مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته 118 صفحه word

مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته 118 صفحه word

مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word

"مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته اصول عمومی آموزش پرورش تطبیقی آموزش و پرورش تطبیقی به عنوان یک علم تعریف آموزش و پرورش تطبیقی هدف"

مشخصات فایلعنوان: مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته قالب بندی: wordتعداد صفخات: 118  محتویاتفصل اولاصول عمومي آموزش پرورش تطبيقي فصل دوم :مارك آنتوني ژولين .آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علم فصل سومتعريف آموزش و پرورش تطبيقيهدفها و كاربرد پژوهشهاي تطبيقي فصل چهارم:مسائل و موضوعات مورد بررسي در قلمرو آموزش و پرورش تطبيقي فصل ششمالگو گيري از آموزش و پرورش كشورهاي ديگر فصل هفتمتحت تاثير قرار گرفتن مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش از نهضت انتر ناسيوناليست ها ( بين المللي)  فصل هشتمدوره توجه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي فصل نهمبهره مندي محققان از روشهاي علمي معمول در علوم اجتماعي فصل دهم اصطلاحات و مفاهیم اساسی در آموزش و پرورش تطبیقی  فصل یازدهمروشهای نوین و متداول در مطالعات تطبیقی نظام های آموزش و پرورش   و . . .    فصل اولاصول عمومي آموزش پرورش تطبيقيدو شيوه كلي در كار تحقيق :روش تجربه و آزمايش «در علوم طبيعي» روش تطبيقي يا مقايسه اي «در علوم انساني».اصول عمومي  آموزش پرورش تطبيقي: 1-اصل برداشت سيستمي يا نظام گر در مطالعات تطبيقي .تمام عوامل مؤثر در تشكل نظام آموزش پرورش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرند.اگر نظامهاي آموزشي را بدون توجه به عوامل زير بنايي آنها مورد مطالعه قرار دهيم اعتبارمطالعه كاهش مي يابد زيرا مقايسه و تطبيق روبناها ممكن است تشابهات يا وجه اختلاف ظاهري را نشان دهد كه راهگشا نيست .ويژگي آموزش پرورش هر كشور «اصل برداشت سيستمي» الف-نظامي است كه از نهادهاي ديگر اجتماعي ،سياسي،اقتصادي و فرهنگي جامعه متاثر است.ب-داراي نظامي از هدفهاست .ج-داراي نظامي از فنون و تجهيزات است كه نیل به هدفها را ممكن مي سازد .د-داراي نظامي از تشكيلات سازماني است كه در آن افراد براي انجام فعاليتهاي پژوهشي و اداري در واحدهاي مختلف گرد آمده انده-داراي نظام مديريتي است كه بر فعاليت نهادهاي آموزشي ،افراد و نحوه اجراي برنامه نظارت دارد.و-داراي نظامي از مقررات ضوابط و هنجارهايي است كه روابط اجتماعي را شكل  مي دهد.2.اصل به كارگيريي اصطلاحات استاندارد شده و قابل قياس در بررسي هاي تطبيقي مثلا آموزشي متوسطه را به دوره اي از تحصيلات اطلاق كردند كه آموزش گروه سني 18-11ساله را در بر مي گيرد.اصل گزينش دقيق اطلاعات و ارقامبايد از اطلاعات و ارقامي بهره گرفت كه بر صحت و دقت در جمع آوري و انتشار آنها اطمينان باشد.علل كمي صحت ،دقت آمار و ارقام عدم ارائه راهنمايي هايي مشابه و دقيق در خصوص جمع آوري و انعكاس و انتشار مطالب از سوي دولتهاي ذيربط.تعصب خاص گزارش دهندگان در مورد افشاي آمار و ارقام صحيح مبتني بر واقعيت به منظور حفظ حيثيت كاذب ملي كشور مطبوع خويش ضعف صلاحيت حرفه اي گزارش دهندگان در عرصه آمار و ارقام مربوط به جنبه هاي مختلف آموزش و پرورش كشور خويش.اصل واقع بيني و عينيت گرايي و اجتناب از تعصب و اعمال حب و بغض شخصي در تحليل پديده هاي تربيتي.اصل توجه به ابعاد گوناگون پديده هاي تربيتي اصل انتخاب واحدهاي محدود تر و انتخاب اصلح متغير ها در مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش.رعايت اين اصل به علت پيچدگي جريان تعامل و تعاطي نظام آموزش و پرورش از طرفي به انسان كه هدف تربيت است و از سوي ديگر با عوامل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اجتناب ناپذير است. فصل دوم :مارك آنتوني ژولين .آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علمآموزش پرورش تطبيقي از اوايل قرن 19 پا به عرصه ظهور نهاد و تاريخ آن را با نشر كتاب تدبير و ديدگاههاي مقدماتي در باب آموزش و پرورش تطبيقي محقق فرانسوي مارك آنتوني ژولين در سال 1817 مقارن مي دانند.كه او براي نخستين بار روشهاي سنجيده اي براي مقايسه مسائل آموزش و پرورش كشورهاي مختلف جهان ارائه داد و مطالعات تطبيقي را هدفدار و قانونمند و نظام يافته كرد.سه اقدام عملي ژولين براي پيشبرد مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي به شيوه عملي:ضرورت تشكيل هيات بين المللي تعليم و تربيت مجهز به مركز واداره كاركنان ثابت كه بتوانند به مطالعه امور تعليم و تربيت كشورهاي عضو بپردازد تدوين پرسشنامه هايي كه از طريق آن بتوان اطلاعات و آمار لازم را درباره آموزش و پرورش به دست آورد.چاپ و انتشار مجله تعليم و تربيت به چندين زبان به منظور نشر اطلاعات و نوآوري آموزشي.دانشمندان تعليم و تربيتي كه نقش مؤثري در علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي داشته اند بعد از ژولينفردريك اشنايدر 2.ايساك كندل 3.روبرت اوليخ 4.نيكلاس هنز5.پدروروزلواين دانشمندان يا روشن بيني و بصيرتي ژرف معتقد بودند كه نظامهاي آموزشي و پرورش مولود يك رشته عوامل و نيروهاي اجتماعي ،تاريخي ،سياسي و اقتصادي قابل تشخيص هستند .و بررسي نظامهاي تربيتي بدون در نظر گرفتن نهاادهاي ديگر اجتماعي ممكن نيست.در اينگونه مطالعات بيشتر به تحليل و شرح و تفسير پوياي پديدهاي تربيتي به جاي توصيف ايستاي مؤسسات آموزشي پرداخته شده است و تفكر علمي وپژوهشهاي مبني بر علت و معلول يابي كه از ويژگي هاي بررسي علمي است كم كم جاي مطالعات صرفا توصيفي را گرفت .ويليام هريس آمريكايي :به ارتباط و تعامل بين دستگاه آموزش وپرورش و جامعه به طور كلي اشاره كرده .ماتيو آرنولد انگليسي :به جهت عمل در جمع آوري اطلاعات قابل قياس و وابستگي نظام تعليم و تربيت به نهادهاي فرهنگي جامعه تاكيد داشته.پي .اي .لاوي سور :آماردان فرانسوي به شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات و بحث درباره مشكلات موجود در روش شناسي تطبيقي پرداخته و به محدوديت عمل تطبيق و قياس كه صرفا بر اساس اطلاعات كمي استوار باشد اشاره كرده و در فرايند علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي نقش مؤثري داشته اند.پس از جنگ جهاني دوم بويژه در طي دو دهه 1950و...

مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word

مشخصات فایل

عنوان: مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته 

قالب بندی: word

تعداد صفخات: 118

 

 

محتویات

فصل اول

اصول عمومي آموزش پرورش تطبيقي

 

فصل دوم :

مارك آنتوني ژولين .

آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علم

 

فصل سوم

تعريف آموزش و پرورش تطبيقي

هدفها و كاربرد پژوهشهاي تطبيقي

 

فصل چهارم:

مسائل و موضوعات مورد بررسي در قلمرو آموزش و پرورش تطبيقي

 

فصل ششم

الگو گيري از آموزش و پرورش كشورهاي ديگر

 

فصل هفتم

تحت تاثير قرار گرفتن مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش از نهضت انتر ناسيوناليست ها ( بين المللي)

 

 

فصل هشتم

دوره توجه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد اجتماعي

 

فصل نهم

بهره مندي محققان از روشهاي علمي معمول در علوم اجتماعي

 

فصل دهم

اصطلاحات و مفاهیم اساسی در آموزش و پرورش تطبیقی

 

 

فصل یازدهم

روشهای نوین و متداول در مطالعات تطبیقی نظام های آموزش و پرورش

 

 

و . . .

 

 

 

 

فصل اول

اصول عمومي آموزش پرورش تطبيقي

دو شيوه كلي در كار تحقيق :

 1. روش تجربه و آزمايش «در علوم طبيعي»
 2. روش تطبيقي يا مقايسه اي «در علوم انساني».

اصول عمومي  آموزش پرورش تطبيقي:

1-اصل برداشت سيستمي يا نظام گر در مطالعات تطبيقي .

تمام عوامل مؤثر در تشكل نظام آموزش پرورش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرند.

اگر نظامهاي آموزشي را بدون توجه به عوامل زير بنايي آنها مورد مطالعه قرار دهيم اعتبارمطالعه كاهش مي يابد زيرا مقايسه و تطبيق روبناها ممكن است تشابهات يا وجه اختلاف ظاهري را نشان دهد كه راهگشا نيست .

ويژگي آموزش پرورش هر كشور «اصل برداشت سيستمي»

 1. الف-نظامي است كه از نهادهاي ديگر اجتماعي ،سياسي،اقتصادي و فرهنگي جامعه متاثر است.

ب-داراي نظامي از هدفهاست .

ج-داراي نظامي از فنون و تجهيزات است كه نیل به هدفها را ممكن مي سازد .

د-داراي نظامي از تشكيلات سازماني است كه در آن افراد براي انجام فعاليتهاي پژوهشي و اداري در واحدهاي مختلف گرد آمده اند

ه-داراي نظام مديريتي است كه بر فعاليت نهادهاي آموزشي ،افراد و نحوه اجراي برنامه نظارت دارد.

و-داراي نظامي از مقررات ضوابط و هنجارهايي است كه روابط اجتماعي را شكل  مي دهد.

 1. 2.اصل به كارگيريي اصطلاحات استاندارد شده و قابل قياس در بررسي هاي تطبيقي

مثلا آموزشي متوسطه را به دوره اي از تحصيلات اطلاق كردند كه آموزش گروه سني 18-11ساله را در بر مي گيرد.

 1. اصل گزينش دقيق اطلاعات و ارقام

بايد از اطلاعات و ارقامي بهره گرفت كه بر صحت و دقت در جمع آوري و انتشار آنها اطمينان باشد.

علل كمي صحت ،دقت آمار و ارقام

 1. عدم ارائه راهنمايي هايي مشابه و دقيق در خصوص جمع آوري و انعكاس و انتشار مطالب از سوي دولتهاي ذيربط.
 2. تعصب خاص گزارش دهندگان در مورد افشاي آمار و ارقام صحيح مبتني بر واقعيت به منظور حفظ حيثيت كاذب ملي كشور مطبوع خويش
 3. ضعف صلاحيت حرفه اي گزارش دهندگان در عرصه آمار و ارقام مربوط به جنبه هاي مختلف آموزش و پرورش كشور خويش.
 4. اصل واقع بيني و عينيت گرايي و اجتناب از تعصب و اعمال حب و بغض شخصي در تحليل پديده هاي تربيتي.
 5. اصل توجه به ابعاد گوناگون پديده هاي تربيتي
 6. اصل انتخاب واحدهاي محدود تر و انتخاب اصلح متغير ها در مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش.

رعايت اين اصل به علت پيچدگي جريان تعامل و تعاطي نظام آموزش و پرورش از طرفي به انسان كه هدف تربيت است و از سوي ديگر با عوامل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اجتناب ناپذير است.

 

فصل دوم :

مارك آنتوني ژولين .

آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علم

آموزش پرورش تطبيقي از اوايل قرن 19 پا به عرصه ظهور نهاد و تاريخ آن را با نشر كتاب تدبير و ديدگاههاي مقدماتي در باب آموزش و پرورش تطبيقي محقق فرانسوي مارك آنتوني ژولين در سال 1817 مقارن مي دانند.

كه او براي نخستين بار روشهاي سنجيده اي براي مقايسه مسائل آموزش و پرورش كشورهاي مختلف جهان ارائه داد و مطالعات تطبيقي را هدفدار و قانونمند و نظام يافته كرد.

سه اقدام عملي ژولين براي پيشبرد مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي به شيوه عملي:

 1. ضرورت تشكيل هيات بين المللي تعليم و تربيت مجهز به مركز واداره كاركنان ثابت كه بتوانند به مطالعه امور تعليم و تربيت كشورهاي عضو بپردازد
 2. تدوين پرسشنامه هايي كه از طريق آن بتوان اطلاعات و آمار لازم را درباره آموزش و پرورش به دست آورد.
 3. چاپ و انتشار مجله تعليم و تربيت به چندين زبان به منظور نشر اطلاعات و نوآوري آموزشي.

دانشمندان تعليم و تربيتي كه نقش مؤثري در علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي داشته اند بعد از ژولين

 1. فردريك اشنايدر 2.ايساك كندل 3.روبرت اوليخ 4.نيكلاس هنز5.پدروروزلو

اين دانشمندان يا روشن بيني و بصيرتي ژرف معتقد بودند كه نظامهاي آموزشي و پرورش مولود يك رشته عوامل و نيروهاي اجتماعي ،تاريخي ،سياسي و اقتصادي قابل تشخيص هستند .و بررسي نظامهاي تربيتي بدون در نظر گرفتن نهاادهاي ديگر اجتماعي ممكن نيست.

در اينگونه مطالعات بيشتر به تحليل و شرح و تفسير پوياي پديدهاي تربيتي به جاي توصيف ايستاي مؤسسات آموزشي پرداخته شده است و تفكر علمي وپژوهشهاي مبني بر علت و معلول يابي كه از ويژگي هاي بررسي علمي است كم كم جاي مطالعات صرفا توصيفي را گرفت .

ويليام هريس آمريكايي :

به ارتباط و تعامل بين دستگاه آموزش وپرورش و جامعه به طور كلي اشاره كرده .

ماتيو آرنولد انگليسي :

به جهت عمل در جمع آوري اطلاعات قابل قياس و وابستگي نظام تعليم و تربيت به نهادهاي فرهنگي جامعه تاكيد داشته.

پي .اي .لاوي سور :آماردان فرانسوي

به شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات و بحث درباره مشكلات موجود در روش شناسي تطبيقي پرداخته و به محدوديت عمل تطبيق و قياس كه صرفا بر اساس اطلاعات كمي استوار باشد اشاره كرده و در فرايند علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي نقش مؤثري داشته اند.

پس از جنگ جهاني دوم بويژه در طي دو دهه 1950و 1960.

به علت دسترسي به  اطلاعات آماري و كمي،توسعه صنعتي ،جمع آوري و ثبت اطلاعات ،توجيه و تفسير اطلاعات توسط  ماشينهاي پيشرفته حساب و رايانه از گسترش چشمگيري برخوردار دارند

دانشمندان این دوره اقدام به بهره برداري از تجارب تحقيقي معمول در علوم اجتماعي و علوم انساني از جمله سياست ،جامعه شناسي و اقتصاد نمودند بدين وسيله مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي وارد مرحله جديدي شد كه مي توان آنرا دوره شكل گرايي ناميد.

يكي از ويژگيهاي مطالعات اين دوره كه آن را از دورهاي قبل متمايز مي سازد تاكيد محققان اين دوره بر مطالعه تجربي و استفاده از روشهاي آماري و به كار بردن روش استقرايي در ردیا قبول فرضيه تحقيقي است.

جرج زداف بردي لهستاني:در مقاله اي با عنوان گفتاري درباره روشهاي آموزش و پرورش تطبيقي اشاره مي كند.(آگاهي و شناخت نسبت به شيوه هاي علمي بررسي پديدهاي تربيتي كه پژوهندگان رادر تعيين واقعيتهاي شيرين و تلخ ياري مي دهد اجتناب ناپذير است)

جرج زداف بردي در مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش چهار مرحله را مشخص مي كند

 1. توصيف
 2. تفسير
 3. همجواري
 4. مقايسه

با تاسيس انجمن آموزش و پرورش تطبيقي در سال 1956در نيويورك يكي از مراكز علمي  مطالعات تطبيقي در زمينه آموزش و پرورش ايجاد گرديد

ويليام بريك من :زمينه برگزاري گردهماييهاي بين المللي را در دانشگاه نيورك فراهم كرد .

اهداف انجمن آموزش و پرورش تطبيقي

 1. تشويق و ترغيب محققان و دانشمندان به بررسيهاي علمي در زمينه آموزش و پرورش
 2. انتشار يافته ها و نتايج بهنگام تحقيقات اين پژوهشگران در سطح جهان از طريق مجله اي با عنوان مروري بر آموزش و پرورش تطبيقي

درسا ل1961 ژوزف كاتز كانادايي انديشه تغيير انجمن آموزش و پرورش تطبيقي را به شوراي جهاني انجمنهاي آموزش و پرورش تطبيقي مطرح كرد .كه مورد استقبا ل هيات رئيسه انجمن و اعضاي انجمن قرار گرفت و به همين مناسبت يونسكو سال 1970را سال جهاني آموزش و پرورش ناميد.

هدف از تشكيل شوراي جهاني آموزش پرورش

 1. توسعه آموزش و پرورش به منظور بالا بودن سطح تفاهم بين اللملي
 2. دستيابي به صلح جهاني
 3. همكاري فرهنگي و علمي بين ملل مختلف
 4. توسعه مطالعات آموزشي و پرورشي تطبيقي و بين المللي در سطح جهان و بالا بردن وجهه علمي اينگونه مطالعات
 5. توسعه كانونها و انجمنهاي آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان مراكز پژوهشهاو مطالعات تطبيقي .

انجمن هاي آموزش و پرورش تطبيقي هر سه سال يكبار گرد همايي هايي را با همكاري شوراي جهاني آموزش و پرورش تطبيقي برگزار مي كنند.

در سال 1996انجمن آموزش وپرورش تطبيقي استراليا و نيوزيلند مسئول برگزاري دهمين اجلاس جهاني آموزش و پرورش تطبيقي در دانشگاه سيدني بود و موضوع آن بررسي اجلاس مدرنيزه كردن و جهاني كردن آموزش و پرورش بود.

لوتان كوي از آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان علم بين رشته اي نام مي برد و اعتقاد دارد كه تحليل و بررسي نظام هاي آموزشي هم بايد در بطن زمينه هاي ملي و هم بايد با توجه به زمينه هاي جهاني آن مورد توجه قرار گيرد.

 

 

فصل سوم

تعريف آموزش و پرورش تطبيقي

هدفها و كاربرد پژوهشهاي تطبيقي

 1. تعريف آموزش و پرورش تطبيقي: ترجمه اصطلاح comprative education است و به دانشي اطلاق مي شود كه موضوع آن شناسايي تحليل و مقايسه شباهتها و تفاوتهاي پديده هاي تربيتي در داخل يك نظام آموزشي و یابين نظامهاي آموزش و پرورش كشورهاي مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعي ،مذهبي ،اقتصادي و سياسي مؤثر در تشكل و پيدايش آنهاست

اهداف و كاربرد مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي

 1. كشف حقايق و مسائل تربيتي كشور خويش از طريق تحليل و شناخت مسائل نظامهاي آموزشي كشور هاي ديگر
 2. ارزيابي مبتني بر واقعيت نگري و پرهيز از خود شيفتگي فرهنگي منبعث از قوم گرايي ،ايدئولوژي و تمايلات ناسيوناليستي افراطي
 3. برقراري و توسعه روابط فرهنگي بين كشورهاي مختلف جهان در جهت صلح دوستي و تفاهم بين انسانها
 4. معرفي نوآوري هاي آموزشي
 5. شناخت مسائل جهاني آموزشي و پرورش
 6. برنامه ريزي

الف).كشف حقايق مي تواند ضريب اشتباهات برنامه ريزان و مجريان آموزشي را در تدوين و تنظيم طرحها ،رده بندي مسائل ،تعيين اولويتهاي اجرايي و اعمال روشهاي علمي در اداره امور آموزشي كاهش دهد

ب) .ارزيابي مبتني بر واقعيت نگري فرهنگي

گامي در راه جدا شدن از خود شيفتگي فرهنگي و رهايي از انزوا طلبي فكري كه ميوه تلخ آن محدود نگري است مي باشد،مطالعه گر را با اطلاعات و انديشه ههاي نوآشنا مي سازد و گرايش به مطلق گرايي و قائل شدن تنها به يك راه مطلوب در حل و فصل مسائل آموزشي باز مي دارد.

ج.برنامه ريزي

فليپ جونز با بهره گيري از اطلاعات و تجارب كسب شده در جوامع ديگر به برنامه ريزان و طراحان برنامه آموزشي اين امكان را مي دهد تا با گامهاي سنجيده و با آگاهي از تدابير ديگران در جهت حل و فصل امور آموزش و پرورش نسبت به تدوين طرحهاي منطقي و سنجيده به منظور پيشرفت و توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش اقدام نمايند.

د-.برقراري و توسعه روابط فرهنگي بين كشورها ي مختلف جهان در جهت و حدت و ايجاد صلح و دوستي و تفاهم بين انسانها.

محققي به نام هرمان كن بوئر براي اولين بار دست به انتشار مجله آموزش و پرورش تطبيقي به سه زبان زد و در ايجاد انجمن بين الملل تعليم و تربيت همت گماشت

هدفهاي تاسيس انجمن بين المللي تعليم و تربيت

 1. ترويج صلح جهاني و برقراري تفاهم بين اللملي
 2. تشكيل گردهمايي ها و كنفرانس هاي بين المللي آموزش و پرورش و اعزام صاحبنظران و متخصصاني كه افكار بشر دوستا نه دارند به كشورهاي نيازمند

علت كشمكشها و جنگهاي جهاني به نظر اين صاحبنظران نتيجه عدم تفاهم بين ملتها و فقدان درك صحيح واقعيتها و پيش داوري هاي غلط است

آگاهي و شناسانده اوضاع و احوال واقعي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بين كشورهاي مختلف ا زشدت اين گونه بحرانها  در جامعه بشري مي كاهد و ميزان صلح و تفاهم بين المللي را افزايش مي دهد

ه).معرفي نوآوري هاي آموزشي

بنياد نهادن نظامهاي آموزشي نوين و كار آمد نيازبه انديشه جديد و روشهاي تازه اي دارد كارشناسان امور آموزشي به منظور همگام شدن با تحولات و پيشرفتهاي جديد چاره اي جزء جستجو براي ايجاد تغييرات از طريق نوآوريها و روشهاي تازه ندارد

از عمده ترين هدفهاي محققان آموزش و پرورش تطبيقي

 1. تبادل اطلاعات به قصد ارائه نوآوريها
 2. تامين ماخذ و منابع براي تسهيل مطالعات به منظور كشف نوآوري هاي مورد نياز
 3. گزينش نوآوري هاي مناسب

ي).شناخت مسائل جهاني آموزش و پرورش

با انتشار كتابهايي از جمله ،بحران جهاني تعليم و تربيت ،مسائل جهاني تعليم و تربيت ،مسائل جهاني آموزشي و پرورشي ، آموختن براي زيستن

افت تحصيلي ،عدم هماهنگي بين محصولات نظام تعليماتي و نيازمنديهاي بازار كار وتوليد، بيسوادي و آسيبهاي اقتصادي ،اجتماعي ناشي از آن ضعف بنيه مالي نظام آموزشي و پرورشي و بيكاري و آموزش وپرورش انفجار جمعيت وتاثيرات منفي آن بر نظام آموزش و پرورش .تربيت معلم و مشكلات جذب معلمان شايسته و با صلاحيت در نظام آموزش و پرورش اموري هستند كه محققان و مطالعه گران آموزش و پرورش تطبيقي بدان اشتغال دارند.

 

 

 

فصل چهارم:

مسائل و موضوعات مورد بررسي در قلمرو آموزش و پرورش تطبيقي

الف) مسائل و موضوعات مربوط به ويژگيهاي يك نظام آموزشي و يا چند نظام آموزشي

 1. تاريخچه سير تحول نظام آموزش و پرورش
 2. هدفهاي آموزشي
 3. ساختارو تشكيلات اداري و آموزشي
 4. مقاطع تحصيلي
 5. برنامه ها و محتوای آموزشي
 6. تربيت معلم
 7. بودجه و منابع تامين هزينه هاي آموزش و پرورش
 8. آموزش بزرگسالان تعليمات اجتماعي و تربيت بدني
 9. آموزشهاي تخصصي و كارآموزي ضمن خدمت و تمديد آموزشي
 10. تحقيقات و پژوهشهاي تربيتي
 11. ازشيابي و مدارج تحصيلي

ب)مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش

ارتباط آموزش و پرورش و توسعه اقتصادي

 1. امكانات و محدوديت هاي مالي در زمينه توسعه آموزش و پرورش
 2. برنامه ريزي آموزشي و برنامه هاي توسعه كلان اقتصادي و اجتماعي
 3. افت تحصيلي و خسرانهاي اقتصادي
 4. مقايسه هزينه هاي آموزش و پرورش نسبت به كل جمعيت مدرسه رو
 5. بررسي عوامل مؤثر در افزايش هزينه هاي تعليم و تربيت
 6. مقايسه رشد سرمايه انساني و تاثير آن بر توسعه اقتصادي
 7. توسعه اقتصادي و سطح سواد افراد يك جامعه
 8. اشتغال و آموزش و پرورش
 9. بيكاري و آموزشي و پرورشي

ج)مسائل و موضوعات مربوط به آموزش و پرورش و جامعه

اصولا نوع آموزش و پرورش در جوامع مختلف بر ارزشها ،عقايد و هدفهاي اجتماعي و فرهنگي و ويژگيهاي ملي حاكم در يك جامعه بستگي نزديكي دارد .

رابطه بين آموزش و پرورش به جامعه و بنيادهاي مربوط به آن يك رابطه ديالكتيكي است.

مهمترين مسائل و موضوعات مربوط به آموزش و پرورش و جامعه

 1. آموزش و پرورش و اقليتهاي قومي ،فرهنگي ،زباني و نژادي
 2. آموزش و پرورش به عنوان عامل تغيير و تطور اجتماعي
 3. آموزش پرورش زمان و تاثير اجتماعي آن
 4. تعليمات اجتماعي در مدارس
 5. آينده نگري در آموزش و پرورش
 6. مدرسه به عنوان واحد اجتماعي

د)مسائل و موضوعات مربوط به ارتباط بين مذهب و آموزش و پرورش

 مذاهب و گرايشهاي مذهبي در هر جامعه متضمن آثار و نتايج تربيتي است.

