کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان 26 صفحه

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان 26 صفحه

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه

"کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان تقسیمات حقوق جزا حقـوق کـیفری مـجـازاتـها "

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان قالب بندی: wordتعداد صفحات:26 محتویاتمقدمهکیفرشناسیتقسیمات حقوق جزا حقـوق کـیفری مجازاتهاسیر تکاملی مجازات ها اورادالیجـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)     بزه دیده کیـفرشـناسیمـجـازاتـها تقسیم بندی مجازات هامجازاتهای شرعی  مجازاتهای عرفی اهـداف مـجازاتـهاهدف اخلاقی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی جنبه ارعاب انگیزیاصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان انواع مجازات هامجازات های بدنیاعــدامموضوع : اجرای اعدام زندانی محمد ..... کیـفر سـالب آزادی ویژگیهای مجازات سالب آزادی مفهوم زنـدان انـواع زنـدانـها کیـفرهای محـدود کـننده آزادی کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد کـیفرهـای سـالب حـق کیفرهای مالی محاسنمعایبکیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای اصل برائت چیستاصل قانونی بودن جرائم مجازات انواع طبقه بندی زندانیان اقـدامـات تـامیـنی، تربیتیمفهوم حالت خطرناک ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتیانـواع اقـدامات تامیـنیمـدت اقـدامات تامـینی نامعینخصوصیات اقدامات تامینی حمایت از جامعه جلوگیری از تکرار جرم اصلاح یا درمان مجرم اهداف اقدامات تامینی اقدامات اجتماعی فایده فردی اقدام تأمینیپیشگیری از وقوع جرم وظایف سازمان زندانها انـواع مـجازات بـدنی در حـقوق کیـفری اسـلامی ویژگی های مجازاتهای حدی ویژگی جرائم و مجازات تعزیریسبب حد شش مورد است شش نوع مجازات حدی  قـصـاص تفاوت بین حد و قصاص قصاص به دو صورت استشرایط شش گانه قصاص نفس تـعزیـراتتفاوت حد و تعزیر  دیــات تعریف اَرش ( حکومت ) بازدارنده :اجـرای احکـام کیـفری نحوه اجرای مجازات اعدام – قصاص ( نفس – عضو ) نحوه اجرای مجازات حبس نحوه اجرای مجازات جزایی نقدی  نحوه اجرای مجازات شلاق ( حد – تعزیری )   مقدمه: زندگی اجتماعی همراه با امنیت و آسایش یکی از اولویت های مهم جوامع بشری است در کنار مفهوم امنیت مفاهیمی همچون عدالت و مقابله با جرم وجنایت مورد توجه فلاسفه علم حقوق و مصلحین اجتماعی قرار گرفته است .در این راستا راهکارهایی جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و بازخواست و مجازات مجرمین ارایه داده اند .در زمینه مجازات مجرمین اگر نگاهی اجمالی به ادوار تاریخی مختلف داشته باشیم سیر تکاملی مجازات ها از مرحله انتقام شخصی تا مجازات های معین و جایگزین مشاهده می شود.یکی از علومی که در ادامه علم اداره زندان ها و با  هدف شناسایی مجازات ها ، انواع و ویژگیهای آن تاسیس و مورد مطالعه قرار می گیرد علم کیفر شناسی است. در این نوشتار با استفاده از منابع مختلف مکتوب و غیر مکتوب به ارایه جزوه درس کیفرشناسی2 با در نظر گرفتن سر فصل های ارائه شده از ناحیه دانشگاه جامع علمی کاربردی می پردازیم.       کیفرشناسی:                                                                                                    برخورد با مجرمان و مجازات افرادی که موجب سلب آسایش افراد یک جامعه می شوند از گذشته تا به امروز رواج دارد. اما در این میان چگونگی برخورد با این افراد و نحوه اجرای مجازات ها دستخوش تغییرات فراوانی شده است. اجرای مجازات ها در گذشته به این شکل نبود اما کم کم با ورود علمی به نام کیفرشناسی اجرای مجازات رنگی دیگر به خود گرفت. برای آشنایی بیشتر در این خصوص ابتدا باید با علم کیفرشناسی آشنا شویم. کیفرشناسی عبارت است از علم اجرای مجازات ها که به زبان ساده تر می توان آن را کیفرشناسی و یا شناخت طبیعت کیفرها نامید. کیفرشناسی یا علم اجرای مجازات ها در گذشته محدودتر بود و عنوان دیگری داشت که به نام »علم اداره زندان ها« نامیده می شد. علم اداره زندان ها پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمده که درباره مجازات ها در محیط بسته زندان ها و چگونگی اداره زندان ها بحث می کرده است.  تقسیمات حقوق جزا :1- حقوق جزای عمومی : بررسی اصول و کلیات مفاهیم جرم و و مسئولیت کیفری را بیان می کند. علمی است که به عنوان مثال از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،تخفیف مجازات،تشدید مجازات و مواردی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و...سخن می گوید.2- حقوق جزای اختصاصی : بررسی ارکان جرم و مواد قانونی استنادی آن همراه با نحوه اثبات نسبت به تک تک جرایم را حقوق جزای اختصاصی گویند. مثل سرقت، کلاهبرداری و ... 3- آئین دادرسی کیفری : آئین تشریفاتی رسیدگی به یک پرونده کیفری و چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده را در مجموعه ای به نام آیین دادرسی کیفری منظم شده است.به بیان دیگر آداب و رسوم و تشریفات برگزاری دادگاه.4- جرم شناسی : شناخت جر م و علل آن و شناخت ویژگیهای مرتکبین جرم5- کیفرشناسی : علم بررسی چگونگی و شناسایی انواع مجازاتها و نحوه اجرای مجازاتها است.نکته : وقتی یک نفر برای اولین بار وارد زندان می شود منتقل می شود به قرنطینه .حقـوق کـیفری           حقوقی است که نوع مجازات و نحوه اجرای آن مورد بررسی قر ار می گیرد.اهمیت آن در بحث سزا دهی است چرا که مجازات ها ممکن است آزادی...

