improvement

3- Human Capital

4- Human Resource Development

5- Training

6- Training Courses

7- Performance

8- Training Evaluation

1- Training Effectiveness

2- Training Effectiveness Evaluation

3- Feedback

4- Efficiency

1- Knowledge

2- Skill

3-Behavior

4- Model

5- Research and Development

6- Survey Researchمحصولات مرتبط:
 • پاورپوینت درباره عملیات انتحاری -77 اسلاید
 • پاورپوینت فرهنگ - 60 اسلاید
 • مقاله درباره اقتصاد مقاومتی از منظر دین -27 صفحه word
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • تحقیق درباره هفته دفاع مقدس (word) 13 صفحه
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت درباره عکاسی
 • تحقیق درباره امنيت شبكه (word) 23 صفحه
 • پاورپوینت کاربرد تئوری لایه مرزی -30 اسلاید
 • بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword
 • عنوان پروژه: داده کاوی، مفاهیم و کاربرد -101 صفحه word
 • پاورپوینت عید غدیر -44 اسلاید
 • مقاله درباره اقتصاد مقاومتی از منظر دین -27 صفحه word
 • پاورپوینت تحلیل صنعت گردشگری -30 اسلاید
 • پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید
 • طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی شرکت شیرآلات چشمه در سال 1392
 • تحقیق درباره محرم-15 صفحهword
 • انتخابات شورای مدرسه - 2 صفحه
 • دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید
 • بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه و امنیت اقتصادی - 26 صفحهword
 • اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید
 • تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار (قطره ای)
 • نمونه سوالات درس اخلاق (word) 13صفحه
 • پاورپوینت فرهنگ - 60 اسلاید
 • پاورپوینت آموزش و تربیت -34 اسلاید
 • پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید
 • اسیدها و بازها (word) 63 صفحه
 • دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید
 • پاورپوینت معرفي كشور آلمان -36 اسلاید
 • تحقیق درباره عید سعید غدیر (word) 22صفحه
 • دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید
 • تحقیق درباره بازار های مالی (word) 10 صفحه
 • پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید
 • پاورپوینت مطالعه تصویری ساخت پل-32 اسلاید
 • دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی-19 اسلاید
 • رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید
 • پاورپوینت “ صنایع فرهنگی در زندگی روزمره - 47 اسلاید
 • اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید
 • پاورپوینت درباره تـاریخچه بیـماری
 • جزوه آموزشی پدافند غیرعامل -144 صفحه word
 • جزوه آموزشی فتوشاپ-15صفحهword
 • قانون مدیریت خدمات کشوری(word) 48 صفحه
 • تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه
 • پاورپوینت بازاريابي بنادر - 19 اسلاید
 • دانلود پاورپوینت درباره رودکی -24 اسلاید
 • ط رح توجیهی جمـع‌آوري شـيـر با ظرفيت 5/8 تن در روز(word) 13 صفحه
 • مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال
 • ده فایده سازمان تجارت جهانی (word) 19 صفحه
 • ادبیات چهارم دبیرستان درس اول :نی نامه - 27 اسلاید
 • پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی
 • پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی
 • پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی اقتصادی
 • پاورپوینت درمرود برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتابخانه اسکندریه مصر
 • پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO
 • پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
 • پاورپوینت درمورد بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
 • پاورپوینت درمورد بررسي دستگاههاي Photometry
 • پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک
 • پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
 • پاورپوینت درمورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی
 • پاورپوینت درمورد بازار کار اشتغال و بيکاري
 • پاورپوینت درمورد آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 • پاورپوینت درمورد آنتی بادی ها
 • پاورپوینت درمورد آنالیز فراصوت
 • پاورپوینت درمورد آناليز رياضي2
 • پاورپوینت درمورد آناتومی
 • پاورپوینت درمورد آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری
 • پاورپوینت درمورد آلياژهاي هوا فضا
 • مقاله درمورد آموزش پيش دبستاني
 • فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته برق
 • فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته تاریخ
 • فروش پکیج بیش از 100 فایل ورد مناسب رشته شیمی
 • فروش پکیج فایل بیش از 150 فایل با فرمت wordمناسب رشته علوم اجتماعی
 • مقاله درمورد نظام آموزشی ژاپن
 • مقاله درمورد آموزش بزرگسالان
 • مقاله درمورد آموزش الکترونیکی
 • مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
 • مقاله درمورد آموزش ابتدايي
 • مقاله درمورد آموزش، تنبیه، تشویق
 • مقاله درمورد افزايش رضايت شغلي معلمان
 • مقاله درمورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي
 • فروش پکیج بیش از 150 فایل ورد مناسب برای رشته زیست شناسی
 • فروش پکیج بیش از 200 فایل ورد مناسب برای رشته روانشناسی و آموزش و پرورش
 • فروش پکیج بیش از 250 فایل ورد مناسب برای رشته حقوق
 • مقاله درمورد اصول ارزشیابی توانمند ساز ی
 • مقاله درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه
 • مقاله درمورد آزمون های تشریحی
 • مقاله درمورد ارزشیابی در آموزش و پرورش
 • مقاله درمورد ارزشیابی
 • مقاله درمورد ارزشيابى تکوينى یا مستمر
 • مقاله درمورد ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت