حقوق جزای عمومیword 16 صفحه

حقوق جزای عمومیword 16 صفحه

حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه

" حقوق جزای عمومی حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه حقوق جزای عمومی"

عنوان :حقوق جزاي عموميقالب بندی :wordتعداد صفحات: 16 قسمتی از متنبسمه تعالي جرم چيست :   هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعريف كرده باشد  جرم گويند .انواع بزهكاري در يك كشود چگونه تعيين مي شود : بر اساس جرمهايي كه در يك كشور انجام مي شود انواع بزهكاري و تعداد دعاوي كيفري در زمان و مكان معين  در مراجع قضايي مشخص مي كندبزهكاري قانوني : به  پرونده هايي كه در دادگاههاي كشور منجر به صدور حكم مي شودجرائم طبيعي : مستقل از جامعه و ضوابط آن به دلائل فطري نكوهش شده  مثال : تعرض به امنيت و مال ديگرانجرائم ساختگي يا قرار دادي :جرائمي كه قانون گذار جهت رعايت مصالح جامعه مقرر كرده مثال فروشنده گان حق ندارند بيش از بيست درصد روي اجناسشان بكشندعلل پديده جنايي : 1 - عوامل دروني  2 – عوامل بيروني1 - عوامل دروني   ؟ ارثي   و اكتسابيارثي  ؟      خصوصيات خاص و زمينه ساز ارتكاب جرم مي باشد و از لحظه تولد همراه فرد استاكتسابي ؟نوعي استعداد ارتكاب جرم است كه با عوامل بيروني به فعليت مي رسد2 – عوامل بيروني؟  1 – محيط  طبيعي  = به محيط كلي زندگي افراد صرفه نظر از مداخله نيرواي حكومتي گويند 2 - محيط  اقتصادي = فشار اقتصادي از عوامل مهم ارتكاب جدم است 3 - محيط  خانوادگي = به تربيتي كه در خانواده بر روي افراد اعمال مي شود 4 - محيط  اجتماعي = شامل محله  ، مدرسه، دوستان،و امثال ان مي شود5 - محيط  فرهنگي  = فرهنگ غلط جايگزين ارتكاب جرم با اعمال مطابق قانون است يعني بنا بر اقتضاء فرهنگي  ارتكاب جرم نوعي ارزش به حساب مي آيد .واكنش اجتماعي – پديده اجتماعي 1 – جنبه قانوني  2 – جنبه  علمي   1 – جنبه قانوني قانون را گويند ؟1 – تعيين قانون بزهكاري يعني قانون چيست و جرم چيست 2- مبارزه عليه بزهكاري يعني انواع جرم را براي آگهي مردم اطلاع رساني كنند   .مبارزه عليه بزهكاري داراي دو بخش مي باشد 1 – تدبير پيشگيرانه يا اقدامات امنيتي 2- تدبير سركوب گرايانه كه هدفش هم اخلاقي و هم سودمند يست  2 – جنبه  علمي- پيدايش حقوق كيفري شد .جايگاه حقوق كيفري بر سه بخش است1 - حقوق موضوعه2- حقوق داخلي3 – حقوق عموميمهم -چرا حقوق عمومي جزء حقوق كيفري قرار گرفته است ؟چون تعيين كننده جدم و مجازات و رسيدگي كننده به جرائم و اعمال مجازات ، دولت است به همين علت جزء حقوق كيفري قرار گرفته است .رابطه حقوق كيفري با ساير رشته ها ي حقوق ؟1 – حقوق عمومي  2- حقوق خصوصي1 – حقوق عمومي  داراي سه بخش حقوق اداري كه به تخلف هاي اداري رسيدگي ميكند  ، بين المللي كه به معاهدات بين دولتها كه به تصويب مي رسد نظارت ميكند و حقوق اساسي كه چهار چوب قوانين را مشخص ميكند  مي باشد2 - حقوق خصوصي كه داراي دو بخش حقوق مدني و تجارت مي باشدشاخه هاي حقوق كيفري داراي چهار بخش است1 – عمومي –شامل كليات حقوق جزا و قواعد كلي جرائم و مجازاتها صرف نظر از نوع آن را گويند                      ( به نوع جرم كاري ندارد )2 – اختصاصي- شامل سرقت ، قتل و سند مجهول و دانه به دانه جرم گويند و نوع مجازات را براي هر جرم       مشخص مي كند3 – آئين دادرسي  كيفري – نحوه رسيدگي به جرائم در مراجع رسيدگي را آئين داد رسي كيفري گويند4 – اجراي احكام كيفري –شيوه اجرايي كردن احكام كيفري صادره از مراجع ذيصلاح هم علما و هم عملا را اجراي احكام كيفري گويند  ارتباط حقوق کیفری با سایر علوم که شامل هفت بخش است1- جرم یابی  یا مجرم شناس2-پزشکی قانونی3-سم شناسی4-پلیس علمی5-جرم شناسی6-علوم اجتماعی7-علوم روانشناختیسیر تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی به 3 دوره تقسیم میشود 1- دوران نخستین 2- دوره دادکستری عمومی 3 - دوره دادکستری خصوصي1- دوران نخستين خود بر  سه بخش 1 – دوره انتقام جويي و جنگهاي خصوصي 2 – دوره دادگستري خصوصي 3 -  دوره دادگستري عموميالف - دوره دادگستري خصوصي  خود بر هشت بخش تقسيم مي شود1- ظهور دولت ها و کاهش قدرت قبایل2-منع انتقام شخصی3-ظهور کیفر همگانی4-ظهور مسئولیت فردی5-تناسب مجازات با جرم6-نقش ادیان7-ظهور خون بها8-جریمه نقدیب- دوره دادکستری عمومی خود بر نه بخش تقسيم مي شود ص 651- مداخله قضایی دولت2-توسل زیان دیده به مقامات قضایی (فرد مظللوم براي احقاق حق به مراجع قضايي مراجعه ميكند)3-تعقیب و بازداشت متهم توسط کارگزاران حکومت ( مامورين حكومت مجرمين را بازداشت مي كنند )4-احراز تقصیر توسط قاضی( قاضي به جرم رسيدگي ميكند )5-ظهور حیثیت عمومی جرم ( يعني با خلاف كاري جامعه را به تشنج كشيده است )6-پی گیری توسط مدعی العموم ( دادستان از لحاظ عمومي بودن و به چالش كشيدن جامعه مدعي مي باشد )7-ظهور جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی( ب توجه به افزايش توان مقابله با جرائم توسط حك.مت اشكال جديد جرايم بروز كرده است مثل جاسوسي و انتقال اطلاعات  و غيره )8-ظهور مفهوم آسایش عمومی ( دولت به خاطر امنيت عمومي امنيت جامعه را بالا مي برد )9-توجه به حالت خطر ناک مجرم ( )2 – تحول حقوق كيفري در پرتو انديشه هاي ديرين بر 4 بخش تقسيم ميشود1- مكتب اسلام2-مكتب عدالت مطلق3- مكتب اصالت سود مندي4-مكتب اصالت  فئو كلاسيك3 – تحول حقوق كيفري در پرتو انديشه هاي معاصر1-مكتب اصالت تحصيل2 –  مكتب اصالت عمل3- مكتب دفاع اجتماعي جديدمهمتفاوت بين تخلف كيفري با مدنيانواع كل جرم يا تخلف از قانون  برسه بخش1 -  كيفري  2- مدني 3- انتظامي1 – كيفري ( وقوع جرم )2 – مدني  ( حقوقي )تخلف از قوانين حقوقي3 – انتظامي ( صنفي ) تخلف از قوانين صنفي   مقايسه جرم كيفري با مدني1- از حيث معنيجرم كيفري ؟ هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعريف كرده باشد  جرم گويند .جرم مدني ؟ هر فعلي كه زياني به كسي وارد آورد و فاعل ملزم به جبران باشد2- از حيث عنصر قانونيجرم كيفري ؟ هر عملي كه در قانون تصريح شده باشدجرم مدني ؟هر عملي كه زيان آور و مبتني بر تقصير باشد بدون تصريح در قانون3- از حيث عنصر ماديجرم كيفري ؟ ممكن است مستقل از ورود خسارت مادي تحقيق يابد مثل حمل اسلحه ...

 حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه

عنوان :حقوق جزاي عمومي

قالب بندی :word

تعداد صفحات: 16

 

قسمتی از متن

بسمه تعالي

 

جرم چيست :   هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعريف كرده باشد  جرم گويند .

انواع بزهكاري در يك كشود چگونه تعيين مي شود :

 بر اساس جرمهايي كه در يك كشور انجام مي شود انواع بزهكاري و تعداد دعاوي كيفري در زمان و مكان معين  در مراجع قضايي مشخص مي كند

بزهكاري قانوني : به  پرونده هايي كه در دادگاههاي كشور منجر به صدور حكم مي شود

جرائم طبيعي :

 مستقل از جامعه و ضوابط آن به دلائل فطري نكوهش شده  مثال : تعرض به امنيت و مال ديگران

جرائم ساختگي يا قرار دادي :

جرائمي كه قانون گذار جهت رعايت مصالح جامعه مقرر كرده مثال فروشنده گان حق ندارند بيش از بيست درصد روي اجناسشان بكشند

علل پديده جنايي : 1 - عوامل دروني  2  عوامل بيروني

1 - عوامل دروني   ؟ ارثي   و اكتسابي

ارثي  ؟      خصوصيات خاص و زمينه ساز ارتكاب جرم مي باشد و از لحظه تولد همراه فرد است

اكتسابي ؟نوعي استعداد ارتكاب جرم است كه با عوامل بيروني به فعليت مي رسد

 عوامل بيروني؟

  1  محيط  طبيعي  = به محيط كلي زندگي افراد صرفه نظر از مداخله نيرواي حكومتي گويند

 2 - محيط  اقتصادي = فشار اقتصادي از عوامل مهم ارتكاب جدم است

 3 - محيط  خانوادگي = به تربيتي كه در خانواده بر روي افراد اعمال مي شود

 4 - محيط  اجتماعي = شامل محله  ، مدرسه، دوستان،و امثال ان مي شود

5 - محيط  فرهنگي  = فرهنگ غلط جايگزين ارتكاب جرم با اعمال مطابق قانون است يعني بنا بر اقتضاء فرهنگي  ارتكاب جرم نوعي ارزش به حساب مي آيد .

واكنش اجتماعي  پديده اجتماعي 1  جنبه قانوني  2  جنبه  علمي

 

 

 

 جنبه قانوني قانون را گويند ؟1  تعيين قانون بزهكاري يعني قانون چيست و جرم چيست 2- مبارزه عليه بزهكاري يعني انواع جرم را براي آگهي مردم اطلاع رساني كنند   .

مبارزه عليه بزهكاري داراي دو بخش مي باشد 1  تدبير پيشگيرانه يا اقدامات امنيتي 2- تدبير سركوب گرايانه كه هدفش هم اخلاقي و هم سودمند يست

  2  جنبه  علمي- پيدايش حقوق كيفري شد .

جايگاه حقوق كيفري بر سه بخش است

1 - حقوق موضوعه

2- حقوق داخلي

 حقوق عمومي

مهم -چرا حقوق عمومي جزء حقوق كيفري قرار گرفته است ؟چون تعيين كننده جدم و مجازات و رسيدگي كننده به جرائم و اعمال مجازات ، دولت است به همين علت جزء حقوق كيفري قرار گرفته است .