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان -  26 صفحه

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان

قالب بندی: word

تعداد صفحات:26

 

محتویات

مقدمه

کیفرشناسی

تقسیمات حقوق جزا

حقـوق کـیفری

مجازاتها

سیر تکاملی مجازات ها

اورادالی

جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)    

بزه دیده

کیـفرشـناسی

مـجـازاتـها

تقسیم بندی مجازات ها

مجازاتهای شرعی  

مجازاتهای عرفی

اهـداف مـجازاتـها

هدف اخلاقی

عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

جنبه ارعاب انگیزی

اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان

انواع مجازات ها

مجازات های بدنی

اعــدام

موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد .....

کیـفر سـالب آزادی

ویژگیهای مجازات سالب آزادی

مفهوم زنـدان

انـواع زنـدانـها

کیـفرهای محـدود کـننده آزادی

کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد

کـیفرهـای سـالب حـق

کیفرهای مالی

محاسن

معایب

کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای

اصل برائت چیست

اصل قانونی بودن جرائم مجازات

انواع طبقه بندی زندانیان

اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی

مفهوم حالت خطرناک

ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی

انـواع اقـدامات تامیـنی

مـدت اقـدامات تامـینی

نامعین

خصوصیات اقدامات تامینی

حمایت از جامعه

جلوگیری از تکرار جرم

اصلاح یا درمان مجرم

اهداف اقدامات تامینی

اقدامات اجتماعی

فایده فردی اقدام تأمینی

پیشگیری از وقوع جرم

وظایف سازمان زندانها

انـواع مـجازات بـدنی در حـقوق کیـفری اسـلامی

ویژگی های مجازاتهای حدی

ویژگی جرائم و مجازات تعزیری

سبب حد شش مورد است

شش نوع مجازات حدی

 قـصـاص

تفاوت بین حد و قصاص

قصاص به دو صورت است

شرایط شش گانه قصاص نفس

تـعزیـرات

تفاوت حد و تعزیر

 دیــات

تعریف اَرش ( حکومت )

بازدارنده :

اجـرای احکـام کیـفری

نحوه اجرای مجازات اعدام قصاص ( نفس عضو )

نحوه اجرای مجازات حبس

نحوه اجرای مجازات جزایی نقدی  

نحوه اجرای مجازات شلاق ( حد تعزیری )

 

 

مقدمه:

 زندگی اجتماعی همراه با امنیت و آسایش یکی از اولویت های مهم جوامع بشری است در کنار مفهوم امنیت مفاهیمی همچون عدالت و مقابله با جرم وجنایت مورد توجه فلاسفه علم حقوق و مصلحین اجتماعی قرار گرفته است .در این راستا راهکارهایی جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و بازخواست و مجازات مجرمین ارایه داده اند .در زمینه مجازات مجرمین اگر نگاهی اجمالی به ادوار تاریخی مختلف داشته باشیم سیر تکاملی مجازات ها از مرحله انتقام شخصی تا مجازات های معین و جایگزین مشاهده می شود.یکی از علومی که در ادامه علم اداره زندان ها و با  هدف شناسایی مجازات ها ، انواع و ویژگیهای آن تاسیس و مورد مطالعه قرار می گیرد علم کیفر شناسی است. در این نوشتار با استفاده از منابع مختلف مکتوب و غیر مکتوب به ارایه جزوه درس کیفرشناسی2 با در نظر گرفتن سر فصل های ارائه شده از ناحیه دانشگاه جامع علمی کاربردی می پردازیم.

 

 

 

 

 


کیفرشناسی:                                                                                                   

برخورد با مجرمان و مجازات افرادی که موجب سلب آسایش افراد یک جامعه می شوند از گذشته تا به امروز رواج دارد.

اما در این میان چگونگی برخورد با این افراد و نحوه اجرای مجازات ها دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

اجرای مجازات ها در گذشته به این شکل نبود اما کم کم با ورود علمی به نام کیفرشناسی اجرای مجازات رنگی دیگر به خود گرفت.

برای آشنایی بیشتر در این خصوص ابتدا باید با علم کیفرشناسی آشنا شویم.

کیفرشناسی عبارت است از علم اجرای مجازات ها که به زبان ساده تر می توان آن را کیفرشناسی و یا شناخت طبیعت کیفرها نامید.

کیفرشناسی یا علم اجرای مجازات ها در گذشته محدودتر بود و عنوان دیگری داشت که به نام »علم اداره زندان ها« نامیده می شد.

علم اداره زندان ها پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمده که درباره مجازات ها در محیط بسته زندان ها و چگونگی اداره زندان ها بحث می کرده است.

 

تقسیمات حقوق جزا :

1- حقوق جزای عمومی : بررسی اصول و کلیات مفاهیم جرم و و مسئولیت کیفری را بیان می کند. علمی است که به عنوان مثال از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،تخفیف مجازات،تشدید مجازات و مواردی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و...سخن می گوید.

2- حقوق جزای اختصاصی : بررسی ارکان جرم و مواد قانونی استنادی آن همراه با نحوه اثبات نسبت به تک تک جرایم را حقوق جزای اختصاصی گویند. مثل سرقت، کلاهبرداری و ...

3- آئین دادرسی کیفری : آئین تشریفاتی رسیدگی به یک پرونده کیفری و چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده را در

مجموعه ای به نام آیین دادرسی کیفری منظم شده است.به بیان دیگر آداب و رسوم و تشریفات برگزاری دادگاه.

4- جرم شناسی : شناخت جر م و علل آن و شناخت ویژگیهای مرتکبین جرم

5- کیفرشناسی : علم بررسی چگونگی و شناسایی انواع مجازاتها و نحوه اجرای مجازاتها است.

نکته : وقتی یک نفر برای اولین بار وارد زندان می شود منتقل می شود به قرنطینه .

حقـوق کـیفری           حقوقی است که نوع مجازات و نحوه اجرای آن مورد بررسی قر ار می گیرد.اهمیت آن در بحث سزا دهی است چرا که مجازات ها ممکن است آزادی های فردی را از یک شهروند سلب کند.

مجازاتها :پاسخهای جزایی که درقوانین کیفری به جهت مقابله بامرتکبین اعمال مجرمانه پیش بینی شده است را گویند.مجازات ها با آبرووحیثیت مردم سروکاردارند که خانواده هم درکناراین مجازات ها ممکن است متاثر شوند .

 

سیر تکاملی مجازات ها

کیفر دادن خاطیان و متجاوزین به حقوق دیگران،از قدیم الایام در جوامع بشری مرسوم بوده است.النهایه در جوامع ابتدایی قدیم غالباً مجازات مجرمین به صورت انتقام یا قصاص فردی،از ناحیه شخص مجنی علیه یا اقوام و منسوبین او اجرا می گردیده،به تدریج که اجتماعات بشری پیشرفت نموده و انسانها به سوب شهر نشینی و تمدن روی آورده اند،اجرای مجازات کم کم از ید مجنی علیه و کسان او خارج شده،به دست اجتماع و نمایندگان آن افتاده است.