مهمترين مسائل و موضوعات مربوطه به ارتباط بين مذهب و آموزش و پرورش

 1. تئوكراسي و آموزش پرورش
 2. مسيحيت و تاثير آن بر آموزش و پرورش
 3. نقش كالوینیسم و انگليكانيسم در آرا ء تربيتي علما ء غرب
 4. نقش مذاهب در توسعه آموزش و پرورش
 5. ديدگاههاي مذهبيون درباره تربيت انسان
 6. نقش مسلمانان در ايجاد نخستين مراكز علمي و فرهنگي جهان


محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت درمورد تاثير نيروي باد در طراحي مخازن
 • پاورپوینت درمورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین
 • پاورپوینت درمورد تاثير آرايش بادبند ها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله
 • پاورپوینت درمورد پیوندهای شیمیایی
 • پاورپوینت درمورد پیوند شیمیایی
 • پاورپوینت درمورد پوکی استخوان
 • پاورپوینت درمورد پره ها
 • پاورپوینت درمورد پاتولوژی استان کرمان
 • پاورپوینت درمورد بیماری فیزیولوژی قلبی
 • پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس
 • پاورپوینت درمورد بهداشت آب
 • پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی
 • پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی
 • پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی اقتصادی
 • پاورپوینت درمرود برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتابخانه اسکندریه مصر
 • پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO
 • پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
 • پاورپوینت درمورد بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
 • پاورپوینت درمورد بررسي دستگاههاي Photometry
 • پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک
 • پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
 • پاورپوینت درمورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی
 • پاورپوینت درمورد بازار کار اشتغال و بيکاري
 • پاورپوینت درمورد آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 • پاورپوینت درمورد آنتی بادی ها
 • پاورپوینت درمورد آنالیز فراصوت
 • پاورپوینت درمورد آناليز رياضي2
 • پاورپوینت درمورد آناتومی
 • پاورپوینت درمورد آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری
 • پاورپوینت درمورد آلياژهاي هوا فضا
 • مقاله درمورد آموزش پيش دبستاني
 • فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته تاریخ
 • مقاله درمورد نظام آموزشی ژاپن
 • مقاله درمورد آموزش بزرگسالان
 • مقاله درمورد آموزش الکترونیکی
 • مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
 • مقاله درمورد آموزش ابتدايي
 • مقاله درمورد آموزش، تنبیه، تشویق
 • مقاله درمورد افزايش رضايت شغلي معلمان
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید
 • پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید
 • تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word
 • تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه
 • پاورپوینت آدیپوکین ها
 • مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word
 • سورس پروژه کرنومتر با vb-net
 • عنوتن مقاله:Internet service provider
 • پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید
 • زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه
 • پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید
 • تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه
 • بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword
 • تحقیق درباره محرم-15 صفحهword
 • اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید
 • پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید
 • اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword
 • دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید
 • اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید
 • کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه
 • پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید
 • حقوق اساسی(word) 82 صفحه
 • حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه
 • پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید
 • کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه
 • پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید
 • تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه
 • رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید
 • حافظه های فلش (word) 14 صفحه
 • صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه
 • موضوع مقاله : سد -24 صفحه word
 • گزارش مالی-6 صفحه
 • دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید
 • پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید
 • تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه
 • دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید
 • دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining
 • پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید
 • فرهنگ سازمانی- 19 صفحه
 • پاورپوینت الكتريسيته I
 • پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید
 • پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید
 • مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword
 • پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت در مورد کشور عراق