رابطه حقوق كيفري با ساير رشته ها ي حقوق ؟1  حقوق عمومي  2- حقوق خصوصي

 حقوق عمومي  داراي سه بخش حقوق اداري كه به تخلف هاي اداري رسيدگي ميكند  ، بين المللي كه به معاهدات بين دولتها كه به تصويب مي رسد نظارت ميكند و حقوق اساسي كه چهار چوب قوانين را مشخص ميكند  مي باشد

2 - حقوق خصوصي كه داراي دو بخش حقوق مدني و تجارت مي باشد

شاخه هاي حقوق كيفري داراي چهار بخش است

 عمومي شامل كليات حقوق جزا و قواعد كلي جرائم و مجازاتها صرف نظر از نوع آن را گويند                      ( به نوع جرم كاري ندارد )

 اختصاصي- شامل سرقت ، قتل و سند مجهول و دانه به دانه جرم گويند و نوع مجازات را براي هر جرم       مشخص مي كند

 آئين دادرسي  كيفري  نحوه رسيدگي به جرائم در مراجع رسيدگي را آئين داد رسي كيفري گويند

 اجراي احكام كيفري شيوه اجرايي كردن احكام كيفري صادره از مراجع ذيصلاح هم علما و هم عملا را اجراي احكام كيفري گويند

 

 

ارتباط حقوق کیفری با سایر علوم که شامل هفت بخش است

1- جرم یابی  یا مجرم شناس

2-پزشکی قانونی

3-سم شناسی

4-پلیس علمی

5-جرم شناسی

6-علوم اجتماعی

7-علوم روانشناختی

سیر تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی به 3 دوره تقسیم میشود 1- دوران نخستین 2- دوره دادکستری عمومی 3 - دوره دادکستری خصوصي

1- دوران نخستين خود بر  سه بخش

 1  دوره انتقام جويي و جنگهاي خصوصي

 2  دوره دادگستري خصوصي

 3 -  دوره دادگستري عمومي

الف - دوره دادگستري خصوصي  خود بر هشت بخش تقسيم مي شود

1- ظهور دولت ها و کاهش قدرت قبایل

2-منع انتقام شخصی

3-ظهور کیفر همگانی

4-ظهور مسئولیت فردی

5-تناسب مجازات با جرم

6-نقش ادیان

7-ظهور خون بها

8-جریمه نقدی

ب- دوره دادکستری عمومی خود بر نه بخش تقسيم مي شود ص 65

1- مداخله قضایی دولت

2-توسل زیان دیده به مقامات قضایی (فرد مظللوم براي احقاق حق به مراجع قضايي مراجعه ميكند)

3-تعقیب و بازداشت متهم توسط کارگزاران حکومت ( مامورين حكومت مجرمين را بازداشت مي كنند )

4-احراز تقصیر توسط قاضی( قاضي به جرم رسيدگي ميكند )

5-ظهور حیثیت عمومی جرم ( يعني با خلاف كاري جامعه را به تشنج كشيده است )

6-پی گیری توسط مدعی العموم ( دادستان از لحاظ عمومي بودن و به چالش كشيدن جامعه مدعي مي باشد )

7-ظهور جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی( ب توجه به افزايش توان مقابله با جرائم توسط حك.مت اشكال جديد جرايم بروز كرده است مثل جاسوسي و انتقال اطلاعات  و غيره )

8-ظهور مفهوم آسایش عمومی ( دولت به خاطر امنيت عمومي امنيت جامعه را بالا مي برد )

9-توجه به حالت خطر ناک مجرم ( )

 تحول حقوق كيفري در پرتو انديشه هاي ديرين بر 4 بخش تقسيم ميشود

1- مكتب اسلام

2-مكتب عدالت مطلق

3- مكتب اصالت سود مندي

4-مكتب اصالت  فئو كلاسيك

 تحول حقوق كيفري در پرتو انديشه هاي معاصر

1-مكتب اصالت تحصيل

  مكتب اصالت عمل

3- مكتب دفاع اجتماعي جديد

مهم

تفاوت بين تخلف كيفري با مدني

انواع كل جرم يا تخلف از قانون  برسه بخش1 -  كيفري  2- مدني 3- انتظامي

 كيفري ( وقوع جرم )

 مدني  ( حقوقي )تخلف از قوانين حقوقي

 انتظامي ( صنفي ) تخلف از قوانين صنفي

 

 

 

مقايسه جرم كيفري با مدني

1- از حيث معني

جرم كيفري ؟ هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعريف كرده باشد  جرم گويند .