باید تووضیح داد،تا هنگامی که مجازات به دست کسان مجنی علیه انجام می گرفته،بیشتر جنبه انتقامی داشته،یعنی به صورت ضرب و جرح و شکنجه و آزار مجرم درآمده،که گاهی نیز به قتل وی منتهی می شده است.در این صورت ،چه بسا اقوام مجرم به خونخواهی او در صدد مجازات عاملین قتل و شکنجه وی بر می آمده اند،و این امر منجر به جنگ و ستیز دو قبیله یا بیشتر می شده است.ولی از وقتی که اجتماع به نمایندگی از مجنی علیه،در صدد کیفر دادن به مجرمین بر آمده،کم کم قواهد و ضوابطی برای این کار وضع کرده و آن را از صورت انتقام وحشیانه بیرون آورده است.در قدیم انتقام جای خوا را به مجازات داده بود .

اورادالی:(یا به تعبیری مجازات خدایان) :

به این صورت بوده است که مثلاً فردی به اتهام سرقت دستگیر شده است، متهم را در آتش ،روغن داغ،آب جوش و ...می انداختند و به زعم خود اگر سالم می ماند بیگناه تلقی می شد.

جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)    

هر فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم است .

مجرم : فردی یا افرادی که مرتکب جرم شده اند و اتهام آنان در دادگاه صالح به اثبات رسیده رسیده است.

بزه دیده : کسی است که جرم برعلیه او واقع شده .امروزه مجازات مجرم باید در برابر جبران بزه دیده باشد چون بزه دیده بیشترین ضرر را می کند .

 

کیـفرشـناسی :           در حدود دو سده پیش بی این سو،سلب آزادی به عنوان مجازات اصلی به تدریج جای کیفرهای بدنی را گرفت.بدین سان تحدید و یا سلب آزادی مرتکب جرم تبدیل به ضمانت اجرای کیفری معمول در همه نظام های کیفری داخلی و بین المللی شد.

امروزه با توجه به شرایط جدید کشورها،کیفر سالب آزادی هم در جرایم شدید جایگزین مجازات اعدام شده و هم تنها ضمانت اجرای خاص حقوق کیفری محسوب می شود.

بدین ترتیب است که با موضوعیت پیدا کردن چگونگی اعمال مجازات سالب آزادی در مکان خاصی به نام زندان و نحوه رفتار با محکومان زندانی، علم اداره یا مدیریت زندانها شکل گرفت و تبدیل به رشته مطالعاتی خاصی در علوم جنایی تجربی به نام کیفر شناسی می گردید.

موضوع کیفر شناسی:مطالعه چگونگی اعمال ضمانت اجراهای تعیین شده در احکام دادگاهها نسبت به بزهکاران و نیز باز پذیر ساختن اجتماعی انان است.

 

مـجـازاتـها :

 

 

 

 

 

 

تقسیم بندی مجازات ها:

مجازاتهای شرعی  : مانند حدود که کم و زیاد نمی شود و به محض اثبات باید اجرا شود مثل : شرب خمر که 80 ضربه شلاق دارد ، قاضی و شاکی در آن دخالتی ندارند و میزان آن در شرع مقدس اعلام شده است.

مجازاتهای عرفی : منبع آن قانون و شرایط عرفی حاکم بر هر جامعه است  و با لحاظ یکسری شرایط قابلیت تخفیف و تعلیق را دارد.

 

 

اهـداف مـجازاتـها:

 

الف) هدف اخلاقی

از دیرباز عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی بوده اند که در جوامع مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را به وسیله اجتماع پدید آورده اند.

باید توجه داشت نقش اخلاقی مجازات ها مبتنی بر اصل جبران خطا می باشد .طرفداران این اصل معتقدند که عدالت و اخلاق حکم می کند که هر کس خطایی مرتکب شد و زیانی به اجتماع یا به افراد دیگر وارد آورد باید آن را جبران کرد.

ب) عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر نه توسط خود مجرم و نه توسط دیگر افراد جامعه تکرار شود.

بعضی از فلاسفه قرن ۱۸ مغعتقد بودند که مجازات تا حد امکان باید سنگین و شدید باشد تا در ذهن مجرمان و

دیگران اثر قطعی بر جای بگذارد و دیگر افراد را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد.

 

جنبه ارعاب انگیزی:

منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین ،از طرفی اشخاص غیر مجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند،مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند،و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید صرفنظر نماید.

 

ج) اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان

هر چند درگذشته پیشینیان در اعمال مجازات ها نیم نگاهی به اصلاح مجرمان داشته اند ولی این توجه به اصلاح و بازپروری مجرمان هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها ، مقالات و رسالات فراوانی در این باره چاپ شده است و از طرفی سازمان ملل متحد نیز اقداماتی در این خصوص داشته است.

در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی مصوبه ای راجع به صدور مجوز برای تشکیل کنگره پیشگیری ازجرم و رفتار با مجرمان به فاصله هر۵ سال یک باررا صادر کرد و این کنگره در سال ۱۹۵۵ دستورالعملی به نام حداقل قواعد لازم الرعایة در خصوص رفتار با محکومان و اصلاح وتربیت مجدد زندانیان تصویب کرد که با این مصوبه تمام کشورها سعی داشتند با عمل به این حداقل قواعد برای مرتکبان جرایم نسبت به اصلاح آنان اقدامات لازم را انجام دهند ولی نکته ای که توجه به آن لازم است این که گاهی برخورد با ملایمت ممکن است بهتر و مناسب تر از شدت عمل باشد ولی شیوه ای توام باگذشت ازدیدگاه پیشگیری عمومی برخلاف پیشگیری خصوصی ناموفق است وموجب تضعیف پیشگیری عمومی می شود.

 

 محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت درمورد تاثير نيروي باد در طراحي مخازن
 • پاورپوینت درمورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین
 • پاورپوینت درمورد تاثير آرايش بادبند ها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله
 • پاورپوینت درمورد پیوندهای شیمیایی
 • پاورپوینت درمورد پیوند شیمیایی
 • پاورپوینت درمورد پوکی استخوان
 • پاورپوینت درمورد پره ها
 • پاورپوینت درمورد پاتولوژی استان کرمان
 • پاورپوینت درمورد بیماری فیزیولوژی قلبی
 • پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس
 • پاورپوینت درمورد بهداشت آب
 • پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی
 • پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی
 • پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی اقتصادی
 • پاورپوینت درمرود برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتابخانه اسکندریه مصر
 • پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO
 • پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
 • پاورپوینت درمورد بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
 • پاورپوینت درمورد بررسي دستگاههاي Photometry
 • پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک
 • پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
 • پاورپوینت درمورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی
 • پاورپوینت درمورد بازار کار اشتغال و بيکاري
 • پاورپوینت درمورد آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 • پاورپوینت درمورد آنتی بادی ها
 • پاورپوینت درمورد آنالیز فراصوت
 • پاورپوینت درمورد آناليز رياضي2
 • پاورپوینت درمورد آناتومی
 • پاورپوینت درمورد آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری
 • پاورپوینت درمورد آلياژهاي هوا فضا
 • مقاله درمورد آموزش پيش دبستاني
 • فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته تاریخ
 • مقاله درمورد نظام آموزشی ژاپن
 • مقاله درمورد آموزش بزرگسالان
 • مقاله درمورد آموزش الکترونیکی
 • مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
 • مقاله درمورد آموزش ابتدايي
 • مقاله درمورد آموزش، تنبیه، تشویق
 • مقاله درمورد افزايش رضايت شغلي معلمان
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید
 • پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید
 • تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word
 • تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه
 • پاورپوینت آدیپوکین ها
 • مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word
 • سورس پروژه کرنومتر با vb-net
 • عنوتن مقاله:Internet service provider
 • پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید
 • زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه
 • پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید
 • تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه
 • بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword
 • تحقیق درباره محرم-15 صفحهword
 • اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید
 • پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید
 • اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword
 • دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید
 • اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید
 • کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه
 • پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید
 • حقوق اساسی(word) 82 صفحه
 • حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه
 • پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید
 • کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه
 • پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید
 • تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه
 • رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید
 • حافظه های فلش (word) 14 صفحه
 • صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه
 • موضوع مقاله : سد -24 صفحه word
 • گزارش مالی-6 صفحه
 • دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید
 • پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید
 • تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه
 • دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید
 • دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining
 • پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید
 • فرهنگ سازمانی- 19 صفحه
 • پاورپوینت الكتريسيته I
 • پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید
 • پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید
 • مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword
 • پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت در مورد کشور عراق