جرم مدني ؟ هر فعلي كه زياني به كسي وارد آورد و فاعل ملزم به جبران باشد

2- از حيث عنصر قانوني

جرم كيفري ؟ هر عملي كه در قانون تصريح شده باشد

جرم مدني ؟هر عملي كه زيان آور و مبتني بر تقصير باشد بدون تصريح در قانون

3- از حيث عنصر مادي

جرم كيفري ؟ ممكن است مستقل از ورود خسارت مادي تحقيق يابد مثل حمل اسلحه


محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت درمورد تاثير نيروي باد در طراحي مخازن
 • پاورپوینت درمورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین
 • پاورپوینت درمورد تاثير آرايش بادبند ها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله
 • پاورپوینت درمورد پیوندهای شیمیایی
 • پاورپوینت درمورد پیوند شیمیایی
 • پاورپوینت درمورد پوکی استخوان
 • پاورپوینت درمورد پره ها
 • پاورپوینت درمورد پاتولوژی استان کرمان
 • پاورپوینت درمورد بیماری فیزیولوژی قلبی
 • پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس
 • پاورپوینت درمورد بهداشت آب
 • پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی
 • پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی
 • پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • پاورپوینت درمورد برنامه ریزی اقتصادی
 • پاورپوینت درمرود برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتابخانه اسکندریه مصر
 • پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO
 • پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
 • پاورپوینت درمورد بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز
 • پاورپوینت درمورد بررسي دستگاههاي Photometry
 • پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک
 • پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
 • پاورپوینت درمورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی
 • پاورپوینت درمورد بازار کار اشتغال و بيکاري
 • پاورپوینت درمورد آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 • پاورپوینت درمورد آنتی بادی ها
 • پاورپوینت درمورد آنالیز فراصوت
 • پاورپوینت درمورد آناليز رياضي2
 • پاورپوینت درمورد آناتومی
 • پاورپوینت درمورد آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری
 • پاورپوینت درمورد آلياژهاي هوا فضا
 • مقاله درمورد آموزش پيش دبستاني
 • فروش پکیج فایل بیش از 100 فایل با فرمت wordمناسب رشته تاریخ
 • مقاله درمورد نظام آموزشی ژاپن
 • مقاله درمورد آموزش بزرگسالان
 • مقاله درمورد آموزش الکترونیکی
 • مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون
 • مقاله درمورد آموزش ابتدايي
 • مقاله درمورد آموزش، تنبیه، تشویق
 • مقاله درمورد افزايش رضايت شغلي معلمان
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید
 • پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید
 • تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word
 • تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه
 • پاورپوینت آدیپوکین ها
 • مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word
 • سورس پروژه کرنومتر با vb-net
 • عنوتن مقاله:Internet service provider
 • پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید
 • زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه
 • پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید
 • تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه
 • بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword
 • تحقیق درباره محرم-15 صفحهword
 • اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید
 • پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید
 • اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword
 • دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید
 • اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید
 • کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه
 • پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید
 • حقوق اساسی(word) 82 صفحه
 • حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه
 • پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید
 • کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه
 • پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید
 • تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه
 • رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید
 • حافظه های فلش (word) 14 صفحه
 • صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه
 • موضوع مقاله : سد -24 صفحه word
 • گزارش مالی-6 صفحه
 • دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید
 • پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید
 • تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه
 • دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید
 • دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining
 • پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید
 • فرهنگ سازمانی- 19 صفحه
 • پاورپوینت الكتريسيته I
 • پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید
 • پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید
 • مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword
 • پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام
 • پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید
 • پاورپوینت در مورد کشور عراق